Sinterklaas wordt weer een feest voor iedere Gorcumer !

In de raadsvergadering van 18 juni heeft onze fractie bij monde van Ashraf Hachhouch, die de motie ook voor de fractie heeft voorbereid, een motie ingediend om van Sinterklaas weer een feest voor iedereen te maken. Daarvoor was het nodig om in goed overleg met andere fracties een breed draagvlak te zoeken, zoals het in de lokale politiek gebruikelijk is. Zo werd de motie dan ook mede ingediend door de fracties van D66 en Stadsbelang.
Bij diverse leden van andere fracties werd steun gevonden voor de motie, maar hoe breed de motie wordt gesteund (een meerderheid van de raad) blijft nog een poosje onduidelijk. Het was jammer dat de motie pas aan het einde van een “energieslurpende” avond werd besproken, waardoor de burgemeester het initiatief kon terugleggen bij de gemeenteraad en een stemming daarover is uitgesteld. De initiatiefnemers gaan nu eerst zelf in gesprek met de diverse organisaties om tot een goede oplossing te komen waarmee de gevoelens van racisme en discriminatie die de traditionele “Zwarte” Piet bij veel mensen oproepen worden voorkomen. Op die manier kan Sinterklaas in Gorinchem weer een feest voor iedereen worden.

PvdA zoekt nieuwe leden

De Partij van de Arbeid is een (landelijke) ledenwerfactie gestart met onderstaand filmpje. Uiteraard zoekt ook de PvdA Gorcum nieuwe belangstellenden. Je hoeft daarvoor geen lid te worden. We willen graag met je in gesprek zodra we weer huiskamerbijeenkomsten kunnen houden. Wil je meedoen met onze huiskamerbijeenkomsten of heb je gewoon belangstelling voor onze partij meld je dan zonder verdere verplichting aan via ons contactformulier en dan nemen wij contact met je op.

PvdA tegen racisme, discriminatie en uitsluiting

De PvdA Gorinchem staat voor een open samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht ras, huidskleur, afkomst, godsdienst of andere levensovertuiging, politieke gezindheid, lichamelijke of geestelijke beperkingen, geslacht of seksuele geaardheid, leeftijd of op welke grond dan ook. Wij nemen met kracht stelling tegen iedere vorm van racisme, discriminatie en uitsluiting. Waar dit strijdig is of zou kunnen zijn met de vrijheid van meningsuiting gaan wij graag de dialoog aan om samen tot een oplossing te komen.

Zoeken naar extra terras ?

De Gorcumse Horeca mag vanaf 1 juni – en als het kabinet het goedvindt misschien zelfs al een paar dagen eerder – de terrassen weer openen. Daarbij moet uiteraard rekening worden gehouden met de anderhalve-meter-corona-richtlijn. Dus moeten de tafels wat verder uit elkaar worden geplaatst en mogen er niet teveel mensen aan elke tafel plaatsnemen. Behalve als het gaat om mensen uit hetzelfde huishouden. Kortom: er ontstaat ruimtegebrek om aan alle behoeften – niet alleen van de horeca, maar juist ook van de vele bezoekers – tegemoet te kunnen komen. Dus worden er slimme oplossingen gezocht op de Grote Markt, Groenmarkt, Varkenmarkt en bij alle andere horecagelegenheden met kleine of zelfs helemaal geen terras. Iedereen zoekt zijn kans om de crisis te overleven. Dat vraagt dan ook om creatieve ideeën op zoek naar meer terrasruimte.

Nu er geen evenementen worden gehouden biedt het evenemententerrein Buiten de Waterpoort een prachtige ruimte voor een of meer terrassen. Horeca ondernemers zouden samen hiervoor een mooi plan kunnen maken, bijvoorbeeld met “afhaalloketten” (food- and drink-trucks ?) op diverse plekken en “lopende obers” met (fris)dranktanks op de rug over brede lanen tussen de tafeltjes. Die moeten sowieso op ruime afstand staan. Als extra veiligheidsmaatregel kunnen bezoekers bij de toegangen worden bevraagd of ze geen “verdachte” klachten hebben en desnoods kan zelfs de temperatuur worden gecheckt. Pakt de horeca deze uitdaging op ? Biedt de gemeente hiervoor ruimte ? Maar vooral wat vinden de inwoners ervan ?
Laat het ons weten via de email (contactpagina) of Facebookpagina.

Het on-line vergaderen went snel

Het was in het begin even wennen om niet met elkaar aan tafel te zitten of ten minste in dezelfde ruimte, maar na een aantal vergadersessies en webinars (alweer iets nieuws: iemand presenteert zijn “verhaal” en de deelnemers kunnen via een chatfunctie hun vragen en opmerkingen kwijt) wordt het zelfs “gewoon”. Is dit het begin van “het nieuwe normaal” ? Het lukt inmiddels om twee sessies achter elkaar goed bij de les te blijven, weliswaar met een kleine pauze ertussen, maar het went inderdaad snel.

Zo hebben we afgelopen donderdag zelfs drie sessies achtereen gehad, die door een groot aantal raadsleden werden bijgewoond. En daarbij werden dan ook veel vragen gesteld en af en toe zelfs discussie gevoerd. Dat laatste nog wel op bescheiden schaal, maar er waren verschillende standpunten die met elkaar werden uitgewisseld.

Twee sessies hadden als onderwerp de nieuwe Omgevingswet, die op dit moment niet eens “dringend” besproken moet worden. Het rijk heeft de gemeenten uitstel geboden door de planning met een aantal maanden naar achter te schuiven vanwege de coronacrisis. Maar je kunt er maar beter op tijd aan beginnen want het is een grote verandering in het bepalen van de kaders voor ontwikkelingen in de stad. Een modernisering van het aloude bestemmingsplan, waarbij meer ruimte wordt geboden aan inwoners om vooraf hun inbreng te hebben (participatie of zelfs het initiatief nemen). Vooralsnog beperkt de discussie zich tot het zoeken naar een zinvol proces hoe de invoering van de Omgevingswet het best kan worden vorm gegeven.

Tussendoor stond als het ware de hoofdact op het programma: de RES ofwel de Regionale EnergieStrategie: een visie op het energieprogramma voor de regio. Hoe en waar kunnen we in onze regio (de gemeenten Molenlanden en Gorinchem) zelf proberen onze eigen energievoorziening te organiseren. Conclusie van een zoektocht samen met vele belanghebbenden, zowel bedrijven als inwoners, is dat er vooral gedacht wordt aan windmolens langs de A15 en deels ook langs de A27. Aangevuld met zonnepanelen op daken van bedrijven en boerenschuren en een paar kleinere zonnevelden.

Voor de warmtewinning wordt gezocht naar warmtenetten (bijvoorbeeld in de Gildenwijk als een van de landelijke voorloper-projecten) maar ook naar warmte uit water en energieopslag in waterstof. Dat laatste kan ook worden gebruikt als milieuvriendelijke brandstof voor auto’s. Zo wordt er al een plan gemaakt voor een waterstoftankstation bij knooppunt Gorinchem.

Een nieuwe fractie-assistente: Evelien de Munnik

De PvdA fractie heeft zich versterkt met een nieuwe fractie-assistente: Evelien de Munnik. Om kennis te maken kunt u het beste even kijken bij wie-is-wie op deze website. Wij heten haar van harte welkom en wensen Evelien en de PvdA-fractie veel succes in de komende periode.

Oud(er) nieuws is soms ook best nog interessant om hier even te melden. Daarom melden wij toch nog even het succes van onze motie ingediend bij de behandeling van de Perspectiefnota voor 2020-2023 in juli 2019. Wij stelden daarin voor om bij scholen veilige oversteekplaatsen te creëren door daarbij extra attentie-verhogende elementen te plaatsen. We hebben daarbij gewezen op voorbeelden elders in onze regio en daarbuiten. Het college heeft inmiddels gesprekken gevoerd met de directies van basisscholen De Cirkel, Samen Onderweg (de dependance aan de Van Goudoeverstraat) en het Schuttersplein. Er worden nu voorstellen uitgewerkt voor plaatsing van de Julie-variant (zie een voorbeeld op de foto hieronder) in de omgeving van deze scholen.

1 mei: PvdA-solidariteit toen en nu

start het filmpje en herken onze coryfeeën

PvdA maakt 1,5m. leuker

Voorbijgangers keken wel even vreemd op toen er zaterdagmiddag om 13.00 uur plotseling een kleine 500 rode petunia’s werden opgesteld in de Kwekelstraat op de hoek met de Gasthuisstraat. Deze werden daarna aan passanten aangeboden door in PvdA Gorcum-polo’s geklede partijgenoten, met de bedoeling om de anderhalve meter afstand houden een beetje op te leuken. De algemene reacties waren zeer positief: “Wat ludiek om dat op deze manier onder de aandacht te brengen” en “wat een leuk gebaar” en “#Daslief” werden het meest gehoord. Vanzelfsprekend waren er mensen die er een politieke bedoeling achter zochten, maar dat waren er minder.

Anderhalve meter afstand, rode afvalknijpers, plastic handschoenen en rode Petunia’s
En na afloop met elkaar nog even “Een voor allen en allen voor één”: wel op 1,5 m. afstand !

De raadsleden kunnen weer vergaderen

De eerste sessies zijn afgelopen donderdagavond gehouden. Gebruik makend van de iPads kon ieder raadslid meedoen, al is afgesproken dat er per fractie maar één woordvoerder is. En dat ging eigenlijk niet eens zo verkeerd. Zij het dat de techniek bij de eerste vergadering nog niet perfect werkte: de toeschouwers thuis hadden wel een beeld van de sprekers, maar geen geluid. De tweede sessie ging dat wel helemaal goed nadat in de verlengde pauze de techniek op creatieve wijze was opgelost.

Het door de gemeente overnemen van het hybride voetbalveld van GJS leidde tot discussie, ook omdat niet iedereen zijn argumenten “zuiver” hield. Dat varieerde van “waarom zouden we dit veld nu als gemeente moeten overnemen: GJS heeft dit toch zelf zo gewild” tot “als de financiële gevolgen van de crisis duidelijk worden krijgen we hier misschien wel spijt van”.
Ali Koçak gaf terecht aan dat GJS er nu recht op heeft op basis van de beleidsregel, terwijl dat in 2015 nog niet het geval was. Overname van het veld is dus terecht. Uiteindelijk werd ervoor gekozen dat dit een hamerstuk wordt, met stemverklaringen van enkele partijen.

Het gemeentelijke subsidiebeleid was al lange tijd aan vernieuwing toe: er ligt al sinds 2014 een rapport van de rekenkamercommissie met conclusies en aanbevelingen. Het beleid zou dan ook moeten worden vereenvoudigd: van verschillende subsidies met eigen voorwaarden en aanvraagmogelijkheden naar één subsidie, eenvoudig (via de website) aan te vragen, met eenduidige heldere voorwaarden en verantwoordingsregels. Nu iedereen de stukken – die lagen vorige keer niet ter inzage – nu vooraf had kunnen bestuderen was er nauwelijks meer sprake van discussie. Er werd nog wel wat verheldering gevraagd op een aantal punten, zoals hoe wordt omgegaan met nu al lopende aanvragen voor 2021. Die worden nog beoordeeld volgens de oude regels en bovendien krijgen die van 2020 i.v.m. de huidige crisis extra tijd om hun verantwoording in te dienen. Die wordt vervolgens ook in redelijkheid beoordeeld.
Het subsidiebeleid komt overigens pas na het zomerreces aan de orde in de gemeenteraad.

PvdA Gorcum biedt vrijwillige hulp aan !

Klik op de driehoek hieronder om onze video te starten: