Het is een drukke periode

Met de naderende vakantieperiode voor ons is het de afgelopen weken en ook de komende week nog erg druk in politiek Gorinchem. Met excuses voor de vertraagde berichtgeving kijken we nog even terug op een geslaagde Algemene LedenVergadering. De PvdA-fractie en de wethouder hebben verantwoording afgelegd aan de aanwezige leden over het eerste jaar in deze coalitie met Stadsbelang, Democraten Gorinchem en CDA.
De ledenvergadering heeft zich positief uitgesproken over het optreden van de coalitie in het algemeen en daarmee ook over dat van de fractie. Wel werd aangegeven dat er meer kansen moeten worden benut om nog iets sterker het eigen profiel (en programma) van de PvdA-fractie uit te dragen.

Een ander zwaar punt was afgelopen maanden het voortbestaan van De Nieuwe Doelen. Het college heeft na uitvoerig bestuderen van alle aanwezige onderzoeksresultaten over De Nieuwe Doelen en de overige vraagstukken op cultureel gebied: Museum, Artoteek, Bibliotheek, enz. een voorzet gegeven tot een nieuwe Cultuurvisie: “Ambities cultuur 2019-2023”.
Uiteraard was het druk op de publieke tribune bij de eerste bespreking met de gemeenteraad. Niet alle partijen waren even enthousiast over de inhoud.
Het college maakt duidelijke keuzes: voortbestaan van De Nieuwe Doelen als groot podium, maar dan moet de exploïtatie wel worden gedragen door “de stad”: inwoners, verenigingen, gezelschappen en het bedrijfsleven.
Ook voor het Museum en de Artoteek komt meer ruimte en extra personeel beschikbaar en de bibliotheek gaat (in de plannen) verhuizen naar de Botersteegpassage. Op die manier ontstaat een culturele as van De Nieuwe Doelen, via de bibliotheek naar het Museum (en niet te vergeten De Grote Kerk als expositieruimte). Deze kruist dan de winkelas en daarmee kunnen beide elkaar versterken door een groter aantal bezoekers. Prima bedacht !!
Bovendien is er veel aandacht voor cultuureducatie en -participatie, bijvoorbeeld via amateurkunst, maar wij missen nog het Symposion 2020.
De PvdA-fractie vindt deze visie een prima basis voor verdere uitwerking van het cultuurbeleid en voor het voortbestaan van De Nieuwe Doelen.

Een laatste zware discussie vond plaats tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag: de zienswijze over het oprichten van een nieuwe kringloopwinkel door Avres / Het Goed. Een publiek private samenwerking.
Omdat wij groot belang hechten aan extra inzet op duurzaamheid, onder andere via hergebruik van materialen en goederen, is de PvdA groot voorstander van kringloopwinkels. Dus ook applaus en complimenten voor bestaande initiatieven zoals de Kringloop Gorinchem. De extra kansen om hiermee (nog meer) mensen met afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden naar werk tegen loonwaarde, of ten minste naar een zinvolle dagbesteding is voor de PvdA aanleiding om dit initiatief toe te juichen. Maar wel met extra aandacht voor het kunnen blijven functioneren van bestaande kringloopinitiatieven, bij voorkeur in goede samenwerking met Avres.

Als vooruitblik voor komende week buigt de fractie zich deze week over de perspectiefnota 2020-2023: een vooruitblik naar volgend jaar en verder.
De financiële basis is op orde en er is ook over 2018 geld overgebleven.

Reden om kritisch te blijven kijken naar de planning en ramingen voor nog lopende en komende projecten. Ons uitgangspunt zal zijn dat Gorinchem ook komende jaren nog mooier en nog beter leefbaar wordt: aandacht voor duurzaamheid, energietransitie, onderwijs, bereikbaarheid en goede woningen, maar vooral een goed woon- en leefklimaat voor alle inwoners in een stad waar mensen aandacht hebben voor elkaar.

Algemene ledenvergadering 17 juni 2019

De PvdA afdeling Gorinchem houdt op 17 juni a.s. de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Deze ALV wordt gehouden in buurthuis De Bogerd aan de Willem de Vries Robbéweg 100 (in de Lingewijk). Leden en overige belangstellenden zijn vanaf 19.30uur welkom. Niet-leden hebben geen stemrecht maar hun mening wordt zeker meegewogen bij de niet uitsluitend aan de leden voorbehouden besluitvorming. Op de agenda staat onder andere het benoemen van de afdelingsvoorzitter (door de ALV). Het interim-voorzitterschap is afgelopen maanden vervuld door Frans de Munnik en hij is in deze functie verkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot 48 uur voor de ALV melden bij het bestuur. Een ander formeel punt is het vaststellen van de jaarrekening van de afdeling (door de ALV). Verder legt de fractie verantwoording af over het afgelopen eerste jaar van deze raadsperiode en wordt gesproken over het cultuurbeleid, in het bijzonder over de toekomst van de VijfZinnen. Natuurlijk is er ook aandacht voor het prachtige resultaat van de recente Provinciale en Europese verkiezingen. De avond wordt – zoals gebruikelijk – in gezellige sfeer afgesloten met een drankje naar keuze.

De uitslag is prachtig !

Als resultaat van deze Europese verkiezingen is Gorinchem weer een van de rode bolwerken in Nederland. Een positie die de PvdA Gorcum komende jaren graag wil vasthouden. Daarvoor blijft onze gemeenteraadsfractie zich dan ook zeker inzetten.

Europese verkiezingen

Het is bijna zover: morgen mag u weer gaan stemmen voor het Europees Parlement. Onze Frans Timmermans is een topkandidaat. Niet alleen als lid van de Europese fractie van de Sociaal Democratische partijen. Nee, Frans Timmermans kan zelfs de voorzitter worden van de Europese Commissie. Ook voor niet partijgenoten of sympathisanten kan dit zeker een belangrijk argument zijn om voor deze topper te kiezen: Stem Frans Timmermans !!

1 mei viering

1 mei de dag van de arbeid is voor iedereen een gewone werkdag. Voor de PvdA is het altijd een bijzondere dag. De dag is ontstaan omdat het werkende volk een 8 urige werkdag wilde. Iedere 1 mei worden door onze leden en bestuursleden rozen bezorgd aan leden boven de 75 jaar. Als blijk van waardering en dankbaarheid.

In de avond was het feest in Theater de Vijfzinnen. Met de gezamelijke afdelingen van Molenlanden, Hardinxveld Giessendam en Gorinchem werd 1 mei gevierd. De avond begon met een kopje koffie met wat lekkers en een openingswoord van de Interim voorzitter Frans de Munnik van de afdeling Gorichem. Hij vertelde over zijn sociaal-democratische achtergrond. Daarna was er kans om te speeddaten met fractieleden en wethouder. Hier werd gretig gebruik van gemaakt. Vervolgens was er onder het genot van een drankje tafelentertaiment door John Anders, hij is amusementalist en wist menigeen te verrassen met zijn mindgames. Het tweegesprek tussen raadslid Ashraf Hachhouch en Hamit Karakus over vraagstukken in de maatschappij wist de mensen aan te sporen mee te denken en mee te praten. Vraagstukken als: ‘wat moeten wij doen als sociaal-democraten om mee te gaan in deze tijdgeest waarin het politieke landschap is versplinterd’ en ‘ energietransitie is technisch en financieel haalbaar, maar hebben mensen onze steun niet nodig’, waren goede aanleiding voor een lekkere discussie. Na het gesprek was er onder het genot van een hapje en een drankje nog tijd voor tafelentertainment door John Anders. Oud- burgermeester Piet Ijssels sloot de avond af. Al met al een geslaagde 1e mei!

Belangrijke onderwerpen vanuit de raad.

Op 11 april 2019 stonden twee belangrijke onderwerpen ‘Reken Kamer Commissie (RKC) onderzoek controlerende rol van de raad 2018- 2019’ en ‘Tarievenonderzoek Sport’ op de agenda. 

Bij het RKC onderzoek was de belangrijkste onderzoeksvraag hoe de raad de beschikbare instrumenten gebruikt om controlerende taken uit te voeren. Uit het onderzoek bleek dat er veel winst is te behalen in anders omgaan met rol als raadslid en anders omgaan met het college en organisatie.

Daarvoor heeft RKC vier aanbevelingen gedaan aan de raad: in-en uit zoomen, elkaar gewoon aanspreken, momenten en routines maken en begin met een reeks klappen. Gedurende de sessie zijn de aanwezige raadsleden op een leuke en interactieve manier op zoek gegaan naar wat de raad nodig heeft om de aanbevelingen in praktijk te brengen. Onze fractie heeft hier een belangrijke bijdrage geleverd die wordt gebruikt om het raadsvoorstel op te stellen. 

Tijdens de vergadering over het Tarievenonderzoek Sport werd eerst een presentatie van Mulier Instituut gegeven waarbij de resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd. Daarna was er ruimte om vragen te stellen. De belangrijkste aanbevelingen zijn om tarieven voor buitensport te handhaven en tarieven voor binnensport en zwemsport naar beneden bij te stellen en uitbreiden van het tariefsysteem. Wij hebben het college verzocht om breed draagvlak te zoeken bij het opstellen van voorstel.

Uitnodiging 1 mei viering

Met veel plezier nodigen wij u uit voor een gezamenlijke 1 mei viering met de afdelingen Hardinxveld en Molenlanden. Samen hebben wij onderstaand gevarieerd en informeel programma opgesteld:

19.30 uur inloop TheaterCafe de Vijfzinnen Haarstraat 64

20.00 uur welkom

20.15 uur speeddates met raadsleden en wethouders van de organiserende afdelingen

20.30 uur entertainment verzorgd door John Anders

21.00 uur podium gesprek met Hamit Karakus, op zoek naar nieuwe Sociaal Democratische verbindingen.

21.30 uur entertainment verzorgd door John Anders afsluiting met hapje en drankje

22.30 uur einde

Hamit Karakus is voormalig wethouder van Rotterdam en sinds 2014 directeur van Platform 31.

Tussen de programma onderdelen door is er koffie, thee, een hapje en een drankje.

Heeft u een vervoersprobleem? Bel of mail dan naar onze voorzitter Frans de Munnik: 06- 45 57 14 84 of fransdemunnik@gmail.com

Graag tot ziens op 1 mei!

Het voorjaar is begonnen !

De raadsvergadering van maart begon met een druk vragenuurtje voor de raadsleden. Het leek wel alsof er geen telefoon en email meer bestaat. Een aantal vragen had met een telefoontje of mailtje kunnen worden afgedaan. Dus zaten het eerste uur vooral de toeschouwers zich daaraan te ergeren.

Het bespreekstuk van de avond was natuurlijk het Integraal beleid voor het Sociaal Domein, waarover u hier vorige week al de aankondiging kon lezen. Duidelijk is dat onze wethouder er met zijn ambtenaren een degelijk stuk werk van heeft gemaakt, waarvoor zij de nodige complimenten ontvingen. Er was brede overeenstemming om extra aandacht te besteden aan mensen die “bijzondere” zorg nodig hebben, die niet past binnen de gebruikelijke “budgetten”. Daarvoor moeten budgetten flexibel kunnen worden ingezet, ofwel met een ambtelijke term: ontschotting van diverse (zorg)budgetten. En er moet een zorgregisseur beschikbaar zijn wanneer de noodzakelijke zorg niet op de gebruikelijke manier kan worden geleverd: maatwerk dus.

Het exploitatietekort van Fluxus (de organisatie die de voormalige MULO in de Boerenstraat beheert) werd zonder veel discussie voor 2019 opgelost in afwachting van het nieuwe cultuurbeleid. Binnenkort gaan we dat zien !!

Tijdens de vergadering (op 4 april) over de plannen voor de Banneweg gingen de complimenten bijna raadsbreed naar wethouder Van der Geest. Zijn “Nulplus”-variant, waarin het noodzakelijk onderhoud wordt gecombineerd met een aantal maatregelen waar wij als PvdA op hebben aangedrongen, namelijk veilige oversteek voor fietsers en voetgangers, kreeg applaus. Omdat Gorcum Aktief en de SP bang zijn voor mogelijk sluipverkeer door Stalkaarsen, en de VVD misschien nog een motie wil indienen moet de gemeenteraad er op 25 april nog een besluit over nemen. Wij hebben de suggestie meegegeven om het oversteken over de Banneweg bij het Piazzacenter ook voor fietsers in twee richtingen mogelijk te maken.

Aansluitend werd door Berenschot het rapport over de centrumfunctie van Gorinchem toegelicht. De centrumvoorzieningen in Gorinchem bedienen ongeveer 120.000 inwoners in een veel groter gebied dan alleen onze stad. Dat gaat dan met name om onderwijs, werkgelegenheid en het ziekenhuis, maar ook over het winkel- en cultuuraanbod en het openbaar vervoer. Dat is geen nieuws, maar het is niet vanzelfsprekend dat wij daar ook altijd rekening mee houden. Gorinchem wordt mede daardoor vaak gezien als arrogant en hongerig: “de omgeving mag blij zijn dat wij er voor hen zijn”. Dat roept weerstand op en leidt tot problemen om te komen tot de gewenste goede “grenzenloze samenwerking”, die iedereen juist zo belangrijk vindt. Het gemeentebestuur van Gorinchem zal daar, samen met de omliggende gemeenten: Molenlanden, Vijfheerenlanden, Hardinxveld-Giessendam, West-Betuwe, Altena en Zaltbommel, nieuwe wegen in moeten zoeken.

Een week vol vergaderingen

Maandagavond bespraken we op het stadhuis het “referentiemodel” voor de Regionale EnergieStrategie met een groot aantal belangstellenden. De inbreng varieerde van “er is goed geluisterd en dat zie ik terug” tot “de vogeltrek heeft nog steeds last van al die windmolens”. Er vloeit dus nog heel wat water door de Merwede voordat er een definitief plan ligt. Ondertussen wordt heel hard gewerkt aan het proefproject om de Gildenwijk aan te sluiten op een warmtenet.

Dinsdagavond was er in Giessenburg een bijeenkomst met de dienst Gezondheid en Jeugd over dilemma’s in de jeugdzorg. Er werd in groepjes gediscussieerd over “meer onderzoek” of “overnemen van goede voorbeelden elders”. Maar ook of we niet beter nog meer in eigen regie moeten oppakken, bijvoorbeeld ambulante hulpverlening. En de keuze om het gemeentelijk budget voor jeugdzorg en andere maatschappelijke ondersteuning samen te voegen was niet voor iedereen vanzelfsprekend. Binnenkort komen er nieuwe voorstellen van de dienst naar de gemeenten en dan zullen we dit met de collegaraadsleden bespreken.

Woensdagavond wederom in Giessenburg een goede avond met regionale raadsleden uit de brede omgeving. Samen werken aan goede oplossingen kent geen gemeentegrenzen en provinciegrenzen. Vanuit de ínhoud kwamen dijkverzwaring, verkeersveiligheid en bereikbaarheid, maar zeker ook de zorg aan bod. Grenzenloos samenwerken werd afgesloten met een kennismakingsborrel (of frisdrankje). Zo leer je elkaar beter kennen en dat is alleen maar goed voor een duurzame toekomst en voor gezamenlijke oplossingen voor gedeelde knelpunten.

Donderdagavond de maandelijkse raadsvergadering. Met een kleine maar zeer belangrijke agenda: het sociaal domein. Voorafgegaan door een aantal ingediende moties. Samen met Democraten Gorinchem, Stadsbelang, CDA, D66, SP en GroenLinks dienden wij de motie “Gorinchem Onderwijsstad” in ter ondersteuning van de plaatselijke actie door bestuur, leerkrachten, ouders en leerlingen van de Stichting OVO en de KBS Mariëngaarde.