Met de naderende vakantieperiode voor ons is het de afgelopen weken en ook de komende week nog erg druk in politiek Gorinchem. Met excuses voor de vertraagde berichtgeving kijken we nog even terug op een geslaagde Algemene LedenVergadering. De PvdA-fractie en de wethouder hebben verantwoording afgelegd aan de aanwezige leden over het eerste jaar in deze coalitie met Stadsbelang, Democraten Gorinchem en CDA.
De ledenvergadering heeft zich positief uitgesproken over het optreden van de coalitie in het algemeen en daarmee ook over dat van de fractie. Wel werd aangegeven dat er meer kansen moeten worden benut om nog iets sterker het eigen profiel (en programma) van de PvdA-fractie uit te dragen.

Een ander zwaar punt was afgelopen maanden het voortbestaan van De Nieuwe Doelen. Het college heeft na uitvoerig bestuderen van alle aanwezige onderzoeksresultaten over De Nieuwe Doelen en de overige vraagstukken op cultureel gebied: Museum, Artoteek, Bibliotheek, enz. een voorzet gegeven tot een nieuwe Cultuurvisie: “Ambities cultuur 2019-2023”.
Uiteraard was het druk op de publieke tribune bij de eerste bespreking met de gemeenteraad. Niet alle partijen waren even enthousiast over de inhoud.
Het college maakt duidelijke keuzes: voortbestaan van De Nieuwe Doelen als groot podium, maar dan moet de exploïtatie wel worden gedragen door “de stad”: inwoners, verenigingen, gezelschappen en het bedrijfsleven.
Ook voor het Museum en de Artoteek komt meer ruimte en extra personeel beschikbaar en de bibliotheek gaat (in de plannen) verhuizen naar de Botersteegpassage. Op die manier ontstaat een culturele as van De Nieuwe Doelen, via de bibliotheek naar het Museum (en niet te vergeten De Grote Kerk als expositieruimte). Deze kruist dan de winkelas en daarmee kunnen beide elkaar versterken door een groter aantal bezoekers. Prima bedacht !!
Bovendien is er veel aandacht voor cultuureducatie en -participatie, bijvoorbeeld via amateurkunst, maar wij missen nog het Symposion 2020.
De PvdA-fractie vindt deze visie een prima basis voor verdere uitwerking van het cultuurbeleid en voor het voortbestaan van De Nieuwe Doelen.

Een laatste zware discussie vond plaats tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag: de zienswijze over het oprichten van een nieuwe kringloopwinkel door Avres / Het Goed. Een publiek private samenwerking.
Omdat wij groot belang hechten aan extra inzet op duurzaamheid, onder andere via hergebruik van materialen en goederen, is de PvdA groot voorstander van kringloopwinkels. Dus ook applaus en complimenten voor bestaande initiatieven zoals de Kringloop Gorinchem. De extra kansen om hiermee (nog meer) mensen met afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden naar werk tegen loonwaarde, of ten minste naar een zinvolle dagbesteding is voor de PvdA aanleiding om dit initiatief toe te juichen. Maar wel met extra aandacht voor het kunnen blijven functioneren van bestaande kringloopinitiatieven, bij voorkeur in goede samenwerking met Avres.

Als vooruitblik voor komende week buigt de fractie zich deze week over de perspectiefnota 2020-2023: een vooruitblik naar volgend jaar en verder.
De financiële basis is op orde en er is ook over 2018 geld overgebleven.

Reden om kritisch te blijven kijken naar de planning en ramingen voor nog lopende en komende projecten. Ons uitgangspunt zal zijn dat Gorinchem ook komende jaren nog mooier en nog beter leefbaar wordt: aandacht voor duurzaamheid, energietransitie, onderwijs, bereikbaarheid en goede woningen, maar vooral een goed woon- en leefklimaat voor alle inwoners in een stad waar mensen aandacht hebben voor elkaar.

De PvdA afdeling Gorinchem houdt op 17 juni a.s. de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Deze ALV wordt gehouden in buurthuis De Bogerd aan de Willem de Vries Robbéweg 100 (in de Lingewijk). Leden en overige belangstellenden zijn vanaf 19.30uur welkom. Niet-leden hebben geen stemrecht maar hun mening wordt zeker meegewogen bij de niet uitsluitend aan de leden voorbehouden besluitvorming. Op de agenda staat onder andere het benoemen van de afdelingsvoorzitter (door de ALV). Het interim-voorzitterschap is afgelopen maanden vervuld door Frans de Munnik en hij is in deze functie verkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot 48 uur voor de ALV melden bij het bestuur. Een ander formeel punt is het vaststellen van de jaarrekening van de afdeling (door de ALV). Verder legt de fractie verantwoording af over het afgelopen eerste jaar van deze raadsperiode en wordt gesproken over het cultuurbeleid, in het bijzonder over de toekomst van de VijfZinnen. Natuurlijk is er ook aandacht voor het prachtige resultaat van de recente Provinciale en Europese verkiezingen. De avond wordt – zoals gebruikelijk – in gezellige sfeer afgesloten met een drankje naar keuze.