De vakantie is voorbij

Feestelijke (her)opening van wijkpark “het Haagje”

Afgelopen weken heeft uw redacteur wat moeite gehad om op te starten, maar onze fractie en zeker ook onze wethouder Eelke Kraaijeveld hebben niet stilgezeten. Om met de laatste te beginnen: de gemeenteraad kreeg een paar positieve berichten over het preventiebeleid schulden en voortzetten van dienstverlening door het Bureau Sociaal Raadslieden.

Het preventiebeleid schulden heeft als doel om het aantal mensen met betalingsachterstand op het gebied van huur, zorgverzekeringen en energielasten te doen afnemen. Samen met Avres en Poort6 krijgt de gemeente steeds meer mensen in beeld met problematische schulden en die worden dan ook eerder en zo snel mogelijk begeleid om de achterstanden weg te werken en om verdere schulden te voorkomen. Dit project wordt in de komende twee en half jaar uitgevoerd door het sociaal team, Avres en Poort6, samen met andere partijen die zo nodig worden ingeschakeld.

Afgelopen half jaar is in opdracht van de gemeente een pilot gestart met een bureau sociaal raadslieden door Vivenz. De dienstverlening is gratis en de resultaten zijn zodanig positief – diverse mensen die gebruik hebben gemaakt van het bureau bleken recht te hebben op toeslagen of andere voorzieningen – dat is besloten om het project structureel voort te zetten. Er kan bij het bureau ook gratis advies worden ingewonnen over zaken als huurbescherming, arbeidsrecht, toeslagen en andere voorzieningen.

De fractie is intussen bezig met de voorbereiding op de raadsvergadering van volgende week donderdag (26 september) met name op de Woon- en Transformatievisie. Een prima visie van “ons” college met grote ambities op het gebied van Wonen en Transformatie (ofwel: Stedelijke Vernieuwing).
Omdat er wat meer concrete stappen moeten worden ondernomen op het gebied van woongelegenheid voor met name jongeren wordt samen met onder andere Democraten Gorinchem een motie voorbereid. Ook vindt de PvdA dat er meer aandacht nodig is voor “natuurinclusief bouwen”. Dat wil zeggen dat we meer rekening willen houden met ruimte voor planten- en dierenleven in de stedelijke omgeving, bijvoorbeeld de huismus en de bijen. Ook hiervoor willen wij samen met andere partijen een motie indienen.

Halverwege de vakantieperiode

Natuurlijk is de vakantie een periode om even gas terug te nemen, maar dat wil niet zeggen dat de PvdA Gorcum helemaal afwezig is. Via de moderne media en natuurlijk ook de (digitale) dagelijkse krant lezen we wat er gaande is, zowel landelijk als in stad en regio. En wij hebben ook genoeg partijgenoten en sympathisanten die niet met vakantie gaan en die ons vanuit Gorinchem op de hoogte houden van de plaatselijke ontwikkelingen. Zo lazen wij dat er op het gebied van de jeugdzorg een probleem dreigde te ontstaan omdat de inschrijving van Rivas bij de Europese aanbesteding niet correct was opgesteld. Te gek dat door een administratieve formaliteit de zorg voor onze kinderen in gevaar dreigde te komen. Gelukkig bleek, toen wij daarnaar informeerden, dat Careyn zowel de jeugdzorg als het personeel van Rivas zal overnemen. En dat de bewoners van de Piazaflat zich zorgen maken over ongewenst bezoek en diefstal vraagt om extra aandacht van de huisbaas: gaat Poort6 actie ondernemen ? Ook bereikte ons het bericht over de subsidie aan gtc De Overwaard, een vereniging die tot nu toe op eigen kracht, zonder subsidie hun eigen accommodatie heeft verzorgd en daarmee veel mensen van jong tot oud heeft laten sporten. Goede actie van het college van BenW, onze complimenten daarvoor.

Het gebruik van lachgas door de bestuurder van een auto was de vermoedelijke oorzaak van een ernstig incident met een gasstation aan de Banneweg. Het gebruik van lachgas wordt bij de zomerfeesten door de organisatie verboden, maar in de Gorcumse horeca gaan de inkomsten vóór de gezondheid van de bezoekers: dat is schandalig winstbejag ! De gemeenteraad mag binnenkort een nieuwe APV vaststellen. Dat kan een aardige discussie opleveren: wij hebben nog maar kort geleden samen met de VVD een motie ingediend om het bezit en gebruik van lachgas te verbieden en die motie is door de gemeenteraad aangenomen.

Een laatste puntje dat ik hier wil benoemen is de discussie rond het opnemen van de tandartszorg in de basisverzekering. Daar zijn wij het als PvdA van harte mee eens. Voor veel mensen met een laag inkomen is de tandartsverzekering een luxe die men zich vaak niet kan veroorloven. Gelukkig hebben we via Avres, op voorstel van de Gorinchemse PvdA, een basisverzekering voor mensen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau waarin de basis-tandartszorg is opgenomen.

Tot zover even dit berichtje vanaf het vakantieadres van uw PvdA-webredacteur. De PvdA Gorcum wenst u een fijne vakantie, of u nu thuis blijft of elders, in Nederland of in het buitenland: geniet ervan want de vakantie is (vaak te) snel weer voorbij.

Perspectiefnota 2020-2023

Het was een (in)spannende vergadering op donderdag 4 juli van 15.00 tot bijna 23.00 uur, onderbroken door een pauze van 17.15 tot 18.30 uur voor een maaltijd en kort fractieoverleg. Onze ALGEMENE BESCHOUWINGEN hebben we gebaseerd op de nieuwe geest van positivisme die wij in de stad overal lijken te proeven. Er heerst een geest van “We gáán ervoor” en ook van “We doen het sámen”. Door het college en de gemeenteraad wordt gewerkt aan de prioriteiten die zijn bepaald in de Visie van de Stad (GO2032) en in het Gorkums Akkoord: “Mensen maken de Stad”. Er is weer geloof in een mooie toekomst voor Gorinchem, voor inwoners en bedrijven.

De prioriteiten zijn op hoofdlijnen benoemd: Bereikbaarheid en Mobiliteit (hoe komen we van deur tot deur binnen redelijke reistijd), Duurzaamheid en Klimaat (hoe bereiken we een Energietransitie tegen voor iedereen betaalbare kosten), Cultuur en Onderwijs (een Integraal Huisvestingsplan met beroepencampus). Over Cultuur hebben we het nog maar kort geleden al gehad: het voortbestaan van een groot podium (De Nieuwe Doelen) is van groot belang voor de stad én voor de regio.

Naast deze prioriteiten is er in deze perspectiefnota ook aandacht voor de nieuwe Woon- en Transformatievisie, Zorg voor alle inwoners (voor hen die dat nodig hebben), voor Regionale samenwerking en de Arbeidsmarkt. In dat kader hebben wij, zeker nu er een miljoen Euro extra wordt ontvangen voor het aktieplan “Perspectief op Werk”, extra aandacht gevraagd voor jongeren op de arbeidsmarkt: voor stageplaatsen en reguliere banen.

De successen van afgelopen jaar hebben wij zeker niet onbenoemd gelaten. Het nieuwe sociaal wijkteam op een centrale plaats, maar met inlooppunten op logische vindplaatsen in alle wijken, zoals De Rozenobel en op de scholen. De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn teruggedrongen en waar nodig wordt “tussenzorg” verleend. Desondanks blijft de groeiende vraag naar jeugdzorg ons grote zorgen baren: daar moet iets gebeuren. De werkloosheidscijfers en het aantal uitkeringsgerechtigden dalen gestaag en met alle investeringen voor de boeg zullen die nog verder gaan afnemen.

Tot slot hebben wij een tweetal moties ingediend, die overigens met brede steun zijn aangenomen: we hebben in het kader van verkeersveiligheid om extra attentieverhogende maatregelen gevraagd bij oversteekplaatsen voor schoolkinderen en in het kader van de energietransitie voorgesteld om in overleg te gaan met de Verenigingen van Eigenaren om hen te stimuleren en ondersteunen bij het aanbrengen van energiebesparende maatregelen en de aanleg van zonnepanelen. Ook de moties die wij samen met Stadsbelang (openbaar toilet), Democraten Gorinchem (prioriteiten van het Gorcums Gehandicaptenplatform) en D66 (ontwikkeling van HBO Creative Change Management) hebben ingediend werden aangenomen.

Belangrijk was ook dat de sfeer van positivisme in deze raadsvergadering werd versterkt door een positief kritische houding van andere partijen. Dat was in het afgelopen jaar weleens anders: veelal overheerste het “zuur” in de (soms overtrokken) kritische houding van niet coalitiegebonden partijen.
Deze ommekeer kan ons als gemeenteraad komende jaren extra energie opleveren om de uitdagingen met elkaar op te pakken en uit te werken.

Het is een drukke periode

Met de naderende vakantieperiode voor ons is het de afgelopen weken en ook de komende week nog erg druk in politiek Gorinchem. Met excuses voor de vertraagde berichtgeving kijken we nog even terug op een geslaagde Algemene LedenVergadering. De PvdA-fractie en de wethouder hebben verantwoording afgelegd aan de aanwezige leden over het eerste jaar in deze coalitie met Stadsbelang, Democraten Gorinchem en CDA.
De ledenvergadering heeft zich positief uitgesproken over het optreden van de coalitie in het algemeen en daarmee ook over dat van de fractie. Wel werd aangegeven dat er meer kansen moeten worden benut om nog iets sterker het eigen profiel (en programma) van de PvdA-fractie uit te dragen.

Een ander zwaar punt was afgelopen maanden het voortbestaan van De Nieuwe Doelen. Het college heeft na uitvoerig bestuderen van alle aanwezige onderzoeksresultaten over De Nieuwe Doelen en de overige vraagstukken op cultureel gebied: Museum, Artoteek, Bibliotheek, enz. een voorzet gegeven tot een nieuwe Cultuurvisie: “Ambities cultuur 2019-2023”.
Uiteraard was het druk op de publieke tribune bij de eerste bespreking met de gemeenteraad. Niet alle partijen waren even enthousiast over de inhoud.
Het college maakt duidelijke keuzes: voortbestaan van De Nieuwe Doelen als groot podium, maar dan moet de exploïtatie wel worden gedragen door “de stad”: inwoners, verenigingen, gezelschappen en het bedrijfsleven.
Ook voor het Museum en de Artoteek komt meer ruimte en extra personeel beschikbaar en de bibliotheek gaat (in de plannen) verhuizen naar de Botersteegpassage. Op die manier ontstaat een culturele as van De Nieuwe Doelen, via de bibliotheek naar het Museum (en niet te vergeten De Grote Kerk als expositieruimte). Deze kruist dan de winkelas en daarmee kunnen beide elkaar versterken door een groter aantal bezoekers. Prima bedacht !!
Bovendien is er veel aandacht voor cultuureducatie en -participatie, bijvoorbeeld via amateurkunst, maar wij missen nog het Symposion 2020.
De PvdA-fractie vindt deze visie een prima basis voor verdere uitwerking van het cultuurbeleid en voor het voortbestaan van De Nieuwe Doelen.

Een laatste zware discussie vond plaats tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag: de zienswijze over het oprichten van een nieuwe kringloopwinkel door Avres / Het Goed. Een publiek private samenwerking.
Omdat wij groot belang hechten aan extra inzet op duurzaamheid, onder andere via hergebruik van materialen en goederen, is de PvdA groot voorstander van kringloopwinkels. Dus ook applaus en complimenten voor bestaande initiatieven zoals de Kringloop Gorinchem. De extra kansen om hiermee (nog meer) mensen met afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden naar werk tegen loonwaarde, of ten minste naar een zinvolle dagbesteding is voor de PvdA aanleiding om dit initiatief toe te juichen. Maar wel met extra aandacht voor het kunnen blijven functioneren van bestaande kringloopinitiatieven, bij voorkeur in goede samenwerking met Avres.

Als vooruitblik voor komende week buigt de fractie zich deze week over de perspectiefnota 2020-2023: een vooruitblik naar volgend jaar en verder.
De financiële basis is op orde en er is ook over 2018 geld overgebleven.

Reden om kritisch te blijven kijken naar de planning en ramingen voor nog lopende en komende projecten. Ons uitgangspunt zal zijn dat Gorinchem ook komende jaren nog mooier en nog beter leefbaar wordt: aandacht voor duurzaamheid, energietransitie, onderwijs, bereikbaarheid en goede woningen, maar vooral een goed woon- en leefklimaat voor alle inwoners in een stad waar mensen aandacht hebben voor elkaar.

Algemene ledenvergadering 17 juni 2019

De PvdA afdeling Gorinchem houdt op 17 juni a.s. de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Deze ALV wordt gehouden in buurthuis De Bogerd aan de Willem de Vries Robbéweg 100 (in de Lingewijk). Leden en overige belangstellenden zijn vanaf 19.30uur welkom. Niet-leden hebben geen stemrecht maar hun mening wordt zeker meegewogen bij de niet uitsluitend aan de leden voorbehouden besluitvorming. Op de agenda staat onder andere het benoemen van de afdelingsvoorzitter (door de ALV). Het interim-voorzitterschap is afgelopen maanden vervuld door Frans de Munnik en hij is in deze functie verkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot 48 uur voor de ALV melden bij het bestuur. Een ander formeel punt is het vaststellen van de jaarrekening van de afdeling (door de ALV). Verder legt de fractie verantwoording af over het afgelopen eerste jaar van deze raadsperiode en wordt gesproken over het cultuurbeleid, in het bijzonder over de toekomst van de VijfZinnen. Natuurlijk is er ook aandacht voor het prachtige resultaat van de recente Provinciale en Europese verkiezingen. De avond wordt – zoals gebruikelijk – in gezellige sfeer afgesloten met een drankje naar keuze.

De uitslag is prachtig !

Als resultaat van deze Europese verkiezingen is Gorinchem weer een van de rode bolwerken in Nederland. Een positie die de PvdA Gorcum komende jaren graag wil vasthouden. Daarvoor blijft onze gemeenteraadsfractie zich dan ook zeker inzetten.

Europese verkiezingen

Het is bijna zover: morgen mag u weer gaan stemmen voor het Europees Parlement. Onze Frans Timmermans is een topkandidaat. Niet alleen als lid van de Europese fractie van de Sociaal Democratische partijen. Nee, Frans Timmermans kan zelfs de voorzitter worden van de Europese Commissie. Ook voor niet partijgenoten of sympathisanten kan dit zeker een belangrijk argument zijn om voor deze topper te kiezen: Stem Frans Timmermans !!

1 mei viering

1 mei de dag van de arbeid is voor iedereen een gewone werkdag. Voor de PvdA is het altijd een bijzondere dag. De dag is ontstaan omdat het werkende volk een 8 urige werkdag wilde. Iedere 1 mei worden door onze leden en bestuursleden rozen bezorgd aan leden boven de 75 jaar. Als blijk van waardering en dankbaarheid.

In de avond was het feest in Theater de Vijfzinnen. Met de gezamelijke afdelingen van Molenlanden, Hardinxveld Giessendam en Gorinchem werd 1 mei gevierd. De avond begon met een kopje koffie met wat lekkers en een openingswoord van de Interim voorzitter Frans de Munnik van de afdeling Gorichem. Hij vertelde over zijn sociaal-democratische achtergrond. Daarna was er kans om te speeddaten met fractieleden en wethouder. Hier werd gretig gebruik van gemaakt. Vervolgens was er onder het genot van een drankje tafelentertaiment door John Anders, hij is amusementalist en wist menigeen te verrassen met zijn mindgames. Het tweegesprek tussen raadslid Ashraf Hachhouch en Hamit Karakus over vraagstukken in de maatschappij wist de mensen aan te sporen mee te denken en mee te praten. Vraagstukken als: ‘wat moeten wij doen als sociaal-democraten om mee te gaan in deze tijdgeest waarin het politieke landschap is versplinterd’ en ‘ energietransitie is technisch en financieel haalbaar, maar hebben mensen onze steun niet nodig’, waren goede aanleiding voor een lekkere discussie. Na het gesprek was er onder het genot van een hapje en een drankje nog tijd voor tafelentertainment door John Anders. Oud- burgermeester Piet Ijssels sloot de avond af. Al met al een geslaagde 1e mei!

Belangrijke onderwerpen vanuit de raad.

Op 11 april 2019 stonden twee belangrijke onderwerpen ‘Reken Kamer Commissie (RKC) onderzoek controlerende rol van de raad 2018- 2019’ en ‘Tarievenonderzoek Sport’ op de agenda. 

Bij het RKC onderzoek was de belangrijkste onderzoeksvraag hoe de raad de beschikbare instrumenten gebruikt om controlerende taken uit te voeren. Uit het onderzoek bleek dat er veel winst is te behalen in anders omgaan met rol als raadslid en anders omgaan met het college en organisatie.

Daarvoor heeft RKC vier aanbevelingen gedaan aan de raad: in-en uit zoomen, elkaar gewoon aanspreken, momenten en routines maken en begin met een reeks klappen. Gedurende de sessie zijn de aanwezige raadsleden op een leuke en interactieve manier op zoek gegaan naar wat de raad nodig heeft om de aanbevelingen in praktijk te brengen. Onze fractie heeft hier een belangrijke bijdrage geleverd die wordt gebruikt om het raadsvoorstel op te stellen. 

Tijdens de vergadering over het Tarievenonderzoek Sport werd eerst een presentatie van Mulier Instituut gegeven waarbij de resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd. Daarna was er ruimte om vragen te stellen. De belangrijkste aanbevelingen zijn om tarieven voor buitensport te handhaven en tarieven voor binnensport en zwemsport naar beneden bij te stellen en uitbreiden van het tariefsysteem. Wij hebben het college verzocht om breed draagvlak te zoeken bij het opstellen van voorstel.