Het was een (in)spannende vergadering op donderdag 4 juli van 15.00 tot bijna 23.00 uur, onderbroken door een pauze van 17.15 tot 18.30 uur voor een maaltijd en kort fractieoverleg. Onze ALGEMENE BESCHOUWINGEN hebben we gebaseerd op de nieuwe geest van positivisme die wij in de stad overal lijken te proeven. Er heerst een geest van “We gáán ervoor” en ook van “We doen het sámen”. Door het college en de gemeenteraad wordt gewerkt aan de prioriteiten die zijn bepaald in de Visie van de Stad (GO2032) en in het Gorkums Akkoord: “Mensen maken de Stad”. Er is weer geloof in een mooie toekomst voor Gorinchem, voor inwoners en bedrijven.

De prioriteiten zijn op hoofdlijnen benoemd: Bereikbaarheid en Mobiliteit (hoe komen we van deur tot deur binnen redelijke reistijd), Duurzaamheid en Klimaat (hoe bereiken we een Energietransitie tegen voor iedereen betaalbare kosten), Cultuur en Onderwijs (een Integraal Huisvestingsplan met beroepencampus). Over Cultuur hebben we het nog maar kort geleden al gehad: het voortbestaan van een groot podium (De Nieuwe Doelen) is van groot belang voor de stad én voor de regio.

Naast deze prioriteiten is er in deze perspectiefnota ook aandacht voor de nieuwe Woon- en Transformatievisie, Zorg voor alle inwoners (voor hen die dat nodig hebben), voor Regionale samenwerking en de Arbeidsmarkt. In dat kader hebben wij, zeker nu er een miljoen Euro extra wordt ontvangen voor het aktieplan “Perspectief op Werk”, extra aandacht gevraagd voor jongeren op de arbeidsmarkt: voor stageplaatsen en reguliere banen.

De successen van afgelopen jaar hebben wij zeker niet onbenoemd gelaten. Het nieuwe sociaal wijkteam op een centrale plaats, maar met inlooppunten op logische vindplaatsen in alle wijken, zoals De Rozenobel en op de scholen. De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn teruggedrongen en waar nodig wordt “tussenzorg” verleend. Desondanks blijft de groeiende vraag naar jeugdzorg ons grote zorgen baren: daar moet iets gebeuren. De werkloosheidscijfers en het aantal uitkeringsgerechtigden dalen gestaag en met alle investeringen voor de boeg zullen die nog verder gaan afnemen.

Tot slot hebben wij een tweetal moties ingediend, die overigens met brede steun zijn aangenomen: we hebben in het kader van verkeersveiligheid om extra attentieverhogende maatregelen gevraagd bij oversteekplaatsen voor schoolkinderen en in het kader van de energietransitie voorgesteld om in overleg te gaan met de Verenigingen van Eigenaren om hen te stimuleren en ondersteunen bij het aanbrengen van energiebesparende maatregelen en de aanleg van zonnepanelen. Ook de moties die wij samen met Stadsbelang (openbaar toilet), Democraten Gorinchem (prioriteiten van het Gorcums Gehandicaptenplatform) en D66 (ontwikkeling van HBO Creative Change Management) hebben ingediend werden aangenomen.

Belangrijk was ook dat de sfeer van positivisme in deze raadsvergadering werd versterkt door een positief kritische houding van andere partijen. Dat was in het afgelopen jaar weleens anders: veelal overheerste het “zuur” in de (soms overtrokken) kritische houding van niet coalitiegebonden partijen.
Deze ommekeer kan ons als gemeenteraad komende jaren extra energie opleveren om de uitdagingen met elkaar op te pakken en uit te werken.