Bij aanvang van de raadsvergadering van donderdag 23 juni kreeg de formateur Piet Sleeking de gelegenheid om een toelichting te geven op de stand van zaken in de vorming van een nieuwe coalitie voor de periode 2022-2026.
Zijn eerder toegezonden tussenbericht gaf aan dat er door de coalitiepartijen naar wordt gestreefd om op 7 juli het coalitieprogramma te presenteren, waarna in diezelfde raadsvergadering de wethouders kunnen worden benoemd. Onze fractievoorzitter Jack Oostrum wees de formateur op de geldende afspraak om tijdig voor de raadsvergadering de stukken aan te leveren zodat daarover ook op een zinvolle manier kan worden gesproken. Dat lijkt zeker bij een nieuw coalitieprogramma aan de orde omdat dat de basis is voor een nieuw college en dus ook zeer relevant voor de te benoemen wethouders. De formateur gaf aan dat het niet eerder dan na het weekend van 2 en 3 juli mogelijk is om een coalitieprogramma aan te leveren. Daar kunnen partijen dan hun eerste reactie op geven in de raadsvergadering van 7 juli. Na de vakantieperiode kan dan een proces worden afgesproken om als gemeenteraad, en waarschijnlijk ook vanuit de stad, inbreng te leveren om het programma te completeren. Het lijkt erop dat Stadsbelang, VVD, CU-SGP, Gorcum Actief en SP er nog niet helemaal uit zijn, maar intussen wel vóór het zomerreces hun wethouders willen benoemen. Wij wachten eerst nog even het coalitieprogramma af.

Een tweede pittig onderwerp was aan de orde in het vragenuurtje. Naar aanleiding van de krantenberichten over het niet doorgaan van het Zomerfeest op de Varkenmarkt vroeg Pierre Schefferlie, mede namens andere partijen, waar het was misgegaan bij het (niet) verlenen van de vergunning. De burgemeester gaf aan evenzeer verrast te zijn door het bericht in de krant, waarin de organisatie spreekt van het niet-verlenen van de vergunning. Zij gaf aan dat er regelmatig contact is geweest over de mogelijkheden om het feest veilig en succesvol te laten verlopen. Vanwege gebrek aan capaciteit bij de politie om na afloop alles in goede banen te begeleiden is er gesproken over mogelijkheden om feestgangers na afloop langer in de horeca op te vangen. De belangrijkste beperking is dat er na middernacht buiten geen alcohol meer mag worden geschonken en dat scheelt een flinke slok inkomsten. “Als dat het probleem is moeten we als gemeente nadenken om daarvoor een oplossing te zoeken”, zei Schefferlie.
De burgemeester gaat in overleg met de organisatie om te kijken hoe het Zomerfeest op de Varkenmarkt alsnog kan doorgaan.

Bij het vaststellen van de Jaarstukken over 2021 werd raadsbreed geconstateerd dat er in 2021 ondanks de coronabeperkingen toch nog veel werk is geleverd door het college en de ambtenaren. Complimenten dus voor het geleverde werk en er ligt een goede inhoudelijke en financiële basis voor de komende periode. In afwachting van het nieuwe college kan de gemeenteraad zich 5 juli buigen over een beleidsarme perspectiefnota (PPN).

In die PPN wordt een voorzet gedaan om een aantal werkzaamheden die in het afgelopen jaar niet door konden gaan alsnog in uitvoering te nemen. Die budgetten schuiven door naar 2023. Ook wordt een voorzet gedaan om een aantal extra uitgaven voor het onderwijs vanwege gestegen bouwkosten alvast op te nemen voor 2023 en verder. Ook wordt voorgesteld om budget te reserveren voor een gedenkplaats voor de Gorcumse Martelaren. Dat is het resultaat van een initiatief vanuit de stad voor herplaatsing van de ramen uit de kerk aan de Haarstraat.
De bespreking van de Perspectiefnota vindt plaats in de raadsvergadering op 5 juli vanaf 20.00uur.

De informateurs waren duidelijk in hun advies: vorm een motorblok van Stadsbelang, Democraten Gorinchem en Partij van de Arbeid en zoek daar twee partners bij. In bijna alle gevallen werd gesproken over ‘een motorblok’ of ‘een lokale lijn plus’ waarin een coalitierol is toegedicht aan genoemde partijen. Over de andere twee plekken van de beoogde coalitie werd verschillend gedacht. Met name werden CDA, VVD en D66 als kandidaten genoemd. Tijdens het duidingsdebat in de “informele” vergadering van de gemeenteraad werden afspraken gemaakt over het vervolgproces: Stadsbelang zou afzonderlijk in gesprek gaan met VVD en D66 om vervolgens met Democraten Gorinchem, PvdA en CDA een voorkeur voor een van beide partijen te bepalen. Maar dat is tóch even iets anders gelopen!

Of de eerste twee gesprekken nog hebben plaatsgevonden? Wij denken van wel. Maar daarna werd de lijsttrekkers van Democraten Gorinchem, PvdA en CDA te kennen gegeven dat het gesprek om een voorkeur te bepalen voor VVD of D66 door Stadsbelang werd afgezegd. Tijdens de telefoongesprekken werd geen andere verklaring gegeven dan dat Stadsbelang had besloten om een andere koers te varen dan het advies van de informateurs te volgen. Daarmee werd voorbijgegaan aan alle eerder gemaakte afspraken, zowel voorafgaand aan de verkiezingen als in het duidingsdebat, om een open en transparant proces te volgen.

Nadat eerder een persbericht was verschenen over coalitievorming door Stadsbelang met VVD, CU-SGP, Gorcum Actief en SP, werd tijdens de “informele” vervolgvergadering na de raadsvergadering van 21 april door Stadsbelang gemeld dat een formateur was benaderd. Deze gesprekken leidden al snel tot een persbericht waarin de kandidaat-wethouders van genoemde partijen werden voorgesteld. Dat leek erg snel, omdat er nog geen enkele vorm van een coalitieprogramma in de maak kon zijn. De formateur zou de daaropvolgende week gesprekken aangaan met de overige partijen: Democraten Gorinchem, PvdA, D66 en CDA. Inmiddels kondigde de lijsttrekker van Gorcum Actief haar terugtreden uit de gemeenteraad aan wegens aanstaande benoeming van haar echtgenoot tot wethouder.

Afgelopen week volgden de gesprekken van de formateur met CDA, D66, PvdA en Democraten Gorinchem. Uiteraard vroegen wij naar de stand van zaken betreffende de coalitievorming en een mogelijk coalitieprogramma. Door het ontbreken van communicatie groeit immers een geruchtenstroom snel aan: is er sprake van onenigheid tussen beoogde coalitiepartijen? Klopt het dat andere partijen zijn benaderd om toe te treden? Moet er dan door een eerder beoogde coalitiepartij, Gorcum Actief of SP, daarvoor plaats worden gemaakt? Of staan beide genoemde partijen ter discussie? GERUCHTEN!?

Conclusie: we zijn bijna tien weken onderweg na de gemeenteraadsverkiezingen (16 maart) en er ligt nog geen eerste voorzet om te komen tot een programma voor de gemeenteraad. Daar moet nu zo snel mogelijk verandering in komen, bijvoorbeeld door het voortouw in handen te geven van de tweede partij: Democraten Gorinchem. Dat zullen wij dan ook zeker voorstellen bij de eerstvolgende bespreking van de stand van zaken. Wat ons betreft gebeurt dat in een openbare raadsvergadering zodat alle inwoners kunnen volgen hoe het verder gaat met de coalitievorming en hoe partijen met de op hen uitgebrachte stemmen omgaan.

De PvdA vindt het belangrijk dat er een goed stadsbestuur komt dat kan doorbouwen op de stevige basis die in de afgelopen raadsperiode mede door onze inzet is gelegd. Wij staan dan ook klaar om die verantwoordelijkheid samen met andere partijen op ons te nemen.

Na de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad en de installatie van alle gemeenteraadsleden zijn door de gemeenteraad op voorstel van Stadsbelang twee informateurs aangesteld. De heren Bert Blase en Wilfred Schultink zijn direct aan het werk gegaan en hebben met elke partij een verkennend gesprek gevoerd. Van die gesprekken zijn verslagen gemaakt en daarop hebben de informateurs een duidelijk advies geformuleerd.

De heer Blase kennen we nog als waarnemend burgemeester van Hardinxveld-Giessendam (en later ook in Vlaardingen en daarna in Heerhugowaard) en de heer Schultink is concernmanager en loco-secretaris in de gemeente Zwijndrecht en woont in Gorinchem. Beide kennen de regio en de gemeentelijke organisatie en hebben ervaring met politieke verhoudingen in verschillende gemeenten. Kortom ruimschoots relevante ervaringen.

Het advies van de informateurs geeft aan dat moet worden uitgegaan van “een motorblok van Stadsbelang, Democraten Gorinchem en PvdA” aan te vullen met twee andere partijen, waarbij de combinatie CDA en D66 het meest voor de hand ligt. Deze wordt namelijk door alle drie de partijen als voorkeur genoemd. Eventueel zou ook met CDA en VVD of VVD en D66 een coalitie kunnen worden gevormd, waarbij elk van die combinaties eigen voor- en nadelen kent. En deze combinatie hebben niet de voorkeur van alle drie partijen in het motorblok.
Voor ons als PvdA geldt dat een combinatie met D66 de voorkeur heeft omdat deze partij programmatisch het dichtst bij de PvdA staat. Terwijl een combinatie met de VVD inhoudelijk juist het verst van de PvdA af staat.

Tijdens het raadsdebat over het advies van de informateurs bracht Stadsbelang toch de varianten met de VVD ter tafel met de bedoeling om deze parallel aan de voorgestelde variant te verkennen. Zowel Democraten Gorinchem als de PvdA vonden dit te ver gaan, gezien het duidelijke advies van de informateurs. Maar beide partijen waren bereid om een extra verkennend gesprek met D66 en VVD in te lassen. Na een schorsing kwamen partijen tot de conclusie dat die gesprekken komende week plaatsvinden. Daarna zal duidelijk moeten zijn welke beoogde coalitie de voorkeur heeft van “het motorblok”. Dat motorblok werd overigens op voorstel van Democraten Gorinchem en PvdA aangevuld met het CDA. Er lijkt dus vooralsnog sprake van een beoogde coalitie van Stadsbelang, Democraten Gorinchem, PvdA, CDA en D66. Of wordt het tóch een coalitie met de VVD?

 

De PvdA Gorcum behoudt drie zetels ondanks de winst van bijna 400 stemmen ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 en zelfs 700 stemmen ten opzichte van de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2021. Er is sprake van een duidelijke groei in draagvlak voor de Partij van de Arbeid en die heeft geleid tot drie “volle” zetels in 2022. Door het grote aantal voorkeursstemmen passeerden Ali Koçak (483 stemmen) en Paulien de Groot (337 stemmen) zowel Frans de Munnik als Ashraf Hachhouch. De laatste komt op basis van zijn ruim 200 voorkeursstemmen ook in aanmerking voor een raadszetel, maar helaas ontbreekt deze vierde zetel nog voor de PvdA. Hier ligt dus nog een grote uitdaging voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2026.

Nu de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen definitief is vastgesteld zijn de wijzigingen in de gemeenteraad ook bekend. Twaalf raadsleden uit de afgelopen periode nemen afscheid en nieuwe raadsleden gaan hun plaats innemen. Onder de raadsleden die afscheid nemen is zoals boven aangegeven onze Ashraf Hachhouch. We danken hem voor zijn grote inzet in de afgelopen periode. Onder andere de moties “Een leuke Sinterklaasviering voor elk kind” en “Lachgas, niet om te lachen” kregen brede steun in de gemeenteraad en hebben geleid tot een nieuwe uitstraling van de pieten bij de intocht en een aanpassing van de APV en het evenementenbeleid om het gebruik van lachgas in het openbare gebied te verbieden. Andere raadsleden die afscheid namen zijn Hafid Chaaby, Marjo Molengraaf, Frank Barth en Renate van Maaren. Zij ontvingen een koninklijke onderscheiding voor hun langdurige inzet voor de stad en de inwoners. Daarnaast namen ook Lennert Onvlee, Jaap Wientjes, Hans van Mourik, Jacques Roeland, Gerard van der Lee, en Martijn Hassouna afscheid.
Een bijzonder afscheid was dat van Rutger van Breemen, die na twintig jaar (vier jaar als fractieassistent en zestien jaar als raadslid) de gemeenteraad gaat verlaten. Voorlopig het einde van een GroenLinks-fractie in onze gemeenteraad. Wij bieden GroenLinks graag de ruimte om aan te sluiten in onze steunfractie, zodat zij op deze manier “dichtbij” betrokken kunnen blijven en zo mogelijk ook hun inbreng te leveren in onze standpunten.

Volgende week wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, met onze nieuwkomer Paulien de Groot. Naast de ervaring van Jack Oostrum en Ali Koçak levert dat een frisse nieuwe inbreng in de fractie en in de gemeenteraad. Wij verwachten bovendien naast de fractieassistenten te kunnen gaan werken met een steunfractie.
Diverse partijgenoten hebben daarvoor al belangstelling getoond en de fractie juicht deze verbreding van harte toe.

De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is bekend (zie foto).
Stadsbelang (2532 stemmen) blijft de grootste partij, gevolgd door Democraten Gorinchem (2193 stemmen).
De Partij van de Arbeid schuift de VVD voorbij en is daarmee de grootste van de landelijke partijen: PvdA (1949), VVD (1822), CU en SGP (1510), D66 (1402), CDA (1063) en SP (1033). Gorcum Actief (1449), Zorg voor Gorinchem (407) en Jezus Leeft (81) completeren de lijst. GroenLinks heeft deze keer niet meegedaan en dat heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de stemmenwinst van PvdA, D66 en SP. Bij het verdelen van de zetels zal dat echter niet leiden tot zetelwinst voor genoemde partijen. De enige partij die een zetel winst boekt is Gorcum Actief. Die partij gaat van 1 naar 2 zetels door de winst van meer dan 600 stemmen.

De definitieve uitslag volgt aanstaande maandag, waarbij ook de voorkeurstemmen bekend worden gemaakt. Dat zijn stemmen die zijn uitgebracht op een persoon die niet de lijsttrekker is. Met 155 voorkeursstemmen komt deze persoon met voorkeur in de gemeenteraad.

PvdA Gorcum bedankt alle inwoners die gebruik hebben gemaakt van hun stemrecht. Verkiezingen zijn altijd weer een moment om even stil te staan bij ons leven in een democratie, terwijl dat elders op de wereld en zelfs in Europa niet vanzelfsprekend is.
Wij danken in het bijzonder de kiezers die hun stem hebben uitgebracht op een van de kandidaten van de Partij van de Arbeid.

Dank voor het vertrouwen in onze kandidaten en in onze partij: PvdA Gorcum.

 

 

Met de verkiezingsmarkt van afgelopen zaterdag zijn de campagnes van (bijna) alle Gorcumse partijen afgesloten. De PvdAGorcum heeft daarna nog een rondje gemaakt langs de openbare plakborden om waar nodig onze posters (opnieuw) te tonen. Wij hebben daarbij de andere partijen -waar mogelijk- zichtbaar gelaten.

Vervolgens hebben we maandag nog gesprekken gevoerd met marktbezoekers en onze milieuvriendelijke flyers met klaprooszaad uitgedeeld. Ook is er nog een laatste ronde gemaakt langs brievenbussen in diverse wijken. Op die manier zijn 10.000 flyers met klaprooszaad uitgedeeld aan Gorcumse inwoners. Hieronder geven we nog een keer de gebruiksaanwijzing om deze flyers tot bloei te laten komen: “Laat 1000 bloemen bloeien!”

Gebruiksaanwijzing voor de groeipapier-flyer:

  • Leg het groeipapier een nacht in een bakje water,
  • Snij het papier in stukjes, bedek het natte papier met vochtige teelaarde (1 cm diep) in een pot of bakje en zet dit op een warme en heldere plaats (voor een raam),
  • Geef de zaadjes elke dag water en zie hoe de plantjes ontkiemen en gaan groeien,
  • Plaats het bakje of de bloempot voor een raam of buiten en geef regelmatig water
  • En zie… de klaprozen gaan bloeien.

Als laatste actie van deze campagne hebben we dinsdagmorgen in alle vroegte de treinreizigers verrast met een kop warme chocolademelk en hebben wij hen de laatste flyers meegegeven om onderweg nog na te lezen. Met de dringende boodschap om  gebruik te maken van het stemrecht. De basis voor elk democratisch gekozen bestuur. Een actie die door PvdA-afdelingen langs de MerwedeLingeLijn van Leerdam tot Dordrecht werd overgenomen.

 

Heeft dit bord u ook aan het denken gezet ? De ongemakkelijke, maar eerlijke waarheid is:

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart wordt door de PvdA Gorcum komende weken een flyer verspreid. Deze flyer geeft in het kort de speerpunten van onze partij weer voor de komende gemeenteraadsperiode 2022-2026. Het volledige verkiezingsprogramma en een korte kennismaking met onze kandidaten vindt u elders op deze website. Hieronder volgt de tekst van de flyer die is gedrukt op milieuvriendelijk groeipapier.

Fijn wonen, werken en recreëren in de allermooiste vestingstad van Nederland. Een stad van tolerantie waar iedereen zichzelf mag zijn. Maar ook een stad met uitdagingen. Zoals het oplossen van de woningnood met een betaalbaar huis voor iedereen. De zoektocht naar nieuwe duurzame energiebronnen om de woonlasten betaalbaar te houden. Een veilige en leefbare wijk en buurt waar mensen omzien naar elkaar.

Daarom wil de PvdA:

–        samen met Poort6 investeren in extra huurwoningen,

–        woon- en energielasten voor iedereen betaalbaar houden,

–        initiatieven van inwoners ondersteunen,

–        werken aan gelijke kansen voor onze (klein)kinderen,

–        minder bureaucratie en meer vertrouwen in mensen,

–        samen met betrokken inwoners en ondernemers zorgen voor een inclusief Gorcum, waar iedereen meedoet en zich écht ”thuis” kan voelen!

De PvdA staat voor duurzaamheid. Daarom is onze flyer gedrukt op milieuvriendelijk gerecycled FSC-papier. Deze flyer is 100% biologisch afbreekbaar.  De flyer is bovendien vermengd met klaprooszaad dat niet genetisch gemanipuleerd is (GMO-vrij). Wij verspreiden de flyer zelf lopend of met de fiets en bezorgen niet in brievenbussen met NEE-NEE stickers. Aanstaande zaterdag delen we de flyers uit aan belangstellenden in de binnenstad.
Als u de flyer (nog) niet heeft ontvangen dan kunt u deze afhalen bij de verkiezingskraam tijdens de verkiezingsmarkt op 12 maart.

Onze PvdA-kraam staat dan op de Grote Markt.

 

Gebruiksaanwijzing voor de groeipapier-flyer:

  • Leg het groeipapier een nacht in een bakje water,
  • Snij het papier in stukjes, bedek het natte papier met vochtige teelaarde (1 cm diep) in een pot of bakje en zet dit op een warme en heldere plaats (voor een raam),
  • Geef de zaadjes elke dag water en zie hoe de plantjes ontkiemen en gaan groeien,
  • Plaats het bakje of de bloempot voor een raam of buiten en geef regelmatig water
  • En zie… de klaprozen gaan bloeien.

 

Om de solidariteit van de Gorcumse inwoners met het Oekraïense volk te tonen wordt op het plein voor het stadhuis de Oekraïense vlag gehesen. Dit initiatief heeft de steun gekregen van alle fracties in de gemeenteraad. Op deze manier laten we zien dat Oekraïne niet alleen staat in de strijd tegen het oprukkende leger van Poetin. Een strijd tegen onze Europese democratie!
Onze morele steun is ook belangrijk voor de Oekraïense inwoners van Gorinchem: we zullen hen waar mogelijk bijstaan in deze moeilijke periode. Wij staan open voor opvang van Oekraïense vluchtelingen in onze stad en zullen er voor hen zijn om hun verblijf zo comfortabel mogelijk te maken. Wij veroordelen de gewelddadige inzet van het Russische leger en blijven hopen op een spoedig einde van deze aanval door Poetin-gezinde Russen op de zelfstandige natie Oekraïne.
Slava Ukrayini / слава україні / Leve Ukraïne!

De website van de PvdA Gorcum is aangepast, alle kandidaten hebben een mooie plek en een foto met een korte beschrijving op de pagina “Kandidatenlijst” gekregen. De ingekorte programmapunten zijn benoemd op de pagina “Verkiezingsprogramma” waar ook kan worden doorgelinkt naar het complete (uitgebreide) verkiezingsprogramma. De pagina’s “Nieuws” en “Agenda” worden weer wekelijks (of vaker indien nodig) bijgewerkt. Er zijn verkiezingsposters gedrukt en verspreid (voor belangstellenden nog volop beschikbaar: bel Frans 06-45571484 of Evelien 06-44359144) en er zijn prachtige, op milieubewust papier gedrukte, flyers die we gaan verspreiden. Die flyers bevatten bloemzaadjes voor klaprozen en we gaan de gebruiksaanwijzing hier ook aangeven.

Bovendien zijn op de sociale media afgelopen weken onze kandidaten gepresenteerd met een korte levensbeschrijving en gaan we daarmee verder met korte filmpjes over onze belangrijke thema’s. Daarvoor maken we naast de website, Facebook en Instagram ook gebruik van ons YouTube-kanaal. Daarover volgt later meer, maar we gaan hier niet alles verklappen wat er nog gebeurt.

Met het aanplakken op de legale openbare plakborden is de campagne nu ook voor iedere Gorcumer zichtbaar begonnen.

Afdelingsvoorzitter en nummer drie op de kieslijst voor de PvdA Gorcum is Frans de Munnik. Nu nog even actief de handen uit de mouwen steken om op de legale plakborden te laten zien dat we serieus meedoen met de verkiezingen. Straks in de gemeenteraad als nieuw raadslid, maar wel ruimschoots voorbereid. Zijn ervaring als vrijwilliger bij de voedselbank Gorinchem en voorheen bij het Leger des Heils in Dordrecht brengt met zich mee dat hij weet wat er leeft bij mensen die extra ondersteuning nodig hebben om tot gelijke kansen te komen. Dat is dan ook waar de PvdA Gorcum zich afgelopen jaren sterk voor gemaakt heeft en zich zeker ook in de toekomst sterk voor blijft maken.