Cultuurvisie en het voortbestaan van De Nieuwe Doelen

Afgelopen donderdagavond was het een drukte van belang in het stadhuis. Daarover werd in de lokale pers voldoende geschreven, dus dat hoef ik hier niet te herhalen. De belangstelling was vooral gericht op het meedoen in de discussie over de ambities voor cultuur in Gorinchem en op het belang van het behoud van een grote zaal in Gorinchem: De Nieuwe Doelen of zoals het gebouw afgelopen jaren was omgedoopt: De VijfZinnen.

De avond begon met een inspirerend filmpje waarin wethouder Dick van Zanten ons meenam langs een aantal culturele hoogtepunten. Gevolgd door een korte presentatie, waarna vragen vanuit de zaal werden beantwoord.


Er is afgelopen jaren (hoe lang loopt dit proces inmiddels: sinds 2012) veel gepraat, ook veel ingesproken op verschillende fronten. Niet alleen over cultuurbeleid op zich of over het voortbestaan van de Nieuwe Doelen, maar ook in breder verband: Go2032, het Gorcums Akkoord (coalitieprogramma), het Cultureel Overleg Gorinchem. Dit heeft geleid tot de (nieuwe) ambities op cultuurgebied die vanavond met elkaar konden worden besproken.

De culturele ambities werden besproken aan een viertal tafels: cultuuraanbod (culturele activiteiten en evenementen), cultuureducatie en participatie, cultureel erfgoed en de Nieuwe Doelen.
Er was volop ruimte voor alle aanwezigen om aan de vier tafels hun eigen mening en suggesties in te brengen. Dat gebeurde dan ook, waarbij met name de carnavalsverenigingen om aandacht vroegen voor hun belangen: een carnavalsviering in de Nieuwe Doelen, zoals eerder succesvol gelukt is. Helaas werd niet duidelijk waarom dat in 2020 niet mogelijk is, maar de wethouder zoekt in overleg met de verenigingen naar een goede oplossing.
Wat ons betreft zou het de moeite waard zijn om toch nog eens te kijken of er vooruitlopend op de openstelling van april tot juli geen mogelijkheid is om in de Nieuwe Doelen een mooie carnavalsviering te (laten) organiseren.

Overigens werd aan de tafel met het cultuuraanbod vooral gesproken over het zoeken van verbinding tussen diverse activiteiten en evenementen en over een betere afstemming daarvan. Dit wordt een belangrijke taak voor de gemeentelijke evenementencoördinator en voor “Gorcum Inspireert”.

Zondagbrief van Frans Timmermans

Beste lezer, Europa definitief op het pad richting een duurzame toekomst zetten, voor een schoner milieu, de gezondheid van ons allemaal, en de bescherming van onze planeet, ook voor degenen die na ons komen. En we moeten iedereen daarbij meenemen. Dat is in de kern de opdracht van de Green Deal, waarvoor ik in de nieuwe Europese commissie verantwoordelijk mag zijn. Zelden voelde een opdracht zo urgent.

De effecten van klimaatverandering zijn inmiddels overal om ons heen zichtbaar. Niet alleen maar steeds extremer weer en massale sterfte van dieren en organismen, maar ook giftige lucht, water, en plastic overal, zelfs in ongeboren kinderen. De nieuwste wetenschappelijke inzichten maken duidelijk dat dit nog maar het begin is en dat we werkelijk onze manier van leven op het spel zetten, wanneer we de uitstoot van broeikasgassen nu niet snel en drastisch terugbrengen. Het is niet voor niets de jonge generatie die nu in beweging komt. Zij hebben nog de langste toekomst voor zich, een toekomst die wij op het spel zetten. De marsen van scholieren door de straten van honderden steden overal ter wereld die eisen dat we nu actie ondernemen zijn inspirerend. En confronterend, omdat we die actie veel te lang achterwege hebben gelaten. 

Het is een nu of nooit moment voor Europa. De besluiten die we in de komende tijd nemen zullen bepalend zijn. Dat geldt ook als we achterover leunen en niets doen. We hebben de komende vijf jaar om de weg in te slaan naar een hernieuwbare energievoorziening, een circulaire economie, duurzame landbouw en een schone leefomgeving. Dat regelen we niet ieder land voor zich, noch kunnen we wachten op de rest van de wereld. Het is dus bij uitstek de Europese schaal waarop deze opdrachten moeten worden vervuld. Ik voelde in de verkiezingscampagne overal in Europa dat Europeanen dat ook van ons verwachten; de tijd is rijp.

Al die Europeanen gaven me daarbij nóg een boodschap mee. De noodzakelijke veranderingen in economie en samenleving moeten zo worden uitgevoerd dat ze voor iedereen te dragen zijn. Dat is allerminst vanzelfsprekend. Technologische verandering heeft de neiging de verschillen tussen (kans)rijk en (kans)arm te vergroten. Modernisering zonder weloverwogen beleid, is dan al snel een feestje voor de welgestelden, de hoogopgeleiden. Als kleinzoon van mijnwerkers weet ik hoe hard ‘de vooruitgang’ erin kan hakken. Toen de mijnen in Limburg nog open waren, was de regio rond Heerlen een van de welvarendste van Nederland. Nu is het één van de armste. Vijftig jaar na de sluiting voelt men daar nog altijd de klap.

De verplichting om bij alle noodzakelijke veranderingen geen regio, geen mens achter te laten, is misschien nog wel groter dan het klimaatbeleid zelf. Voor mij vormen ze echter een onlosmakelijk geheel. Het is immers het kernbeginsel van de sociaal-democratie: rechtvaardige vooruitgang realiseren. De geschiedenis leert ons dat er politieke strijd nodig is om vooruitgang en rechtvaardigheid samen te brengen. Ook deze keer zullen we strijd moeten leveren. Om nieuwe banen te realiseren, waar oude verdwijnen. Om de nieuwe energie beschikbaar en betaalbaar te houden voor mensen met een kleine portemonnee, overal in Europa. Het is een positieve agenda. En dat we dat kunnen, liet de sociaaldemocratie al eerder zien. Het is wederom aan ons om te laten zien wat we waard zijn. Ik ga ervoor, samen met jou.

Met vriendelijke groet,
Frans Timmermans

Woon- en Transformatievisie

De raadsvergadering van 26 september stond helemaal in het teken van de nieuwe Woon- en Transformatievisie: hoe gaan we zorgen dat iedereen goed kan wonen in Gorinchem.

Het was te verwachten dat dit onderwerp nog wel wat gespreksstof zou opleveren, maar dat daarover – na een uitvoerige B&A-sessie – nóg een hele avond zou moeten worden gediscussieerd toch eigenlijk niet. Maar andere agendapunten ten spijt, die worden nu doorgeschoven naar de vergadering van eind oktober, het liep zoals het liep. Eindeloze discussies (en misverstanden ?) leidden tot een avondlang gesprek tussen fracties en de wethouder. Frustraties alom en (te) weinig debat tussen de raadsleden over de inhoud van moties. En als het daar dan wél over ging was er over en weer weinig begrip.

Laten we proberen de positieve zaken er nog even uit te halen: er ligt nu weer een woon- en transformatievisie die er mag zijn. met aandacht voor jong en oud, voor starters en senioren en ook voor creatieve woonvormen. Extra aandacht voor jonge starters en creatieve woonvormen werd via een motie van Democraten Gorinchem, PvdA, Stadsbelang en CDA toegevoegd. Wij dienden samen met Democraten Gorinchem en Gorcum Actief onze motie in om meer aandacht te besteden aan “natuurinclusief bouwen”, waarbij behoud en versterken van de biodiversiteit (bijvoorbeeld meer huismussen en bijen) centraal staat. Deze motie werd unaniem aangenomen. Een motie van D’66, waaraan wij ook een bijdrage leverden, verzocht het college om het richtgetal van 6.300 sociale huurwoningen los te laten en de vraag naar sociale huurwoningen jaarlijks te monitoren. De bedoeling van deze motie is om geen sociale huurwoningen te verkopen zolang daaraan behoefte is. Ook deze motie werd unaniem aangenomen.

Na een lange avond vol discussie stemde de gemeenteraad bijna unaniem in met deze nieuwe Woon- en Transformatievisie, waarmee we vooruit kunnen kijken naar een Gorcum waar voor iedereen een passende woning beschikbaar is in een fijne woon- en leefomgeving.

Onderwijsactie zeer gewaardeerd!

Op 5 oktober is het de dag van de leraar. Daarom heeft de PvdA Gorcum op 4 oktober bij verschillende scholen die zich aangemeld hadden een lekkere traktatie gebracht voor al het personeel op school. Op dit moment staat het onderwijs onder grote druk en wilden wij als partij nog eens benadrukken dat wij dat weten. Ook wilden we via deze actie laten weten dat wij zeer waarderen wat ze voor de kinderen, de ouders en de maatschappij betekenen. We hebben in een brief de scholen opgeroepen ons te benaderen bij problemen en/ of vragen. De taarten werden goed ontvangen en ook de gezonde traktatie voor de twee scholen die daarom vroegen werden hartelijk ontvangen. Basisschool de Poorter zette onze mensen gelijk aan het werk, terwijl 1 van de leerkrachten in het zonnetje werd gezet omdat zij 25 jaar in dienst was.

Evaluatie Jongerenwerk, Energietransitie en een nieuwe visie op Mobiliteit

Op 19 september werd door de gemeenteraadsleden in parallelsessies gesproken over genoemde onderwerpen én over de Arkelsedijk (“JéWé”). Dat laatste bespreken we in een volgend verslag op deze website.

Ali Kocak besprak het jongerenwerk in de parallelsessie

De evaluatie van het jongerenwerk betrof met name de overdracht van het jongerenwerk begin 2019 van The Mall naar de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland (STJJMH). Geconstateerd wordt dat die overgang in goede samenwerking, beide partijen gingen uit van het belang van de jongeren, vrijwel vlekkeloos is verlopen. Het baarde ons zorgen dat er vrijwel geen jongeren die coaching kregen van The Mall zijn overgedragen aan de STJJMH, maar dat bleek overbodig: deze jongeren zijn allemaal opgevangen, hetzij door The Mall, hetzij op een andere manier. Zowel The Mall als de STJJMH zullen zich komende jaren (blijven) inzetten voor kwalitatief goed Jeugd- en Jongerenwerk en worden daarin gesteund door de gemeente. Het doel is dat we (kwetsbare) jongeren goed weten te bereiken en hen ondersteunen in de eigen groei en ontwikkeling.

PvdA-wethouder Eelke Kraaijeveld presenteert de Regionale Energiestrategie

Op het gebied van de Energietransitie wordt in de komende raadsvergadering de verdeling van het budget van €600.000,- over de eerst aan te pakken projecten besproken. Er ontstaat waarschijnlijk wat discussie of het plaatsen van laadpalen achter het stadhuis nu uit dit budget of uit het “gewone” huisvestingsbudget zou moeten gebeuren. Daar kun je dan ook op verschillende manieren naar kijken: als voorbeeld zou de gemeente dit uit het “gewone” budget moeten betalen. Maar geldt dat dan niet voor álles waar je als gemeente het voortouw neemt ? Dezelfde discussie ontstaat wellicht over de extra communicatiemedewerk(st)er voor de Energietransitie. Het lijkt erg hinken op twee gedachten: enerzijds om de projectkosten helder te krijgen moet je alle kosten functioneel toerekenen, anderzijds is communicatie over (alle) projecten een gemeentelijke taak. Wij vinden het vooral belangrijk dat hiermee een zichtbare start wordt gemaakt met de Energietransitie en dat we daar de inwoners in meenemen.

Er wordt een nieuwe Mobiliteitsvisie voorbereid, die gericht is op een toekomstige verplaatsingsbehoefte van alle Gorcumers. Hoe komen we straks van A naar B op een zo veilig en comfortabel mogelijke manier en ook nog eens binnen een redelijke en voorspelbare reistijd. Enkele toekomstbeelden haalden de raadsleden uit hun comfortzone: filmpjes van Renault en Volvo over zelfrijdend autoverkeer. De vraag wat dit zou kunnen betekenen voor Gorinchem werd vooralsnog niet beantwoord. Maar wat ons betreft moet er ten minste meer aandacht komen voor “snel en veilig” fiets- en voetgangersverkeer in en door de stad, met goede stallingplaatsen. Voor het autoverkeer moeten we ook écht durven overstappen op “nieuw denken”: de huidige files op de Banneweg en de parkeerproblematiek in de binnenstad vindt ook de PvdA belangrijk. Maar voor een langdurige toekomstige bereikbaarheid moeten we verder durven kijken. Even onze eigen auto “vergeten” en over nieuwe vervoersystemen durven nadenken. Niet alleen het personenvervoer, maar zeker ook de levering van pakjes gaat tussen nu en tien jaar veranderen. Deze ontwikkeling gaat veel sneller dan we denken. Daar moeten we ons vanaf nu op voorbereiden.

De vakantie is voorbij

Feestelijke (her)opening van wijkpark “het Haagje”

Afgelopen weken heeft uw redacteur wat moeite gehad om op te starten, maar onze fractie en zeker ook onze wethouder Eelke Kraaijeveld hebben niet stilgezeten. Om met de laatste te beginnen: de gemeenteraad kreeg een paar positieve berichten over het preventiebeleid schulden en voortzetten van dienstverlening door het Bureau Sociaal Raadslieden.

Het preventiebeleid schulden heeft als doel om het aantal mensen met betalingsachterstand op het gebied van huur, zorgverzekeringen en energielasten te doen afnemen. Samen met Avres en Poort6 krijgt de gemeente steeds meer mensen in beeld met problematische schulden en die worden dan ook eerder en zo snel mogelijk begeleid om de achterstanden weg te werken en om verdere schulden te voorkomen. Dit project wordt in de komende twee en half jaar uitgevoerd door het sociaal team, Avres en Poort6, samen met andere partijen die zo nodig worden ingeschakeld.

Afgelopen half jaar is in opdracht van de gemeente een pilot gestart met een bureau sociaal raadslieden door Vivenz. De dienstverlening is gratis en de resultaten zijn zodanig positief – diverse mensen die gebruik hebben gemaakt van het bureau bleken recht te hebben op toeslagen of andere voorzieningen – dat is besloten om het project structureel voort te zetten. Er kan bij het bureau ook gratis advies worden ingewonnen over zaken als huurbescherming, arbeidsrecht, toeslagen en andere voorzieningen.

De fractie is intussen bezig met de voorbereiding op de raadsvergadering van volgende week donderdag (26 september) met name op de Woon- en Transformatievisie. Een prima visie van “ons” college met grote ambities op het gebied van Wonen en Transformatie (ofwel: Stedelijke Vernieuwing).
Omdat er wat meer concrete stappen moeten worden ondernomen op het gebied van woongelegenheid voor met name jongeren wordt samen met onder andere Democraten Gorinchem een motie voorbereid. Ook vindt de PvdA dat er meer aandacht nodig is voor “natuurinclusief bouwen”. Dat wil zeggen dat we meer rekening willen houden met ruimte voor planten- en dierenleven in de stedelijke omgeving, bijvoorbeeld de huismus en de bijen. Ook hiervoor willen wij samen met andere partijen een motie indienen.

Halverwege de vakantieperiode

Natuurlijk is de vakantie een periode om even gas terug te nemen, maar dat wil niet zeggen dat de PvdA Gorcum helemaal afwezig is. Via de moderne media en natuurlijk ook de (digitale) dagelijkse krant lezen we wat er gaande is, zowel landelijk als in stad en regio. En wij hebben ook genoeg partijgenoten en sympathisanten die niet met vakantie gaan en die ons vanuit Gorinchem op de hoogte houden van de plaatselijke ontwikkelingen. Zo lazen wij dat er op het gebied van de jeugdzorg een probleem dreigde te ontstaan omdat de inschrijving van Rivas bij de Europese aanbesteding niet correct was opgesteld. Te gek dat door een administratieve formaliteit de zorg voor onze kinderen in gevaar dreigde te komen. Gelukkig bleek, toen wij daarnaar informeerden, dat Careyn zowel de jeugdzorg als het personeel van Rivas zal overnemen. En dat de bewoners van de Piazaflat zich zorgen maken over ongewenst bezoek en diefstal vraagt om extra aandacht van de huisbaas: gaat Poort6 actie ondernemen ? Ook bereikte ons het bericht over de subsidie aan gtc De Overwaard, een vereniging die tot nu toe op eigen kracht, zonder subsidie hun eigen accommodatie heeft verzorgd en daarmee veel mensen van jong tot oud heeft laten sporten. Goede actie van het college van BenW, onze complimenten daarvoor.

Het gebruik van lachgas door de bestuurder van een auto was de vermoedelijke oorzaak van een ernstig incident met een gasstation aan de Banneweg. Het gebruik van lachgas wordt bij de zomerfeesten door de organisatie verboden, maar in de Gorcumse horeca gaan de inkomsten vóór de gezondheid van de bezoekers: dat is schandalig winstbejag ! De gemeenteraad mag binnenkort een nieuwe APV vaststellen. Dat kan een aardige discussie opleveren: wij hebben nog maar kort geleden samen met de VVD een motie ingediend om het bezit en gebruik van lachgas te verbieden en die motie is door de gemeenteraad aangenomen.

Een laatste puntje dat ik hier wil benoemen is de discussie rond het opnemen van de tandartszorg in de basisverzekering. Daar zijn wij het als PvdA van harte mee eens. Voor veel mensen met een laag inkomen is de tandartsverzekering een luxe die men zich vaak niet kan veroorloven. Gelukkig hebben we via Avres, op voorstel van de Gorinchemse PvdA, een basisverzekering voor mensen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau waarin de basis-tandartszorg is opgenomen.

Tot zover even dit berichtje vanaf het vakantieadres van uw PvdA-webredacteur. De PvdA Gorcum wenst u een fijne vakantie, of u nu thuis blijft of elders, in Nederland of in het buitenland: geniet ervan want de vakantie is (vaak te) snel weer voorbij.

Perspectiefnota 2020-2023

Het was een (in)spannende vergadering op donderdag 4 juli van 15.00 tot bijna 23.00 uur, onderbroken door een pauze van 17.15 tot 18.30 uur voor een maaltijd en kort fractieoverleg. Onze ALGEMENE BESCHOUWINGEN hebben we gebaseerd op de nieuwe geest van positivisme die wij in de stad overal lijken te proeven. Er heerst een geest van “We gáán ervoor” en ook van “We doen het sámen”. Door het college en de gemeenteraad wordt gewerkt aan de prioriteiten die zijn bepaald in de Visie van de Stad (GO2032) en in het Gorkums Akkoord: “Mensen maken de Stad”. Er is weer geloof in een mooie toekomst voor Gorinchem, voor inwoners en bedrijven.

De prioriteiten zijn op hoofdlijnen benoemd: Bereikbaarheid en Mobiliteit (hoe komen we van deur tot deur binnen redelijke reistijd), Duurzaamheid en Klimaat (hoe bereiken we een Energietransitie tegen voor iedereen betaalbare kosten), Cultuur en Onderwijs (een Integraal Huisvestingsplan met beroepencampus). Over Cultuur hebben we het nog maar kort geleden al gehad: het voortbestaan van een groot podium (De Nieuwe Doelen) is van groot belang voor de stad én voor de regio.

Naast deze prioriteiten is er in deze perspectiefnota ook aandacht voor de nieuwe Woon- en Transformatievisie, Zorg voor alle inwoners (voor hen die dat nodig hebben), voor Regionale samenwerking en de Arbeidsmarkt. In dat kader hebben wij, zeker nu er een miljoen Euro extra wordt ontvangen voor het aktieplan “Perspectief op Werk”, extra aandacht gevraagd voor jongeren op de arbeidsmarkt: voor stageplaatsen en reguliere banen.

De successen van afgelopen jaar hebben wij zeker niet onbenoemd gelaten. Het nieuwe sociaal wijkteam op een centrale plaats, maar met inlooppunten op logische vindplaatsen in alle wijken, zoals De Rozenobel en op de scholen. De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn teruggedrongen en waar nodig wordt “tussenzorg” verleend. Desondanks blijft de groeiende vraag naar jeugdzorg ons grote zorgen baren: daar moet iets gebeuren. De werkloosheidscijfers en het aantal uitkeringsgerechtigden dalen gestaag en met alle investeringen voor de boeg zullen die nog verder gaan afnemen.

Tot slot hebben wij een tweetal moties ingediend, die overigens met brede steun zijn aangenomen: we hebben in het kader van verkeersveiligheid om extra attentieverhogende maatregelen gevraagd bij oversteekplaatsen voor schoolkinderen en in het kader van de energietransitie voorgesteld om in overleg te gaan met de Verenigingen van Eigenaren om hen te stimuleren en ondersteunen bij het aanbrengen van energiebesparende maatregelen en de aanleg van zonnepanelen. Ook de moties die wij samen met Stadsbelang (openbaar toilet), Democraten Gorinchem (prioriteiten van het Gorcums Gehandicaptenplatform) en D66 (ontwikkeling van HBO Creative Change Management) hebben ingediend werden aangenomen.

Belangrijk was ook dat de sfeer van positivisme in deze raadsvergadering werd versterkt door een positief kritische houding van andere partijen. Dat was in het afgelopen jaar weleens anders: veelal overheerste het “zuur” in de (soms overtrokken) kritische houding van niet coalitiegebonden partijen.
Deze ommekeer kan ons als gemeenteraad komende jaren extra energie opleveren om de uitdagingen met elkaar op te pakken en uit te werken.

Het is een drukke periode

Met de naderende vakantieperiode voor ons is het de afgelopen weken en ook de komende week nog erg druk in politiek Gorinchem. Met excuses voor de vertraagde berichtgeving kijken we nog even terug op een geslaagde Algemene LedenVergadering. De PvdA-fractie en de wethouder hebben verantwoording afgelegd aan de aanwezige leden over het eerste jaar in deze coalitie met Stadsbelang, Democraten Gorinchem en CDA.
De ledenvergadering heeft zich positief uitgesproken over het optreden van de coalitie in het algemeen en daarmee ook over dat van de fractie. Wel werd aangegeven dat er meer kansen moeten worden benut om nog iets sterker het eigen profiel (en programma) van de PvdA-fractie uit te dragen.

Een ander zwaar punt was afgelopen maanden het voortbestaan van De Nieuwe Doelen. Het college heeft na uitvoerig bestuderen van alle aanwezige onderzoeksresultaten over De Nieuwe Doelen en de overige vraagstukken op cultureel gebied: Museum, Artoteek, Bibliotheek, enz. een voorzet gegeven tot een nieuwe Cultuurvisie: “Ambities cultuur 2019-2023”.
Uiteraard was het druk op de publieke tribune bij de eerste bespreking met de gemeenteraad. Niet alle partijen waren even enthousiast over de inhoud.
Het college maakt duidelijke keuzes: voortbestaan van De Nieuwe Doelen als groot podium, maar dan moet de exploïtatie wel worden gedragen door “de stad”: inwoners, verenigingen, gezelschappen en het bedrijfsleven.
Ook voor het Museum en de Artoteek komt meer ruimte en extra personeel beschikbaar en de bibliotheek gaat (in de plannen) verhuizen naar de Botersteegpassage. Op die manier ontstaat een culturele as van De Nieuwe Doelen, via de bibliotheek naar het Museum (en niet te vergeten De Grote Kerk als expositieruimte). Deze kruist dan de winkelas en daarmee kunnen beide elkaar versterken door een groter aantal bezoekers. Prima bedacht !!
Bovendien is er veel aandacht voor cultuureducatie en -participatie, bijvoorbeeld via amateurkunst, maar wij missen nog het Symposion 2020.
De PvdA-fractie vindt deze visie een prima basis voor verdere uitwerking van het cultuurbeleid en voor het voortbestaan van De Nieuwe Doelen.

Een laatste zware discussie vond plaats tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag: de zienswijze over het oprichten van een nieuwe kringloopwinkel door Avres / Het Goed. Een publiek private samenwerking.
Omdat wij groot belang hechten aan extra inzet op duurzaamheid, onder andere via hergebruik van materialen en goederen, is de PvdA groot voorstander van kringloopwinkels. Dus ook applaus en complimenten voor bestaande initiatieven zoals de Kringloop Gorinchem. De extra kansen om hiermee (nog meer) mensen met afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden naar werk tegen loonwaarde, of ten minste naar een zinvolle dagbesteding is voor de PvdA aanleiding om dit initiatief toe te juichen. Maar wel met extra aandacht voor het kunnen blijven functioneren van bestaande kringloopinitiatieven, bij voorkeur in goede samenwerking met Avres.

Als vooruitblik voor komende week buigt de fractie zich deze week over de perspectiefnota 2020-2023: een vooruitblik naar volgend jaar en verder.
De financiële basis is op orde en er is ook over 2018 geld overgebleven.

Reden om kritisch te blijven kijken naar de planning en ramingen voor nog lopende en komende projecten. Ons uitgangspunt zal zijn dat Gorinchem ook komende jaren nog mooier en nog beter leefbaar wordt: aandacht voor duurzaamheid, energietransitie, onderwijs, bereikbaarheid en goede woningen, maar vooral een goed woon- en leefklimaat voor alle inwoners in een stad waar mensen aandacht hebben voor elkaar.

Algemene ledenvergadering 17 juni 2019

De PvdA afdeling Gorinchem houdt op 17 juni a.s. de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Deze ALV wordt gehouden in buurthuis De Bogerd aan de Willem de Vries Robbéweg 100 (in de Lingewijk). Leden en overige belangstellenden zijn vanaf 19.30uur welkom. Niet-leden hebben geen stemrecht maar hun mening wordt zeker meegewogen bij de niet uitsluitend aan de leden voorbehouden besluitvorming. Op de agenda staat onder andere het benoemen van de afdelingsvoorzitter (door de ALV). Het interim-voorzitterschap is afgelopen maanden vervuld door Frans de Munnik en hij is in deze functie verkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot 48 uur voor de ALV melden bij het bestuur. Een ander formeel punt is het vaststellen van de jaarrekening van de afdeling (door de ALV). Verder legt de fractie verantwoording af over het afgelopen eerste jaar van deze raadsperiode en wordt gesproken over het cultuurbeleid, in het bijzonder over de toekomst van de VijfZinnen. Natuurlijk is er ook aandacht voor het prachtige resultaat van de recente Provinciale en Europese verkiezingen. De avond wordt – zoals gebruikelijk – in gezellige sfeer afgesloten met een drankje naar keuze.