Na vaststellen van de “beleidsarme” Perspectiefnota 2021-2024 heeft de gemeenteraad nog een sessie besteed aan de Maatregelen in het kader van de Mobiliteitsvisie 2040 en nu is het zomerreces tot eind augustus.

De Perspectiefnota bevatte ondanks de onzekerheden rond de gevolgen van de coronacrisis nog altijd de ambities die deze coalitie aan het begin van de raadsperiode in 2018 heeft uitgesproken en vastgelegd in het programma. B beleidsarm betekent dan ook feitelijk niets meer dan dat er geen nieuwe ambtelijke en bestuurlijke wensen zijn opgenomen. Of toch nog wel ?

Inderdaad: er zijn in het kader van de Regiodeal immers ook afspraken gemaakt met de regio Drechtsteden, met de provincie Zuid-Holland en niet te vergeten met partners uit het onderwijs en het regionale bedrijfsleven.
Afspraken op het gebied van een Regionale Beroepen- en InnovatieCampus (RBIC) waarvoor de eerste fase: nieuwbouw van Het Gilde en daarbij een Innovatie en AfstudeerCentrum (IAC) dit jaar nog moet worden gestart.
Daarvoor moet een extra bedrag worden uitgetrokken van €4,75 miljoen en dat is nu opgenomen in deze Perspectiefnota.
Ook komen in deze Regiodeal extra middelen beschikbaar voor (stedelijke) ontwikkeling van de Lingeoevers, bijvoorbeeld langs de Arkelsedijk, maar ook langs de Schelluinsestraat. Daarom moet de gemeente zelf ook extra geld beschikbaar stellen voor stedelijke ontwikkeling: zo’n €1,75 miljoen aan onderzoeks- en voorbereidingskosten moet de gemeente zelf investeren. In dat opzicht is deze perspectiefnota dus zeker ook niet “zonder beleid” vastgesteld.

Naast deze extra investeringen was er gelukkig ook nog een flinke pot geld uit de verkoop van de Eneco-aandelen toe te delen aan andere ambities: Mobiliteit, Duurzaamheid en verminderen van de gemeentelijke schulden.
De gemeentelijke reserve Duurzaamheid werd met €5 miljoen opgehoogd, de reserve Mobiliteit met €6,5 miljoen en er wordt €13 miljoen aan schulden versneld afgelost. Dat levert de gemeente uiteindelijk extra investeringsruimte op door wegvallende rentelasten en minder risico bij stijgende rentelasten (de rente zal toch ooit weer gaan stijgen).

Door het ophogen van de reserve Mobiliteit kan er de komende jaren flink worden geïnvesteerd in maatregelen die de mobiliteit ten goede komen. Uiteraard moeten daarvoor eerst nog wat zaken goed worden uitgezocht, maar de gemeenteraad heeft het programma voor komende jaren in een eerste sessie vrij breed omarmd. In de raadsvergadering van eind september zullen er best nog wat discussies plaatsvinden over de noodzaak van een veilige verbinding voor fietsers en voetgangers van het station naar de binnenstad (of de wenselijkheid van een brug in die verbinding) en waarschijnlijk ook nog wel over andere fietsvoorzieningen en de roep om een noordelijke verbindingsweg. Maar dat zien we na de vakantie.

Voor dit moment wens de PvdA iedereen een mooie en vooral gezonde vakantieperiode toe. Wij blijven bereikbaar via het contactformulier.