Informatie via de Wet Openbare Overheid (WOO)

Als fractie van de Partij van de Arbeid kijken wij met veel ongeloof terug op de afgelopen week. Deze week werd namelijk duidelijk door middel van een WOO-verzoek – verricht door een oplettende inwoner – dat wethouder Attie Mager niet één keer maar liefst twee (!) keer de gemeenteraad heeft voorzien van onjuiste informatie, en sterker nog: informatie achterhield. Wij werden wakker geschud, en hadden de hoop dat iedereen in de gemeenteraad zou zeggen: tot hier en niet verder. Maar niets is minder waar: het wordt door een meerderheid van de gemeenteraad getolereerd dat wij een politiek bestuur hebben dat liegt en hier gewoon mee wegkomt.

Vertrouwen in de politiek op een dieptepunt

Recent onderzoek door het CBS wijst uit dat het vertrouwen van inwoners in de politiek in 10 jaar tijd nog nooit zo laag is geweest. Er is maar 31% vertrouwen in politici. Wij zien dit als enorme uitdaging om hier iets aan te veranderen. En in de raadsvergadering hadden wij gehoopt dat ieder raadslid hier hetzelfde over zou denken. Tenslotte gaat het over het vertrouwen in ons. Maar nee, het gebrek aan vertrouwen wordt niet verbeterd. Sterker nog, de meerderheid van de gemeenteraad laat zien dat ze het accepteren dat een wethouder, sprekend namens het hele college, er mee wegkomt als zij onjuiste informatie deelt en achterhoudt. En juist dit is de reden dat mensen bijna geen vertrouwen meer hebben in de politiek. Voor ons is de maat vol, dit pikken wij niet meer!

Interpellatiedebat

Even terug naar waar dit proces begon. In januari hebben wij samen met D66, Democraten Gorinchem en CDA een interpellatiedebat aangevraagd met betrekking tot de Nieuwe Doelen. Wij deden dat omdat het college er voor koos om het pand gesloten te houden, maar ook vanwege de wispelturigheid met betrekking tot het beheer. Met betrekking tot het laatste, hoorden wij dat Stichting Podium Pandemonium plotseling het pand moesten verlaten, terwijl eerder de vraag aan hen werd gesteld of zij het leegstandsbeheer op zich wilde nemen in 2023. Er waren veel tegenstrijdige berichten: was er nu wel of geen sprake van leegstandsbeheer? En wanneer zou er nu duidelijkheid komen over het toekomstperspectief voor de Nieuwe Doelen? Dit dossier duurt al veel te lang. In die tijd was er zelfs sprake van dat Stichting Podium Pandemonium is gevraagd of zij geen rondleidingen meer wilde geven aan politieke partijen. Genoeg reden om voor eens en altijd duidelijkheid te vragen rondom dit dossier. De wethouder die normaliter cultuur in zijn dossier heeft – Fatih Polatli – was op dat moment ziek, en daardoor werd dit dossier waargenomen door wethouder Attie Mager. Tijdens het debat hadden wij al twijfels over de antwoorden die de wethouder gaf; wij hadden vermoedens dat niet de volledige waarheid werd verteld. En wat blijkt: dit klopt.

Motie van wantrouwen

Nu weer even terug naar deze week. Uit een WOO-verzoek bleek dat wethouder Mager inderdaad onjuiste informatie gaf, en informatie heeft achtergehouden. De zieke wethouder Polatli had middels een appje laten weten dat hij “indianenverhalen” hoorde met betrekking tot de Nieuwe Doelen en vroeg hij de wethouder zijn lijn vast te houden, namelijk het tijdelijk openstellen van de Nieuwe Doelen. Informatie die wij niet wisten, en wethouder Mager ook niet belangrijk genoeg vond om op dat moment te vertellen.  Maar niet alleen bij de Nieuwe Doelen bleek dit het geval. Ook bij het raadsvoorstel over de huisvesting van de Internationale Schakelklas aan de Lange Slagenstraat blijkt deze wethouder onjuiste dan wel onvolledige informatie te hebben gegeven: over de kosten van het aanpassen van het gebouw en de verwachting dat het gebouw onderwijsgeschikt zou zijn na de aanpassing. Uit informatie van een onderzoeksbureau – die wij pas kregen nadat in een eerdere raadsvergadering de stemmen staakten – bleek dat het adviesbureau de verwachting had dat dit gebouw nooit op het niveau van een onderwijsgebouw zou komen zoals normaliter het geval zou zijn.

Eén belangrijke taak van de gemeenteraad is de controlerende taak; wij moeten op basis van de informatie die het college geeft controleren of zij de juiste keuzes maken en of dat in lijn is met wat wij als raad willen. Het delen van onjuiste informatie en het achterhouden van informatie, ondermijnt deze controlerende taak. Als je als raad niet de juiste of geen volledige informatie krijgt, kunnen we die taak niet uitvoeren. Dan moet je daar consequenties aan verbinden, en wel met één van de zwaarste politieke instrumenten die er is: een motie van wantrouwen. Samen met D66 en Democraten Gorinchem dienden wij deze gisteren in tijdens de raadsvergadering, want voor ons is de maat vol!

Wat doet Stadsbelang?

Stadsbelang, nota bene de partij waarvan de wethouder is gepasseerd in het vraagstuk rondom de Nieuwe Doelen, dient een motie van afkeuring in. De teleurstelling was groot. Wethouder Polatli gaf zelfs aan dat niet alleen de teleurstelling groot was, maar dat hij zelfs heel boos is geweest dat er niet goed naar hem is geluisterd. Je zou toch denken dat dit genoeg reden is om te zeggen: we hebben er geen vertrouwen meer in. Stadsbelang gaf aan dat zij zoekende is naar vertrouwen en dat zij dat deels kwijt zijn geraakt. Hoe kun je deels je vertrouwen kwijt zijn geraakt? Je hebt het of je hebt het niet, en het is wel duidelijk dat dat er nu niet is tussen de grootste coalitiepartij en het college. Hoe dit gebrek aan vertrouwen de komende tijd vorm gaat krijgen? Geen idee, maar veel goeds kan het niet beloven.

De reactie van wethouder Mager

En dan nog de reactie van wethouder Mager op de moties van afkeuring en wantrouwen. Of nou ja reactie? Zij richtte zich alleen op de motie van afkeuring van Stadsbelang, en gaf aan daar “alle begrip voor te hebben” en bood haar “oprechte excuses aan”. In haar reactie naar Stadsbelang gaf zij aan dat zij beseft dat zij niet behoorlijk heeft gehandeld, en dat zij de afkeuring verdient. Je zou op z’n minst verwachten dat een wethouder bij zo’n zware motie van wantrouwen naar excuses zoekt, maar nee. Naar de indieners van de motie van wantrouwen geen woord van begrip of berouw. Je vraagt je op dat moment toch af: worden wij wel serieus genomen? Wij geven aan geen vertrouwen meer te hebben, en er wordt niks, maar dan ook echt geen enkele moeite gedaan om dit vertrouwen enigszins terug te winnen. Niet dat wij dan ineens wel weer vertrouwen zouden hebben, maar geen enkele moeite doen of niet eens je uitspreken dat je het vervelend vindt en je best gaat doen om dat vertrouwen terug te winnen, is een enorm kwalijke zaak. De motie van afkeuring werd alleen gesteund door Stadsbelang zelf. Tijdens het interpellatiedebat hebben wij immers onze afkeuring al uitgesproken. Wij blijven niet afkeuren, ons vertrouwen in dit college heeft het dieptepunt bereikt. Onze motie van wantrouwen werd met 10 stemmen voor, en 13 tegen verworpen. Er is geen licht gaan branden bij de andere raadsleden.

Motie van PvdA en D66
Donderdagavond diende ons raadslid Paulien de Groot samen met D66 een motie in over antidiscriminatie-beleid. In deze motie riepen de twee partijen op om gehoor te geven aan de oproep van de minister van Binnenlandse Zaken om antidiscriminatiebeleid te ontwikkelen. Een simpele oproep aan het college, maar wel heel belangrijk.

Waarom zo’n motie
Helaas heeft één op de vijf Gorcummers te maken met discriminatie, dit zijn grofweg 8000 (!) inwoners. Wat de Partij van de Arbeid betreft, veel te veel. Hoewel de gemeente in 2018 emancipatie- en diversiteitsbeleid heeft vastgesteld, is het aantal inwoners die discriminatie ervaart niet vermindert. De focus van dit beleid ligt met name op het voorkomen van discriminatie door middel van educatie en het fungeren als voorbeeldfunctie, terwijl het nodig is om de gevolgen van discriminatie te verminderen en dit écht te bestrijden. Die oproep doet de minister, en met haar handreiking geeft zij praktische tips en adviezen over een gemeente dit kan oppakken.

Stad van tolerantie
Laat er geen misverstand over bestaan dat wij in Gorinchem niets doen. Wij zijn een Stad van Tolerantie, een Regenboogstad en we ondernemen actie. Maar, als maar liefst één op de vijf discriminatie blijft ervaren, moeten wij meer doen. Deze groep verdient – net als ieder ander – een veilige omgeving waarin iedereen zichzelf mag én kan zijn. Het huidige beleid blijkt niet toereikend genoeg, want de groep die discriminatie ervaart, blijft even groot. We hebben aanvullend beleid nodig zodat ook deze groep uiteindelijk minder te maken gaat krijgen met discriminatie. Wat ons betreft kan dat niet zo snel mogelijk gebeuren, want iedere Gorcummer die discriminatie, op basis van gender, leeftijd, seksuele oriëntatie, geloofsovertuiging of een handicap, ervaart is er één te veel.

Discriminatie moeten we aanpakken
Toch besloot de meerderheid in de gemeenteraad dat antidiscriminatiebeleid niet nodig is “want we hebben al beleid, en deze wordt volgend jaar geactualiseerd”. Dat klopt, maar dat neemt niet weg dat er nog een veel te grote groep nog steeds in aanraking komt met discriminatie. In de handreiking van de minister staan wel meer dan 20 actiepunten die de gemeente kan overnemen om discriminatie effectiever te bestrijden. Overbodig, aldus de wethouder en de coalitie. Jammer, want wat goed gaat moeten we vooral blijven voortzetten, maar wat fout gaat moeten wij aanpassen. De handreiking was daar een goed middel voor. Inzetten op antidiscriminatiebeleid is er één van de lange adem, want hiermee wordt niet gelijk alles opgelost. Maar als het kan, moeten we zo snel mogelijk acties ondernemen om discriminatie tegen te gaan. Haat moet stoppen. Maar helaas, die één op de vijf Gorcummers moeten toch wat meer geduld hebben, “want we hebben al beleid”. Onbegrijpelijk.

De Partij van de Arbeid zal zich in ieder geval altijd in blijven zetten voor een stad waar iedereen gelijk is, wij willen niet wachten, wij willen aanpakken. Niet voor niets is discriminatie in het eerste artikel van de grondwet verboden.

Het jaar 2022 staat bekend als het jaar waar alles duurder werd, en steeds meer mensen te maken krijgen met armoede. En dat laatste baart ons als de PvdA grote zorgen. Deze crisis – en dan met name de energiecrisis – raakt niet alleen de mensen met een laag inkomen, maar ook mensen met een midden inkomen ervaren steeds meer moeilijkheden om hun energierekening te betalen. Gelukkig heeft de landelijke overheid – op aandringen van PvdA en GroenLinks – inmiddels een prijsplafond in het leven geroepen, waardoor we de kosten van de energierekening beperken. Maar wat als je in een slecht geïsoleerd huis woont?

Van de week kwam het landelijke AD waarin de krant stelt dat er ruim 600.000 huishoudens in energiearmoede leven. Deze huishoudens zetten als gevolg hiervan hun kachel niet meer aan, of zij kiezen er soms voor om hun eten niet meer op te warmen – alles om te bezuinigen. In een land als Nederland mag dat natuurlijk nooit de situatie zijn. Joop den Uyl zei ooit: “waar visie ontbreekt, komt het volk om”, en nu is de tijd om écht actie te ondernemen, want als mensen ervoor kiezen om hun eten niet meer op te warmen, is het tijd voor actie!

Ook in Gorinchem ervaren te veel mensen energiearmoede. Volgens een onderzoek van de TNO ervaart 7.4% van Gorcumse samenleving energiearmoede, wat neer komt op één op de dertien Gorcummers. Samen met de SP hebben wij als PvdA hier vragen over gesteld aan het college van wethouders en burgmeester. Zo willen wij weten of het college zicht heeft op welke en hoeveel huishoudens last hebben van energiearmoede. Ook vragen wij naar een overzicht van de maatregelen die momenteel getroffen worden en of er per maatregel aangegeven kan worden of deze effectief is.

Om terug te komen op de vraag: “wat als je in een slecht geïsoleerd huis woont?” – volgens TNO is verduurzamen één van de effectieve manieren om energiearmoede terug te dringen. Veel huishoudens die in energiearmoede leven, hebben een sociale huurwoning met een label F en G. deze huishoudens krijgen met moeite hun woningen warm, en zijn daardoor veel geld kwijt als zij hun huis willen verwarmen. Samen met de SP hebben wij dan ook aan het college gevraagd hoeveel sociale huurwoningen wij in Gorinchem hebben met een laag energielabel (zoals F en G) en in hoeverre en met welk tempo er al actie is ondernemen om sociale huurwoningen te verduurzamen. Als laatste wijzen wij het college er op dat in buurgemeente Molenlanden mensen nog een extra compensatie krijgen van €450, bovenop de energietoeslag. Wij willen weten of er in de gemeente Gorinchem ook een mogelijkheid is om een extra compensatie – voor  de bewoners van sociale huurwoningen met een slecht energielabel – te realiseren.

Door drukke (andere) bezigheden van de redactie is het veel te lang stil gebleven op onze website, waarvoor onze excuses.

Vanaf vandaag gaan we de website weer bijhouden en we beginnen met een bijdrage van Paulien de Groot over energiearmoede. Reacties en vragen kunnen worden ingediend via ons contactformulier en worden persoonlijk beantwoord.

Bij aanvang van de raadsvergadering van donderdag 23 juni kreeg de formateur Piet Sleeking de gelegenheid om een toelichting te geven op de stand van zaken in de vorming van een nieuwe coalitie voor de periode 2022-2026.
Zijn eerder toegezonden tussenbericht gaf aan dat er door de coalitiepartijen naar wordt gestreefd om op 7 juli het coalitieprogramma te presenteren, waarna in diezelfde raadsvergadering de wethouders kunnen worden benoemd. Onze fractievoorzitter Jack Oostrum wees de formateur op de geldende afspraak om tijdig voor de raadsvergadering de stukken aan te leveren zodat daarover ook op een zinvolle manier kan worden gesproken. Dat lijkt zeker bij een nieuw coalitieprogramma aan de orde omdat dat de basis is voor een nieuw college en dus ook zeer relevant voor de te benoemen wethouders. De formateur gaf aan dat het niet eerder dan na het weekend van 2 en 3 juli mogelijk is om een coalitieprogramma aan te leveren. Daar kunnen partijen dan hun eerste reactie op geven in de raadsvergadering van 7 juli. Na de vakantieperiode kan dan een proces worden afgesproken om als gemeenteraad, en waarschijnlijk ook vanuit de stad, inbreng te leveren om het programma te completeren. Het lijkt erop dat Stadsbelang, VVD, CU-SGP, Gorcum Actief en SP er nog niet helemaal uit zijn, maar intussen wel vóór het zomerreces hun wethouders willen benoemen. Wij wachten eerst nog even het coalitieprogramma af.

Een tweede pittig onderwerp was aan de orde in het vragenuurtje. Naar aanleiding van de krantenberichten over het niet doorgaan van het Zomerfeest op de Varkenmarkt vroeg Pierre Schefferlie, mede namens andere partijen, waar het was misgegaan bij het (niet) verlenen van de vergunning. De burgemeester gaf aan evenzeer verrast te zijn door het bericht in de krant, waarin de organisatie spreekt van het niet-verlenen van de vergunning. Zij gaf aan dat er regelmatig contact is geweest over de mogelijkheden om het feest veilig en succesvol te laten verlopen. Vanwege gebrek aan capaciteit bij de politie om na afloop alles in goede banen te begeleiden is er gesproken over mogelijkheden om feestgangers na afloop langer in de horeca op te vangen. De belangrijkste beperking is dat er na middernacht buiten geen alcohol meer mag worden geschonken en dat scheelt een flinke slok inkomsten. “Als dat het probleem is moeten we als gemeente nadenken om daarvoor een oplossing te zoeken”, zei Schefferlie.
De burgemeester gaat in overleg met de organisatie om te kijken hoe het Zomerfeest op de Varkenmarkt alsnog kan doorgaan.

Bij het vaststellen van de Jaarstukken over 2021 werd raadsbreed geconstateerd dat er in 2021 ondanks de coronabeperkingen toch nog veel werk is geleverd door het college en de ambtenaren. Complimenten dus voor het geleverde werk en er ligt een goede inhoudelijke en financiële basis voor de komende periode. In afwachting van het nieuwe college kan de gemeenteraad zich 5 juli buigen over een beleidsarme perspectiefnota (PPN).

In die PPN wordt een voorzet gedaan om een aantal werkzaamheden die in het afgelopen jaar niet door konden gaan alsnog in uitvoering te nemen. Die budgetten schuiven door naar 2023. Ook wordt een voorzet gedaan om een aantal extra uitgaven voor het onderwijs vanwege gestegen bouwkosten alvast op te nemen voor 2023 en verder. Ook wordt voorgesteld om budget te reserveren voor een gedenkplaats voor de Gorcumse Martelaren. Dat is het resultaat van een initiatief vanuit de stad voor herplaatsing van de ramen uit de kerk aan de Haarstraat.
De bespreking van de Perspectiefnota vindt plaats in de raadsvergadering op 5 juli vanaf 20.00uur.

De informateurs waren duidelijk in hun advies: vorm een motorblok van Stadsbelang, Democraten Gorinchem en Partij van de Arbeid en zoek daar twee partners bij. In bijna alle gevallen werd gesproken over ‘een motorblok’ of ‘een lokale lijn plus’ waarin een coalitierol is toegedicht aan genoemde partijen. Over de andere twee plekken van de beoogde coalitie werd verschillend gedacht. Met name werden CDA, VVD en D66 als kandidaten genoemd. Tijdens het duidingsdebat in de “informele” vergadering van de gemeenteraad werden afspraken gemaakt over het vervolgproces: Stadsbelang zou afzonderlijk in gesprek gaan met VVD en D66 om vervolgens met Democraten Gorinchem, PvdA en CDA een voorkeur voor een van beide partijen te bepalen. Maar dat is tóch even iets anders gelopen!

Of de eerste twee gesprekken nog hebben plaatsgevonden? Wij denken van wel. Maar daarna werd de lijsttrekkers van Democraten Gorinchem, PvdA en CDA te kennen gegeven dat het gesprek om een voorkeur te bepalen voor VVD of D66 door Stadsbelang werd afgezegd. Tijdens de telefoongesprekken werd geen andere verklaring gegeven dan dat Stadsbelang had besloten om een andere koers te varen dan het advies van de informateurs te volgen. Daarmee werd voorbijgegaan aan alle eerder gemaakte afspraken, zowel voorafgaand aan de verkiezingen als in het duidingsdebat, om een open en transparant proces te volgen.

Nadat eerder een persbericht was verschenen over coalitievorming door Stadsbelang met VVD, CU-SGP, Gorcum Actief en SP, werd tijdens de “informele” vervolgvergadering na de raadsvergadering van 21 april door Stadsbelang gemeld dat een formateur was benaderd. Deze gesprekken leidden al snel tot een persbericht waarin de kandidaat-wethouders van genoemde partijen werden voorgesteld. Dat leek erg snel, omdat er nog geen enkele vorm van een coalitieprogramma in de maak kon zijn. De formateur zou de daaropvolgende week gesprekken aangaan met de overige partijen: Democraten Gorinchem, PvdA, D66 en CDA. Inmiddels kondigde de lijsttrekker van Gorcum Actief haar terugtreden uit de gemeenteraad aan wegens aanstaande benoeming van haar echtgenoot tot wethouder.

Afgelopen week volgden de gesprekken van de formateur met CDA, D66, PvdA en Democraten Gorinchem. Uiteraard vroegen wij naar de stand van zaken betreffende de coalitievorming en een mogelijk coalitieprogramma. Door het ontbreken van communicatie groeit immers een geruchtenstroom snel aan: is er sprake van onenigheid tussen beoogde coalitiepartijen? Klopt het dat andere partijen zijn benaderd om toe te treden? Moet er dan door een eerder beoogde coalitiepartij, Gorcum Actief of SP, daarvoor plaats worden gemaakt? Of staan beide genoemde partijen ter discussie? GERUCHTEN!?

Conclusie: we zijn bijna tien weken onderweg na de gemeenteraadsverkiezingen (16 maart) en er ligt nog geen eerste voorzet om te komen tot een programma voor de gemeenteraad. Daar moet nu zo snel mogelijk verandering in komen, bijvoorbeeld door het voortouw in handen te geven van de tweede partij: Democraten Gorinchem. Dat zullen wij dan ook zeker voorstellen bij de eerstvolgende bespreking van de stand van zaken. Wat ons betreft gebeurt dat in een openbare raadsvergadering zodat alle inwoners kunnen volgen hoe het verder gaat met de coalitievorming en hoe partijen met de op hen uitgebrachte stemmen omgaan.

De PvdA vindt het belangrijk dat er een goed stadsbestuur komt dat kan doorbouwen op de stevige basis die in de afgelopen raadsperiode mede door onze inzet is gelegd. Wij staan dan ook klaar om die verantwoordelijkheid samen met andere partijen op ons te nemen.

Na de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad en de installatie van alle gemeenteraadsleden zijn door de gemeenteraad op voorstel van Stadsbelang twee informateurs aangesteld. De heren Bert Blase en Wilfred Schultink zijn direct aan het werk gegaan en hebben met elke partij een verkennend gesprek gevoerd. Van die gesprekken zijn verslagen gemaakt en daarop hebben de informateurs een duidelijk advies geformuleerd.

De heer Blase kennen we nog als waarnemend burgemeester van Hardinxveld-Giessendam (en later ook in Vlaardingen en daarna in Heerhugowaard) en de heer Schultink is concernmanager en loco-secretaris in de gemeente Zwijndrecht en woont in Gorinchem. Beide kennen de regio en de gemeentelijke organisatie en hebben ervaring met politieke verhoudingen in verschillende gemeenten. Kortom ruimschoots relevante ervaringen.

Het advies van de informateurs geeft aan dat moet worden uitgegaan van “een motorblok van Stadsbelang, Democraten Gorinchem en PvdA” aan te vullen met twee andere partijen, waarbij de combinatie CDA en D66 het meest voor de hand ligt. Deze wordt namelijk door alle drie de partijen als voorkeur genoemd. Eventueel zou ook met CDA en VVD of VVD en D66 een coalitie kunnen worden gevormd, waarbij elk van die combinaties eigen voor- en nadelen kent. En deze combinatie hebben niet de voorkeur van alle drie partijen in het motorblok.
Voor ons als PvdA geldt dat een combinatie met D66 de voorkeur heeft omdat deze partij programmatisch het dichtst bij de PvdA staat. Terwijl een combinatie met de VVD inhoudelijk juist het verst van de PvdA af staat.

Tijdens het raadsdebat over het advies van de informateurs bracht Stadsbelang toch de varianten met de VVD ter tafel met de bedoeling om deze parallel aan de voorgestelde variant te verkennen. Zowel Democraten Gorinchem als de PvdA vonden dit te ver gaan, gezien het duidelijke advies van de informateurs. Maar beide partijen waren bereid om een extra verkennend gesprek met D66 en VVD in te lassen. Na een schorsing kwamen partijen tot de conclusie dat die gesprekken komende week plaatsvinden. Daarna zal duidelijk moeten zijn welke beoogde coalitie de voorkeur heeft van “het motorblok”. Dat motorblok werd overigens op voorstel van Democraten Gorinchem en PvdA aangevuld met het CDA. Er lijkt dus vooralsnog sprake van een beoogde coalitie van Stadsbelang, Democraten Gorinchem, PvdA, CDA en D66. Of wordt het tóch een coalitie met de VVD?

 

De PvdA Gorcum behoudt drie zetels ondanks de winst van bijna 400 stemmen ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 en zelfs 700 stemmen ten opzichte van de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2021. Er is sprake van een duidelijke groei in draagvlak voor de Partij van de Arbeid en die heeft geleid tot drie “volle” zetels in 2022. Door het grote aantal voorkeursstemmen passeerden Ali Koçak (483 stemmen) en Paulien de Groot (337 stemmen) zowel Frans de Munnik als Ashraf Hachhouch. De laatste komt op basis van zijn ruim 200 voorkeursstemmen ook in aanmerking voor een raadszetel, maar helaas ontbreekt deze vierde zetel nog voor de PvdA. Hier ligt dus nog een grote uitdaging voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2026.

Nu de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen definitief is vastgesteld zijn de wijzigingen in de gemeenteraad ook bekend. Twaalf raadsleden uit de afgelopen periode nemen afscheid en nieuwe raadsleden gaan hun plaats innemen. Onder de raadsleden die afscheid nemen is zoals boven aangegeven onze Ashraf Hachhouch. We danken hem voor zijn grote inzet in de afgelopen periode. Onder andere de moties “Een leuke Sinterklaasviering voor elk kind” en “Lachgas, niet om te lachen” kregen brede steun in de gemeenteraad en hebben geleid tot een nieuwe uitstraling van de pieten bij de intocht en een aanpassing van de APV en het evenementenbeleid om het gebruik van lachgas in het openbare gebied te verbieden. Andere raadsleden die afscheid namen zijn Hafid Chaaby, Marjo Molengraaf, Frank Barth en Renate van Maaren. Zij ontvingen een koninklijke onderscheiding voor hun langdurige inzet voor de stad en de inwoners. Daarnaast namen ook Lennert Onvlee, Jaap Wientjes, Hans van Mourik, Jacques Roeland, Gerard van der Lee, en Martijn Hassouna afscheid.
Een bijzonder afscheid was dat van Rutger van Breemen, die na twintig jaar (vier jaar als fractieassistent en zestien jaar als raadslid) de gemeenteraad gaat verlaten. Voorlopig het einde van een GroenLinks-fractie in onze gemeenteraad. Wij bieden GroenLinks graag de ruimte om aan te sluiten in onze steunfractie, zodat zij op deze manier “dichtbij” betrokken kunnen blijven en zo mogelijk ook hun inbreng te leveren in onze standpunten.

Volgende week wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, met onze nieuwkomer Paulien de Groot. Naast de ervaring van Jack Oostrum en Ali Koçak levert dat een frisse nieuwe inbreng in de fractie en in de gemeenteraad. Wij verwachten bovendien naast de fractieassistenten te kunnen gaan werken met een steunfractie.
Diverse partijgenoten hebben daarvoor al belangstelling getoond en de fractie juicht deze verbreding van harte toe.

De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is bekend (zie foto).
Stadsbelang (2532 stemmen) blijft de grootste partij, gevolgd door Democraten Gorinchem (2193 stemmen).
De Partij van de Arbeid schuift de VVD voorbij en is daarmee de grootste van de landelijke partijen: PvdA (1949), VVD (1822), CU en SGP (1510), D66 (1402), CDA (1063) en SP (1033). Gorcum Actief (1449), Zorg voor Gorinchem (407) en Jezus Leeft (81) completeren de lijst. GroenLinks heeft deze keer niet meegedaan en dat heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de stemmenwinst van PvdA, D66 en SP. Bij het verdelen van de zetels zal dat echter niet leiden tot zetelwinst voor genoemde partijen. De enige partij die een zetel winst boekt is Gorcum Actief. Die partij gaat van 1 naar 2 zetels door de winst van meer dan 600 stemmen.

De definitieve uitslag volgt aanstaande maandag, waarbij ook de voorkeurstemmen bekend worden gemaakt. Dat zijn stemmen die zijn uitgebracht op een persoon die niet de lijsttrekker is. Met 155 voorkeursstemmen komt deze persoon met voorkeur in de gemeenteraad.

PvdA Gorcum bedankt alle inwoners die gebruik hebben gemaakt van hun stemrecht. Verkiezingen zijn altijd weer een moment om even stil te staan bij ons leven in een democratie, terwijl dat elders op de wereld en zelfs in Europa niet vanzelfsprekend is.
Wij danken in het bijzonder de kiezers die hun stem hebben uitgebracht op een van de kandidaten van de Partij van de Arbeid.

Dank voor het vertrouwen in onze kandidaten en in onze partij: PvdA Gorcum.

 

 

Met de verkiezingsmarkt van afgelopen zaterdag zijn de campagnes van (bijna) alle Gorcumse partijen afgesloten. De PvdAGorcum heeft daarna nog een rondje gemaakt langs de openbare plakborden om waar nodig onze posters (opnieuw) te tonen. Wij hebben daarbij de andere partijen -waar mogelijk- zichtbaar gelaten.

Vervolgens hebben we maandag nog gesprekken gevoerd met marktbezoekers en onze milieuvriendelijke flyers met klaprooszaad uitgedeeld. Ook is er nog een laatste ronde gemaakt langs brievenbussen in diverse wijken. Op die manier zijn 10.000 flyers met klaprooszaad uitgedeeld aan Gorcumse inwoners. Hieronder geven we nog een keer de gebruiksaanwijzing om deze flyers tot bloei te laten komen: “Laat 1000 bloemen bloeien!”

Gebruiksaanwijzing voor de groeipapier-flyer:

  • Leg het groeipapier een nacht in een bakje water,
  • Snij het papier in stukjes, bedek het natte papier met vochtige teelaarde (1 cm diep) in een pot of bakje en zet dit op een warme en heldere plaats (voor een raam),
  • Geef de zaadjes elke dag water en zie hoe de plantjes ontkiemen en gaan groeien,
  • Plaats het bakje of de bloempot voor een raam of buiten en geef regelmatig water
  • En zie… de klaprozen gaan bloeien.

Als laatste actie van deze campagne hebben we dinsdagmorgen in alle vroegte de treinreizigers verrast met een kop warme chocolademelk en hebben wij hen de laatste flyers meegegeven om onderweg nog na te lezen. Met de dringende boodschap om  gebruik te maken van het stemrecht. De basis voor elk democratisch gekozen bestuur. Een actie die door PvdA-afdelingen langs de MerwedeLingeLijn van Leerdam tot Dordrecht werd overgenomen.