Windmolens met tegenwind

Beeld van windmolens langs de Merwede bij Gorinchem (foto Pim Pellikaan / Stichting Mooi en Duurzaam Gorinchem)

De afgelopen twee jaar zijn er diverse (fysieke en digitale) bijeenkomsten geweest over de Regionale EnergieStrategie (RES). Die zijn goed bezocht (meestal een honderdtal of meer aanwezigen !) door belangstellenden en die hebben ook een goede inbreng gehad. Maar de meeste inwoners en ondernemers gaan zich pas écht betrokken voelen als plannen meer zichtbaar worden, zoals is gebleken na de publicatie van een digitaal bewerkte luchtfoto, waarop de windmolens zijn geplaatst. Wij hebben ingestemd met de onderzoekslocaties zoals vastgelegd in de Regionale EnergieStrategie om daarmee een basis te leggen voor de gesprekken met inwoners en ondernemers.

In dit bericht van de fractie kunt u lezen waar de PvdA Gorcum op dit moment staat. Wij gaan graag in gesprek met voor- en tegenstanders van windmolens om ons standpunt nog iets scherper te bepalen. Zo hebben we inmiddels een goed en open gesprek gehad met de Stichting Mooi en Duurzaam Gorinchem over de Regionale EnergieStrategie, de huidige zoeklocaties voor windmolens en over mogelijke alternatieven.

Alternatieve locatie windmolens langs de A27 (foto Pim Pellikaan / Stichting Mooi en Duurzaam Gorinchem)

Dit alternatief (langs de A27) was voor ons op het eerste gezicht ook een goede optie, maar het past niet binnen de geldende provinciale regels (bescherming van het groene hart). Het blijft een alternatief dat we zeker opnieuw meenemen in het vervolgproces (naar de RES 2.0).

Het uitgangspunt voor de PvdA Gorcum is steeds geweest dat het plaatsen van windmolens in elk geval zorgvuldig moet worden onderzocht. Juist vanwege de al langere tijd gehoorde maatschappelijke bezwaren. Daarbij geldt dat niet alleen de technische problemen als geluid en licht/schaduw-werking moeten worden onderzocht, maar ook dat er een degelijk onderzoek naar milieu- en gezondheidseffecten (zoals ook door RIVM eerder aangekaart) moet plaatsvinden. Dat betreft onderzoeken die op landelijk niveau moeten leiden tot (nieuwe) uitgangspunten en zelfs regelgeving waarmee rekening dient te worden gehouden bij plaatsing van windmolens.

Het standpunt van de PvdA Gorcum

In de raadsvergadering is een motie aangenomen om geen windmolens te plaatsen binnen 500 meter van woningen. Daarmee is naar onze mening teveel de nadruk gelegd op de afstand, terwijl er veel meer te onderzoeken omstandigheden zijn zoals hierboven aangegeven. Wij hebben “tegen” deze motie gestemd omdat indieners onze bredere argumenten niet steunden.

Ons standpunt is duidelijk: er moet een zorgvuldig landelijk onderzoek komen naar de (technische en milieu- en gezondheids-) effecten van de plaatsing van windmolen, dat leidt tot heldere richtlijnen. Daarmee worden onder andere de (minimale) afstand en normen ten aanzien van geluid- en licht-/schaduwhinder bepaald. Die wil de PvdA ook in Gorinchem hanteren.

Daarnaast willen wij dat er nu ook met inwoners en ondernemers wordt gesproken over de mogelijkheid dat er windmolens worden geplaatst, op welke plaatsen en onder welke voorwaarden dat dan kan gebeuren.

Dat proces is nu in voorbereiding en wordt te zijner tijd ook op de gemeentepagina en op onze website gepubliceerd.

Ondertussen houden wij onze ogen open voor alternatieven en gaan wij als PvdA Gorcum graag met u in gesprek. Reageer via ons contactformulier of stuur een mail naar info@pvdagorcum.nl

1 Mei: Dag van de Arbeid en 4 mei: Dodenherdenking

Traditionele dagen voor de Partij van de Arbeid om jaarlijks even stil te staan bij onze uitgangspunten en bij de slachtoffers van oorlogsgeweld.
Ook dit jaar hebben we weer onze 70-plussers bezocht met een rode roos. Al was het net als vorig jaar meestal een kort bezoek “aan de voordeur”, toch waren er ook nog enkele partijgenoten bij wie we even iets meer aandacht konden besteden aan de dagelijkse gang van zaken of aan politieke “hot-items”. Er werd een kop koffie aangeboden als teken dat we even binnen moesten komen. Of een vraag gesteld of het met iedereen in de partij nog wel goed ging. Signalen om tóch even naar binnen gegaan voor een (meestal kort) gesprek en waar mogelijk nuttige tips te geven. Kortom een mooie gelegenheid om toch weer een paar partijgenoten te spreken.

De dodenherdenking op 4 mei was vorig jaar een nadrukkelijk probleem: niet omdat wij geen herdenking wilden bijwonen maar omdat er vanwege coronamaatregelen duidelijke afspraken waren gemaakt: geen bezoek !
Dit jaar hadden we als bestuur en fractie al besloten om ongeacht de geldende maatregelen tóch een moment te zoeken voor een passende herdenking bij het monument Buiten de Waterpoort. Afdelingsvoorzitter Frans de Munnik en fractievoorzitter Jack Oostrum hebben op 4 mei ’s middags om 15.00 uur een passende herdenking gehouden met het leggen van een (uiteraard rood) bloemstuk bij het monument.

Gomaruscollege op de kast ?

In het NRC van 26 maart 2021 verscheen een artikel (zie link onder de foto) over een door een vertrouwenspersoon van het Gomaruscollege afgedwongen coming out van (ten minste een) leerling(en). De beschreven situatie heeft ten minste tot 2018 bestaan blijkens in het artikel aangehaalde gesprekken met meerdere oud-leerlingen. In het artikel wordt door psycholoog Laura Braams (RU Groningen), die al jaren onderzoek doet naar de ontwikkeling van lhbti-jongeren, geconstateerd: “De ervaringen van de acht oud-leerlingen van het Gomarus staan niet op zichzelf. Niet alleen pesten en uitschelden komt op scholen geregeld voor, we zien ook dat schoolpersoneel meedoet aan buitensluiting en dat het lesmateriaal dit legitimeert.” Zij constateert dat depressie, angst en suïcidale gedachten bij lhbti-jongeren veel vaker voorkomen dan bij heteroseksuele jongeren en dat gedwongen uit de kast komen voor elk kind schadelijk is.

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/26/school-duwt-kinderen-ongevraagd-uit-de-kast-a4037387?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=facebook&utm_term=20210326&fbclid=IwAR3x9rIMhYVJMd60V7Wlc4zXzwZOh4EnVlpmn6R4tzFA5ONQOvZ4ShgcsbU

In zijn reactie wekt de directeur / voorzitter van het College van Bestuur zowel in het NRC als op de eigen website van het Gomaruscollege de indruk dat het om (een) incidentele fout(en) gaat van de betreffende vertrouwenspersoon/-personen. Bovendien geeft hij aan: “het overgrote deel van de leerlingen (met welke achtergrond of geaardheid dan ook) voelt zich veilig op onze school.”

De gemeenteraadsfractie van de PvdA is geschokt door het artikel in het NRC en de relativerende reactie daarop van de directeur en constateert dat ELKE school de taak heeft om een sociaal veilige omgeving te creëren voor ALLE leerlingen. Bovendien lopen jongeren met een LHBTIQ+-geaardheid in bepaalde (met name streng kerkelijke) kringen groter risico om zelfs thuis fysiek, emotioneel of seksueel mishandeld te worden.

Daarom stelt de fractie van de PvdA Gorcum schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders of het college bekend is met de huidige situatie en of die nu wel een sociaal veilige omgeving voor ALLE leerlingen waarborgt. Bovendien vraagt de fractie of soortgelijke situaties op andere scholen voorkomen en of het college daarover met die scholen in gesprek is. Daarnaast vraagt de PvdA-fractie of het college in overleg met de scholen wil komen tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor alle Gorcumse scholen. Om tot goede oplossingen te komen zou een en ander aangepakt kunnen worden samen met belangenorganisaties zoals het COC Rotterdam dat een afdeling/werkgroep heeft in Gorinchem.
Tenslotte vraagt de PvdA om in het onderzoek (dat we hebben gevraagd in onze regenboogmotie in oktober 2020) het bestaan van dit soort misstanden mee te nemen.

De “day-after”: tóch een kater ?

In de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen waren de prognoses voor onze Partij van de Arbeid redelijk positief: stijgende verwachtingen brachten ons op dertien en een enkele keer zelfs op veertien zetels. Sommige positivo’s binnen onze Gorcumse afdeling zagen zelfs vijftien zetels tot de mogelijkheden behoren maar hielden dat wijselijk voor zich. Ook wij zagen dat Sigrid Kaag het steeds beter deed in de media en dat Lilianne Ploumen toch nog wat moeite had om een “scherpe aanval” in te zetten, hoewel zij toch de kritiek op het kabinetsbeleid goed neerzette. En vooral waar we met ons land naartoe zouden moeten: meer zekerheid voor iedereen, of het nu gaat om wonen, werk en inkomen, zorg of welzijn.

De uitslag van de verkiezingen viel dan ook flink tegen, zelfs al liepen de peilingen ook de laatste week al terug naar negen of tien zetels. De uitkomst leidt vooral tot de vraag “Waar gaat het met ons land naartoe ?” Terwijl de VVD in zijn programma een beweging naar links maakte (het blijft nog altijd rechts van het midden) maken de kiezers in groten getale een forse beweging naar rechts. Er werd vooral – zo wordt gezegd – strategisch gestemd op D66, maar of dat nu een linkse tegenhanger van de VVD is ?

De verkenners hebben de schone taak om alle lijsttrekkers te horen hoe zij de formatie van een nieuw kabinet zien en of ze daarin willen deelnemen. Uiteraard onder welke voorwaarden, hard of zacht, met of zonder breekpunten of “deze keer liever niet”. Dat laatste zou voor verliezers als GroenLinks en SP een begrijpelijke reactie zijn en dat maakt het lastiger voor de PvdA om vast te houden aan “Als we links meedoen dan samen”.

Maar ook voor het CDA zal deelname geen vaststaande keuze zijn, al nodigt Rutte hen ook al bij voorbaat uit als “bij voorkeur” doorgaan mét het CDA. Kortom: mogen we hopen op een kabinet VVD, CDA, D66, PvdA (en GroenLinks ?) of is dat al bij voorbaat ijdele hoop. En de belangrijkste vraag is volgens uw schrijver wat we daarmee dan denken te kunnen bereiken. Gaat de ietsjes opgeschoven VVD ook tegemoetkomen aan échte linkse wensen ? Blijkt D66 misschien tóch een rechtse tegenhanger van links ? Of doen we er het beste aan door gewoon in de oppositie te blijven, met een links blok van PvdA, GroenLinks, SP, Volt naast een rechtse oppositie van FvD, PVV, Ja21, SGP en andere partijen. Wat valt daar nog te bereiken ?

Er was geen sprake van feestvreugde bij de lokale PvdA, maar desondanks tóch een flinke kater bij het opstaan (en zelfs nog een paar dagen daarna).
Desondanks danken wij “onze” trouwe kiezers voor hun juiste keuze: een stem op de Partij van de Arbeid: voor meer zekerheid !

Drie dagen om uw stem uit te brengen op de PvdA

Omdat ALLE Nederlanders een betere toekomst verdienen !

Geen AZC in de Gildenwijk, maar wel een “veilig thuis”

De raadsvergadering van 18 februari was het sleutelmoment voor de omwonenden van het voormalig belastingkantoor in de Gildenwijk: zou de gemeenteraad nu wel of niet instemmen met de vestiging van een AZC ??
Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft voorgesteld om niet in te stemmen met vestiging van een AZC in het belastingkantoor, of zelfs nog breder: niet in de Gildenwijk en om een nader verzoek van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) af te wachten alvorens met elkaar (lees: college, gemeenteraad en inwoners) in gesprek te gaan over een mogelijke opvang van asielzoekers en statushouders in Gorinchem.

De discussie zou, zeker na de uitgebreide bespreking daarvan in de eerdere sessies, niet meer moeten gaan over het proces, maar juist over de inhoud.
Over het proces is genoeg gesproken: het COA had de gemeente eerder moeten betrekken bij de voorgenomen aankoop van het pand (daar is iedereen het wel over eens), het college had – volgens de oppositie – de gemeenteraad eerder moeten melden dat het COA voor een nadere kennismaking op bezoek is geweest en tenslotte dat het college na de aankoop door COA eerder met omwonenden in gesprek had moeten gaan.
Dat laatste, zo werd ook al eerder door wethouder Van Doesburg gezegd, had inderdaad op een andere manier gemoeten. Het coronaprobleem dat er geen bijeenkomst kon worden gehouden had bijvoorbeeld via eerdere informatie per brief kunnen worden opgevangen. Dat had beter gekund.
Het leidde desondanks tot een motie van afkeuring, ingediend door GroenLinks, CU/SGP, van Maaren, Gorcum Aktief, SP en VVD, die uiteindelijk met 15 stemmen tegen (de genoemde partijen stemden voor) werd weggestemd.

De discussie over de inhoud werd vervolgens ingezet door D66 met een amendement om wél in te stemmen met huisvesting van asielzoekers en statushouders in het voormalig belastingkantoor. Geleerd hebbend van de eerdere ervaringen zou het gebouw daarop moeten worden aangepast om alle klachten te voorkomen, maar in de omgeving zijn alle voorzieningen aanwezig voor een nuttige dagbesteding, zoals scholen, winkels en (sport)verenigingen. Kortom een passende omgeving om in te burgeren.
Daarna mocht Ashraf Hachhouch ons standpunt inbrengen: de PvdA is voor een rechtvaardig asielbeleid, waarbij vluchtelingen juist ook in ons land en in onze gemeente een “veilig thuis” kunnen vinden. Daarbij zijn de goede eerdere ervaringen en de aanwezigheid van vele vrijwilligers een extra argument om met elkaar in gesprek te gaan naar een goede manier van opvang in onze gemeente. die opvang moet dan ook wel passen bij de capaciteit van inburgering en huisvesting, dus een kleinschalige opvang. Daarvoor hebben wij dan ook samen met Democraten Gorinchem een amendement ingediend: “Gorinchem: Veilige thuisvesting”.

Gorcum Actief en andere oppositiepartijen volgden met weinig inhoudelijke inbreng en vooral procesmatige kritiek die al eerder was besproken. Daarbij werd een amendement ingediend door Gorcum Aktief, VVD, SP, CU/SGP en van Maaren om alleen maar kennis te nemen van de inspraak en dus ook geen besluit te nemen over al of niet huisvesten van een AZC.
GroenLinks legde ten minste nog de nadruk op de inhoud: GL is voor de opvang van vluchtelingen, zeker ook in onze sociale en tolerante stad. Bovendien vindt GL het voormalig belastingkantoor zeker wél een goede locatie voor een “nieuwe vorm” van AZC, gecombineerd met huisvesting voor andere doelgroepen, zoals jongeren en alleenstaanden. Maar dan moet er wel een en ander worden aangepast in het gebouw en de omgeving.

Het CDA sprak een positieve grondhouding uit en noemde de opvang van vluchtelingen een maatschappelijke plicht. Het CDA diende vervolgens een motie in om de Gildenwijk voorrang te geven bij de uitvoering van een actieplan dat wordt opgesteld naar aanleiding van het resultaat van de wijkvisie en de argumenten die het college heeft aangevoerd om in de Gildenwijk geen AZC te vestigen.

Democraten Gorinchem wees nogmaals op het onzorgvuldige, voorbarige handelen van het COA bij de aanschaf van het voormalig belastingkantoor. Daarmee werd immers elke vorm van “open gesprek” met inwoners vooraf onmogelijk en ongeloofwaardig gemaakt. Pierre Schefferlie gaf daarbij wel direct aan dat ook DG van harte bereid is tot opvang van asielzoekers en statushouders, mits in een bij Gorinchem passende vorm.

Stadsbelang was eerder al tegen de vestiging van het AZC in het voormalig belastingkantoor en bleef om dezelfde redenen, aangevuld met nieuwe argumenten, tegen. Maar SB steunde net als het CDA ook ons amendement.

Een bijzondere uitspraak kwam uit de mond van de fractie Van Maaren. Zij was kort in haar betoog en sprak zich uit tegen elke vorm van opvang van asielzoekers in Gorinchem, ze noemde dit zelfs gelukzoekers (een schande om alle vluchtelingen op deze manier over één kam te scheren !).

Uiteindelijk werd gestemd over de amendementen en moties waarbij de uitslag van de stemmingen niet in alle gevallen kon worden voorspeld.
Het amendement van Gorcum Aktief, VVD, SP, CU/SGP en van Maaren om geen besluit te nemen over huisvesting van een AZC werd met 9 stemmen voor en 16 tegen weggestemd.
Het amendement van D66 om wél een AZC te huisvesten in het voormalig belastingkantoor werd met 4 stemmen voor en 21 tegen weggestemd.
Het amendement van PvdA en Democraten Gorinchem werd aangenomen, zij het met minimaal verschil van 13 stemmen voor (coalitie) en 12 tegen.
De motie van het CDA werd met die zelfde stemverhouding aangenomen en dat gebeurde uiteindelijk ook met het collegevoorstel.

Een merkwaardig moment deed zich voor bij de stemming over een motie die werd ingediend door D66 om “na een verzoek van het COA in principe bereid te zijn tot de vestiging van een AZC in Gorinchem op een daartoe geschikte locatie in de stad, waarbij de locatiekeuze wordt bepaald in overleg met de inwoners”. Deze op zich sympathiek klinkende motie werd met 13 stemmen tegen en 12 voor weggestemd, mede omdat onze fractievoorzitter Jack Oostrum tegen stemde. Hij gaf daarbij als stemverklaring dat de motie aangeeft om pas “na een verzoek van het COA” de bereidheid uit te spreken tot vestiging van een AZC en met elkaar in gesprek te gaan over een geschikte locatie.


75 jaar PvdA: dat staat !

Lilianne Ploumen neemt ons mee langs 75 jaar PvdA-beleid en naar de toekomst

Een gezond 2021: ook voor vluchtelingen….

Het jaar 2020 was in vele opzichten een jaar om niet snel te vergeten, al zou je als eerste indruk juist het tegenovergestelde willen beweren. Waarom ? Omdat we in 2020 nu eenmaal allemaal heel erg veel gevolgen hebben ondervonden van het COVID-19-virus: zieke huisgenoten, familie of vrienden, overlijden van een naaste, uitstel van behandeling in een ziekenhuis. Als het niet op het gebied van gezondheid was dan waren er toch zeker gevolgen voor het inkomen, voor de dagindeling, het thuis werken in plaats van op kantoor, de kinderen thuis lesgeven, geen sport- of gezelligheidsactiviteiten. En voor de mensen in verzorgingshuizen het wegblijven van dagelijks bezoek, gebrek aan contacten, eenzaamheid….

Waarom dan toch juist een jaar om NIET snel te vergeten ? Omdat het ons ook heeft geleerd hoe kwetsbaar we zijn ? Hoe alles in ons goede leven niet vanzelfsprekend is ? Dat we elkaar nodig hebben om er samen doorheen te komen ? Dat mensen zich niet alleen om zichzelf, maar ook om anderen moeten bekommeren ? Het gevoel van solidariteit in onze samenleving ! Laten we dat laatste gevoel ten minste vasthouden en meenemen in 2021.

Met de kerstboom in de woonkamer werden we via de televisie nog maar eens met onze neuzen op de harde feiten gedrukt: meer dan tachtigmiljoen vluchtelingen op de wereld zijn op zoek naar een veilig heenkomen. Dat is óók onze wereld: de mensonwaardige situatie in vluchtelingenkampen op Lesbos en in Moria, overvolle opvang in de regio (Turkije en Griekenland), maar ook de opname van slechts vijftig (jawel: 50 van de 80.000.000) extra vluchtelingen uit het vluchtelingenkamp Moria raken ons keihard. Maar als het op de opvang van asielzoekers in Gorinchem aankomt dan wegen het belang van omwonenden en een onzorgvuldige aankoop door COA toch zwaarder dan een warm menselijk onthaal van slachtoffers !

Natuurlijk vindt ook de PvdA dat er een zorgvuldig proces had moeten worden doorlopen, dat verwijten ook wij het COA. En natuurlijk moet er zorgvuldig worden omgegaan met de belangen van omwonenden. Maar het is een feit dat Gorinchem al tot tweemaal toe (positieve) ervaringen heeft opgedaan met de opvang van asielzoekers en dat sterkt ons in de gedachte dat het nog steeds goed mogelijk is om dat in Gorinchem opnieuw te doen.

Dat solidariteitsgevoel en het feit dat opvang van asielzoekers in Gorinchem goed mogelijk is gebleken nemen wij mee in ons antwoord op de vraag van het COA om in Gorinchem opnieuw een AZC te vestigen. Daarom zullen wij als PvdA bij de behandeling van het raadsvoorstel – zoals aangekondigd in de parallelsessies – een amendement indienen om met elkaar (gemeenteraad, college en inwoners) het gesprek aan te gaan over opvang van kansrijke asielzoekers en statushouders. Deze moet wat ons betreft passen bij de opvangcapaciteit van onze gemeente: goede inburgeringscursussen en toeleiding naar werk (bijvoorbeeld via de succesvolle Taalsnelweg naar Werk) en de verplichting die we als gemeente hebben om definitieve huisvesting te bieden aan statushouders. Dat heeft als voordeel dat de opgevangen asielzoekers en statushouders vanaf hun aankomst in Gorinchem kunnen inburgeren in onze samenleving.