Waarover is Lodewijk Asscher zo enthousiast ?

De Partij van de Arbeid groeit langzaam maar zeker naar de verkiezingen toe met een prachtige kandidatenlijst voor de Tweede Kamer.
Zie ook het volgende filmpje over een bijzondere plant in de werkkamer van Asscher.

Begroting voor 2021 is goedgekeurd

Met als grootste handicap dat de begrotingsvergadering digitaal werd gehouden, zoals gedurende de coronasituatie inmiddels gebruikelijk is geworden, vond de vergadering plaats op donderdag 12 november. Alle fracties hadden hun eerste termijn van de Algemene Beschouwingen op tijd – inderdaad ook digitaal – ingeleverd, zodat het college direct kon reageren.
De ongebruikelijke procedure, dat het tweede deel van de Perspectiefnota tegelijk met de Begroting aan de orde was, werd achteraf toch door een aantal partijen – die dat overigens ook zelf hadden besloten – betreurd. Vanwege dezelfde coronasituatie was de Perspectiefnota in het voorjaar gesplitst omdat er toen nog geen enkele duidelijkheid was over de extra kosten en een eventuele compensatie door het rijk. Uiteindelijk kreeg de gemeenteraad een beleidsarme begroting voorgeschoteld, waarin alleen de hoogstnoodzakelijke investeringen voor 2021 zijn opgenomen. Overigens naast de beleidsmatige investeringen die al eerder zijn vastgesteld op het gebied van Mobiliteit, Duurzaamheid, Energietransitie en de Regionale Beroepen en InnovatieCampus inclusief Innovatie en AfstudeerCentrum. Uiteindelijk liggen er dus ook voor 2021 nog genoeg uitdagingen voor het college en de ambtelijke organisatie om deze verder uit te werken.

Een amendement en vijftien moties vroegen nog wel om enige toelichting en discussie alvorens tot stemming kon worden overgegaan, waaronder een drietal moties ingediend door onze fractie. Het amendement van het CDA, dat door ons mede werd ingediend, om ook in 2021 geen leges te heffen voor de horecaterrassen werd door een ruime meerderheid aangenomen.
De motie over het Behoud van de Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost bij het Beatrixziekenhuis werd mede ingediend door de gehele raad en dus ook raadsbreed aangenomen. Overigens is die zelfde motie inmiddels ook aangenomen door de gemeenteraden van Hardinxveld-Giessendam en Altena, wordt deze gesteund door de gemeenteraad van Molenlanden (zij sturen zelf een brief) en door alle fractievoorzitters in Vijfheerenlanden (de gemeenteraad vergadert pas weer medio december), en de motie wordt komende week (?) nog ingediend in Sliedrecht en Westbetuwe.

Onze motie om op de Haarhof een Vlindertuin in te richten als gedenkplaats voor vroeg in de zwangerschap overleden kindjes werd raadsbreed aangenomen en heeft inmiddels al veel aandacht gekregen in de lokale media. Ook onze motie om extra aandacht te besteden aan nazorg na overlijden van een partner van AOW-gerechtigden werd aangenomen.
De nazorg begint met een condoleancebrief, waarin wordt aangegeven waar men terecht kan met vragen en wordt verder opgepakt via een nabestaandenloket, wanneer uit onderzoek blijkt dat daaraan behoefte is.
Wij hebben daarnaast de motie van Democraten Gorinchem mee ingediend om met spoed na te gaan of de mogelijkheden van digitale beeldzorg kunnen worden uitgebreid, gericht op het bestrijden van eenzaamheid.

Ook een motie van CU/SGP om de voedselbank te ondersteunen via een waarderingssubsidie hebben wij mee ingediend. Deze leidde tot discussie of die waardering nu wel of niet moest worden gekoppeld aan te nemen duurzaamheidsmaatregelen, maar werd uiteindelijk toch aangenomen.
Er was nog wel een moment dat er vreemd werd opgekeken toen bij de stemming over een motie van CU/SGP de PvdA als enige tegen stemde. Alle partijen stemden in met de motie waarin door CU/SGP gevraagd werd om de mogelijkheid te onderzoeken van een pauzeknop waarbij schulden worden worden bevroren zodra hulp bij schulden wordt gevraagd. Terwijl juist ’s morgens een uitgebreide raadsinformatiebrief was verschenen waarin de aanpak van de schuldenproblematiek veel breder wordt ingezet. Dat was voor ons reden genoeg om deze “detailuitwerking” aan het college over te laten, al of niet als onderdeel van de brede aanpak. Merkwaardig genoeg stemde de fractie van CU/SGP tegen de Begroting 2021 nadat daarin hun eigen twee moties waren aangenomen: een beetje zuur ?

Schriftelijke vragen over Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost

Naar aanleiding van de commotie rond de Houtskoolschets Acute Zorg is de petitie inmiddels ruim 15.000 keer ondersteund: een geweldig resultaat !
De PvdA Gorcum heeft de PvdA in de omliggende gemeenten benaderd en ook andere progressieve fracties in de gemeenteraden, zoals Progressief Molenlanden, Progressief Altena en Democraten Gorinchem. Gezamenlijk werd een email verstuurd naar onze leden in de vaste kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, John Kerstens en Lilianne Ploumen.

AD Rivierenland licht het initiatief prima toe met dit artikel

Lilianne Ploumen heeft naar aanleiding van onze mail het initiatief razendsnel opgepakt en stelde direct de volgende schriftelijke vragen aan de minister:
1. Bent u bekend met het bericht ‘Petitie moet sluiting Spoedeisende hulp in Beatrixziekenhuis tegen gaan’?* (*=link naar de petitie)
2. Wat vindt u van de mogelijke sluiting van de SEH in Gorinchem waardoor mensen die spoedzorg nodig hebben veel verder moeten rijden?
3. Bent u bereid de sluiting van de SEH van het Beatrixziekenhuis tegen te houden? Zo nee, waarom niet?
4. Kunt u garanderen dat inwoners van Gorinchem, en omgeving, altijd en op tijd toegang houden tot spoedeisende hulp? Zo ja, op welke wijze gaat u dat doen?
5. Deelt u de mening dat elke Nederlander binnen 15 minuten toegang moet hebben tot spoedzorg? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe is dat te garanderen bij een mogelijke sluiting van de SEH in Gorinchem?
6. Bent u bereid contact op te nemen met de indieners van de petitie om hun bezwaren te horen?

Intussen hebben we ook een motie voorbereid voor de gemeenteraad van Gorinchem, die we met partijgenoten in de gemeenten in de regio hebben gedeeld, zodat ook die gemeenteraden zich kunnen uitspreken.

Houtskoolschets of …..

Afgelopen week werden inwoners van Gorinchem en de brede regio opgeschrikt door een bericht over het opheffen van de Spoedeisende Hulp (SEH) en Huisartsenpost (HAP) bij 27 regionale ziekenhuizen waaronder “ons” Beatrixziekenhuis. Die brede regio bestaat niet alleen uit de gemeenten Vijfheerenlanden, Molenlanden, Hardinxveld-Giessendam, en Sliedrecht, maar ook de gemeenten Altena (Brabant) en West-Betuwe (Gelderland) zijn voor het grootste deel aangewezen op deze SEH en HAP.

Om de landelijke partijen in de Tweede Kamer te overtuigen van de onzin van deze zogenaamde houtskoolschets (zo noemen politici meestal een plan in grove lijnen), die zomaar ineens op tafel ligt en zonder overleg met de gemeenten naar de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer is gestuurd, is een petitie gestart. Op het moment dat ik dit schrijf is deze al bijna 4000 keer ondertekend door verontruste inwoners. De petitie is eenvoudig te vinden op: https://www.petities.com/behoud_spoedeisende_hulp_beatrix_ziekenhuis_gorinchem?

Vanzelfsprekend heeft de PvdA-fractie contact opgenomen met de PvdA-afdelingen en -fracties in de omliggende regio om gezamenlijk onze partijgenoten John Kerstens (commissielid VWS) en Lilianne Ploumen (plaatsvervangend lid) en andere leden van de commissie te benaderen.
De PvdA-afdelingen en -fracties van Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Molenlanden en Vijfheerenlanden hebben zich al achter onze oproep geschaard. Ook Democraten Gorinchem ondersteunt onze oproep terwijl diverse andere Gorcumse partijen reeds hun Tweede Kamerleden hebben benaderd.
Daarnaast hebben wij ook andere progressieve fracties in de regio uitgenodigd om ons geluid te ondersteunen, zoals Doe Mee Molenlanden, Progressief Molenlanden en Progressief Altena.

Hoe kom je overigens op het idee om juist nu, terwijl iedereen in de zorg de benen uit het lijf loopt om COVID-19-patiënten te helpen genezen of om het lijden zoveel mogelijk te verzachten, een discussie als deze te durven starten. Daar moet toch ergens in de organisatie iets flink zijn misgegaan ?
Of had men gedacht dat dit juist nu “even tussendoor” zou kunnen worden geregeld omdat iedereen toch druk bezig is met andere zorgen ? SCHANDE !

Presentatie landelijk verkiezingsprogramma

Via onderstaande link kun je de presentatie van het landelijke PvdA-verkiezingsprogramma volgen:

https://maud.pvda.max.nl/r/9e8006d771d06fc4737208982?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJjZSI7YToyOntpOjA7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO2k6MTM0O31zOjU6ImVtYWlsIjtpOjEzNDtzOjQ6InN0YXQiO3M6MjI6IjVmOWFmMDIzNjE1YWI2MzU4MzMyMDgiO3M6NDoibGVhZCI7aTo1NzAxO3M6NzoiY2hhbm5lbCI7YToxOntzOjU6ImVtYWlsIjtpOjEzNDt9fQ%3D%3D&

De herfstvakantie is (bijna) voorbij

Maar was het een politiek en maatschappelijk rustige periode ? Er gebeurde toch nog genoeg wat de moeite waard is om even langs te lopen op de nieuwspagina van onze website. En dan laat ik de COVID-19-situatie nog buiten beschouwing: een uiterst zorgelijke stijging van het aantal besmettingen en vooral discussie over genomen en te nemen maatregelen. Wat blijven wij toch een eigenwijs volkje: iets meer zorg voor elkaar graag.

Gelukkig zijn er ook een aantal positieve zaken die het benoemen waard zijn. Zo bezorgde Avres bij 2000 gezinnen met lage inkomens een brief met een mogelijkheid tot energiebesparing via de aanschaf van duurzame lampen. Een prima initiatief in het kader van armoedebestrijding (in dit geval via het budget voor duurzaamheidsmaatregelen, waarin voor de bestrijding van energie-armoede een extra budget is vrijgemaakt voor alle minima).

Weer een jubileumspeld uitgereikt

Pierre Schefferlie, onze oud-fractievoorzitter (2002 – 2018) was in de maand mei 25 jaar PvdA-lid. Voor die gelegenheid had het bestuur oud-burgemeester en partijgenoot Piet IJssels uitgenodigd om Pierre, samen met afdelingsvoorzitter Frans de Munnik, de jubileumspeld op te spelden.

Frans overhandigt Pierre de jubileumspeld
Piet IJssels prikt Pierre de speld op

Namens de fractie was Jack Oostrum aanwezig. Nadat op (ruimschoots) anderhalve meter onderlinge afstand de toespraken waren afgerond bleek bij het opspelden van de speld enig fysiek contact helaas onvermijdelijk. Bovendien werden voor de foto’s de meegebrachte mondkapjes toch maar achterwege gelaten. Een poging om iedereen op anderhalve meter afstand te krijgen voor een groepsfoto bleek nagenoeg onmogelijk. Maar het lukte desondanks met (zichtbare) moeite toch nog net.

Reacties op onze moties

Paus Franciscus in het Vaticaan

Na het aannemen van onze motie Regenbooggemeente (met 21 stemmen voor en 3 tegen: CU/SGP en Gorcum Actief) was het meest opvallende nieuws dat deze zelfs in het Vaticaan is geland: paus Franciscus heeft in het openbaar gepleit voor geregistreerd partnerschap van homostellen: “Homoseksuele stellen hebben het recht om een gezin te vormen. Zij zijn Gods kinderen en hebben recht op een familie. Niemand zou uit een familie gezet mogen worden of een ongelukkig leven mogen leiden’’, zei de paus in de documentaire Francesco van regisseur Jevgeni Afinejevski. ,,We moeten geregistreerd partnerschap invoeren. Zo zijn hun rechten beschermd.” Een mooi gebaar waarmee de paus zich voor het eerst in de geschiedenis in het openbaar afzet tegen de traditioneel kerkelijke opvattingen over LHBTIQ+, vooralsnog alleen voor homostellen, maar het is een grote stap.

Column van Roy Grünewald in AD Rivierenland

Onze eerdere motie “een leuke sinterklaas voor iedereen” werd deze week door onze plaatselijke cultuurgoeroe Roy Grünewald opgepakt als onderwerp voor zijn column. Natuurlijk is het de rol van elke columnist om de waarheid een klein beetje te verdraaien om de lezers te prikkelen en aan te zetten om er zelf nog even wat dieper over na te denken. Dat lukt Roy overigens in verreweg de meeste gevallen zeker. En daarmee heeft het gemeentelijk apparaat, zowel bestuurlijk als ambtelijk, in het algemeen een scherpe volger die het gemeentelijke doen en laten scherp volgt en waar mogelijk kritisch aan de kaak stelt. Waar gaat het dan deze week mis ? Niet omdat Roy kritisch is op de motie of de indieners daarvan. Maar de waarheid erachter wordt helemaal “gemist”. Het gaat er niet om dat de traditie, het feest van gezelligheid, spanning en blijdschap voor (groot)ouders en (klein)kinderen en niet te vergeten voor de vele vrijwilligers die zich als goedheiligman en zijn makkers daarvoor inzetten, niet zou mogen worden voortgezet (tenzij politiek correct). Integendeel Roy. Misschien zou het goed zijn om ook eens te luisteren naar het andere geluid, van de vele (!) mensen – al of niet met een kleurtje – die de traditionele zwarte piet een gepasseerd station vinden. Het traditionele “zwart”, de verdere uitrusting en het karakteristieke gedrag van de “zwarte piet” wordt door steeds meer mensen gezien als een vertoon vanuit het slavernijverleden. Of dat nu terecht is of niet: het is een feit dat daarmee de sinterklaasviering voor velen (ouders én kinderen) niet langer het feest is dat het zou moeten zijn: een sinterklaasfeest voor iedereen !
Overigens dreigt Roy met machtsmiddelen die voorhanden zijn, maar die nu juist uit de eerdere opzet van de (aangehouden) motie zijn geschrapt. Vanuit de politiek wordt daarmee de ruimte geschapen om meer tijd te nemen voor geleidelijke verandering mét behoud van de goede traditie. Want het sinterklaasfeest moet juist weer een feest worden voor iedereen.

De gemeenteraad heeft besloten

Afgelopen donderdag kwam de gemeenteraad bijeen met een aantal belangrijke agendapunten waarover een besluit moest worden genomen. Belangrijk was vooral het besluit over de Regionale Beroepen en Innovatiecampus (RBIC) en het daarmee verbonden Innovatie- en Afstudeercentrum (IAC). De gemeenteraad besloot uiteindelijk, na veel discussie in eerdere vergaderingen, zonder verdere discussie, moties en amendementen, unaniem over het voorstel van het college. Daarmee ligt de weg nu open voor nieuwbouw van het Gilde én voor het RBIC/IAC. Een grote stap in de ambities van het coalitieprogramma en vooral in de samenwerking tussen Gorcumse ondernemers, onderwijs en overheid. Daarmee wordt ook een grote stap gezet in het waarmaken van de Regio-Deal met provincie en rijk.

Ook voor de Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem (SHOG) werd een belangrijk besluit genomen. De gemeenteraad besloot om het voorstel van het college aan te passen op de beperking dat de gemeente maximaal 5% zou bijdragen in het aanloopverlies dat in de businesscase wordt berekend over de eerste zeven jaar. Om de kwartiermaker voldoende ruimte te geven om andere investeerders te zoeken en hun bijdragen vast te leggen komt de gemeentelijke bijdrage pas in de volgende stap aan de orde. Dan weten we ook meer over de interesse en bijdragen van ondernemers in Gorinchem en de regio. Nu kan de kwartiermaker aan het werk om de volgende stap te zetten op weg naar een (unieke !) HBO-opleiding in Gorinchem.

Vervolgens werd, na een prima toelichting door Ashraf Hachhouch, waarin hij respect uitsprak voor de mensen die voorheen zonder negatieve bijbedoelingen het kinderfeest tot een groot succes maakten, gesproken over de motie om van sinterklaas weer een feest te maken voor alle kinderen. De discussie richtte zich niet op wel of geen zwarte pieten, maar met name of het college daar namens de gemeente wel of niet een actieve rol in zou moeten spelen. De motie was door de indieners (PvdA, D66, Stadsbelang, Gorcum Actief) vooraf aangepast om het college een stimulerende rol te geven in plaats van “bestraffend” de subsidie stop te zetten. Maar voor diverse partijen ging dat niet ver genoeg. Uiteindelijk werd de motie, na wederom te zijn aangepast, aangenomen.

Gorinchem wordt nu écht regenboogstad !

Daarna werd door de PvdA, samen met Democraten Gorinchem, D66 en GroenLinks, de aangekondigde motie regenbooggemeente ingediend.

Dat leidde tot een meer uitgebreide motie van de ChristenUnie/SGP om veel breder onderzoek te doen naar discriminatie en geweld jegens minderheden in het kader van “stad van tolerantie”. Daarmee leek CU/SGP een statement te willen maken dat indieners zich teveel richtten op één groepering en daarmee andere discriminatie te negeren. Nadat duidelijk werd uitgesproken dat dit niet het geval was werd de motie van CU/SGP unaniem aangenomen. Toen vervolgens onze motie aan de orde werd gesteld bleken CU/SGP (ondanks de oproep van fractievoorzitter Jack Oostrum om het tot een stemverklaring te beperken) en tot grote verrassing ook Gorcum Aktief tegen te stemmen. De motie werd dan ook met 21 tegen 3 stemmen aangenomen. Gorinchem wordt regenbooggemeente én het college gaat op zoek naar een prominente plaats in de binnenstad voor een regenboogpad.

Tenslotte kwam de VVD met een motie om te onderzoeken of er in Gorinchem bij belangrijke gebeurtenissen behoefte is aan een gebarentolk.
Die motie hebben wij van harte ondersteund, in het besef dat er niet alleen mensen zijn die het gesproken woord niet verstaan, maar ook mensen die bovendien de vaak beperkte ondertiteling niet kunnen lezen of begrijpen. En dat zou in bepaalde (nood)situaties tot problemen kunnen leiden.

Gorinchem wordt Regenboogstad

Eelke Kraaijeveld toont de regenboogvlag

Zondag 11 oktober, Coming-Out-Dag, heeft onze wethouder Eelke Kraaijeveld de regenboogvlag gehesen op het Stadhuisplein. Aanstaande donderdag 15 oktober zal onze fractie een motie indienen om Gorinchem aan te sluiten bij de reeds eerder “zelfbenoemde” regenbooggemeenten. De Partij van de Arbeid vindt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, ongeacht geslacht of geaardheid. Dat is overigens ook vastgelegd in de Nederlandse grondwet.

We zien echter nog veel te vaak dat het voor mensen met een LHBTQI+ identiteit (wat een verschrikkelijke etiketten plakken we mensen soms tot op) problemen ondervinden wanneer zij hun geaardheid in het openbaar laten blijken. Verschillende vormen van agressie, zowel in woord en gebaar als soms ook in gewelddadige reacties, maken het risicovol om zich in het openbaar te uiten. Iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn: laten we dat vanaf nu als uitgangspunt nemen en ons allemaal daarnaar gedragen.
Dat is wat wij met de regenboogvlag en met onze motie willen benadrukken.

De regenboogvlag hangt fier naast de gemeentelijke vlag: Gorinchem wordt regenboogstad

Na zomerreces en vakantie !

Na vaststellen van de “beleidsarme” Perspectiefnota 2021-2024 heeft de gemeenteraad nog een sessie besteed aan de Maatregelen in het kader van de Mobiliteitsvisie 2040 en daarna was het zomerreces tot eind augustus.

De Perspectiefnota bevatte ondanks de onzekerheden rond de gevolgen van de coronacrisis nog altijd de ambities die deze coalitie aan het begin van de raadsperiode in 2018 heeft uitgesproken en vastgelegd in het programma. Beleidsarm betekent dan ook feitelijk niets meer dan dat er geen nieuwe ambtelijke en bestuurlijke wensen zijn opgenomen. Of toch nog wel ?

Inderdaad: er zijn in het kader van de Regiodeal immers ook afspraken gemaakt met de regio Drechtsteden, met de provincie Zuid-Holland en niet te vergeten met partners uit het onderwijs en het regionale bedrijfsleven. Afspraken op het gebied van een Regionale Beroepen- en InnovatieCampus (RBIC) waarvoor de eerste fase: nieuwbouw van Het Gilde en daarbij een Innovatie en AfstudeerCentrum (IAC) dit jaar nog moet worden gestart. Daarvoor moet een extra bedrag worden uitgetrokken van €4,75 miljoen en dat is nu opgenomen in deze Perspectiefnota.
Ook komen in deze Regiodeal extra middelen beschikbaar voor (stedelijke) ontwikkeling van de Lingeoevers, bijvoorbeeld langs de Arkelsedijk, maar ook langs de Schelluinsestraat. Daarom moet de gemeente zelf ook extra geld beschikbaar stellen voor stedelijke ontwikkeling: zo’n €1,75 miljoen aan onderzoeks- en voorbereidingskosten moet de gemeente zelf investeren. In dat opzicht is deze perspectiefnota dus zeker ook niet “zonder beleid” vastgesteld.

Naast deze extra investeringen was er gelukkig ook nog een flinke pot geld uit de verkoop van de Eneco-aandelen toe te delen aan andere ambities: Mobiliteit, Duurzaamheid en verminderen van de gemeentelijke schulden.
De gemeentelijke reserve Duurzaamheid werd met €5 miljoen opgehoogd, de reserve Mobiliteit met €6,5 miljoen en er wordt €13 miljoen aan schulden versneld afgelost. Dat levert de gemeente uiteindelijk extra investeringsruimte op door wegvallende rentelasten en minder risico bij stijgende rentelasten (de rente zal toch ooit weer gaan stijgen).

Door het ophogen van de reserve Mobiliteit kan er de komende jaren flink worden geïnvesteerd in maatregelen die de mobiliteit ten goede komen. Uiteraard moeten daarvoor eerst nog wat zaken goed worden uitgezocht, maar de gemeenteraad heeft het programma voor komende jaren in een eerste sessie vrij breed omarmd. Een en ander is besproken in de raadsvergadering van eind september. Daar werd best nog wat discussie verwacht over de noodzaak van een veilige verbinding voor fietsers en voetgangers van het station naar de binnenstad (of de wenselijkheid van een brug in die verbinding) en waarschijnlijk ook nog wel over andere fietsvoorzieningen en de roep om een noordelijke verbindingsweg.

Inmiddels is ook die vergadering geweest en helaas werd deze vanwege de sterk stijgende COVID-19-besmettingen weer langs digitale weg gehouden. Omdat iedereen vooral moest wennen aan de terugkeer na de vakantie en opnieuw aan de toch wel onverwachte omschakeling van vergaderen in de geheel op COVID aangepaste raadzaal naar het “op afstand” met elkaar bespreken van de voorliggende voorstellen werd het een late avond.
Het eerste maatregelenpakket van de Mobiliteitsvisie 2040 werd vastgesteld door de gemeenteraad, nadat eerst over een vijftal moties werd gestemd. Moties over de fietsverbinding van het station naar de binnenstad (Gorcum Aktief en D66) en over het hoofdfietsnetwerk (GroenLinks), of over het versneld uitvoeren van het “vorige” plan: Gorinchem Fietsstad (D66) werden door de gemeenteraad afgestemd. Alleen een motie van CU/SGP om het onderzoek naar een brug over het Kanaal van Steenenhoek en dat naar een HUB (station) bij Gorinchem West te combineren werd breed gesteund.

Overigens werd door het terugtreden van Ariën van Houwelingen ook de terugkeer van Eva Dansen als fractievoorzitter bij de SP weer mogelijk.
Tenslotte werd het bespreken van onze motie “een leuke sinterklaas voor iedereen” opnieuw uitgesteld naar de volgende vergadering omdat het tijdstip inmiddels ruimschoots na half een was geworden.

Inmiddels is besloten dat er dit jaar geen raadsvergaderingen meer op het stadhuis zullen plaatsvinden. Dat is weliswaar volgens de RIVM en kabinet-richtlijnen, maar het blijft erg lastig discussiëren en interrumperen. En het blijkt ook veel meer tijd (en discipline) te vergen om elkaar te begrijpen.

Voor de fractie is het contact met inwoners en ondernemers belangrijk, juist in deze tijd van onzekerheid. Wij blijven voor vragen en opmerkingen van iedereen bereikbaar via het contactformulier en zullen dan ook graag contact opnemen voor een bezoekje, uiteraard binnen de richtlijnen.