Op 19 september werd door de gemeenteraadsleden in parallelsessies gesproken over genoemde onderwerpen én over de Arkelsedijk (“JéWé”). Dat laatste bespreken we in een volgend verslag op deze website.

Ali Kocak besprak het jongerenwerk in de parallelsessie

De evaluatie van het jongerenwerk betrof met name de overdracht van het jongerenwerk begin 2019 van The Mall naar de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland (STJJMH). Geconstateerd wordt dat die overgang in goede samenwerking, beide partijen gingen uit van het belang van de jongeren, vrijwel vlekkeloos is verlopen. Het baarde ons zorgen dat er vrijwel geen jongeren die coaching kregen van The Mall zijn overgedragen aan de STJJMH, maar dat bleek overbodig: deze jongeren zijn allemaal opgevangen, hetzij door The Mall, hetzij op een andere manier. Zowel The Mall als de STJJMH zullen zich komende jaren (blijven) inzetten voor kwalitatief goed Jeugd- en Jongerenwerk en worden daarin gesteund door de gemeente. Het doel is dat we (kwetsbare) jongeren goed weten te bereiken en hen ondersteunen in de eigen groei en ontwikkeling.

PvdA-wethouder Eelke Kraaijeveld presenteert de Regionale Energiestrategie

Op het gebied van de Energietransitie wordt in de komende raadsvergadering de verdeling van het budget van €600.000,- over de eerst aan te pakken projecten besproken. Er ontstaat waarschijnlijk wat discussie of het plaatsen van laadpalen achter het stadhuis nu uit dit budget of uit het “gewone” huisvestingsbudget zou moeten gebeuren. Daar kun je dan ook op verschillende manieren naar kijken: als voorbeeld zou de gemeente dit uit het “gewone” budget moeten betalen. Maar geldt dat dan niet voor álles waar je als gemeente het voortouw neemt ? Dezelfde discussie ontstaat wellicht over de extra communicatiemedewerk(st)er voor de Energietransitie. Het lijkt erg hinken op twee gedachten: enerzijds om de projectkosten helder te krijgen moet je alle kosten functioneel toerekenen, anderzijds is communicatie over (alle) projecten een gemeentelijke taak. Wij vinden het vooral belangrijk dat hiermee een zichtbare start wordt gemaakt met de Energietransitie en dat we daar de inwoners in meenemen.

Er wordt een nieuwe Mobiliteitsvisie voorbereid, die gericht is op een toekomstige verplaatsingsbehoefte van alle Gorcumers. Hoe komen we straks van A naar B op een zo veilig en comfortabel mogelijke manier en ook nog eens binnen een redelijke en voorspelbare reistijd. Enkele toekomstbeelden haalden de raadsleden uit hun comfortzone: filmpjes van Renault en Volvo over zelfrijdend autoverkeer. De vraag wat dit zou kunnen betekenen voor Gorinchem werd vooralsnog niet beantwoord. Maar wat ons betreft moet er ten minste meer aandacht komen voor “snel en veilig” fiets- en voetgangersverkeer in en door de stad, met goede stallingplaatsen. Voor het autoverkeer moeten we ook écht durven overstappen op “nieuw denken”: de huidige files op de Banneweg en de parkeerproblematiek in de binnenstad vindt ook de PvdA belangrijk. Maar voor een langdurige toekomstige bereikbaarheid moeten we verder durven kijken. Even onze eigen auto “vergeten” en over nieuwe vervoersystemen durven nadenken. Niet alleen het personenvervoer, maar zeker ook de levering van pakjes gaat tussen nu en tien jaar veranderen. Deze ontwikkeling gaat veel sneller dan we denken. Daar moeten we ons vanaf nu op voorbereiden.

Feestelijke (her)opening van wijkpark “het Haagje”

Afgelopen weken heeft uw redacteur wat moeite gehad om op te starten, maar onze fractie en zeker ook onze wethouder Eelke Kraaijeveld hebben niet stilgezeten. Om met de laatste te beginnen: de gemeenteraad kreeg een paar positieve berichten over het preventiebeleid schulden en voortzetten van dienstverlening door het Bureau Sociaal Raadslieden.

Het preventiebeleid schulden heeft als doel om het aantal mensen met betalingsachterstand op het gebied van huur, zorgverzekeringen en energielasten te doen afnemen. Samen met Avres en Poort6 krijgt de gemeente steeds meer mensen in beeld met problematische schulden en die worden dan ook eerder en zo snel mogelijk begeleid om de achterstanden weg te werken en om verdere schulden te voorkomen. Dit project wordt in de komende twee en half jaar uitgevoerd door het sociaal team, Avres en Poort6, samen met andere partijen die zo nodig worden ingeschakeld.

Afgelopen half jaar is in opdracht van de gemeente een pilot gestart met een bureau sociaal raadslieden door Vivenz. De dienstverlening is gratis en de resultaten zijn zodanig positief – diverse mensen die gebruik hebben gemaakt van het bureau bleken recht te hebben op toeslagen of andere voorzieningen – dat is besloten om het project structureel voort te zetten. Er kan bij het bureau ook gratis advies worden ingewonnen over zaken als huurbescherming, arbeidsrecht, toeslagen en andere voorzieningen.

De fractie is intussen bezig met de voorbereiding op de raadsvergadering van volgende week donderdag (26 september) met name op de Woon- en Transformatievisie. Een prima visie van “ons” college met grote ambities op het gebied van Wonen en Transformatie (ofwel: Stedelijke Vernieuwing).
Omdat er wat meer concrete stappen moeten worden ondernomen op het gebied van woongelegenheid voor met name jongeren wordt samen met onder andere Democraten Gorinchem een motie voorbereid. Ook vindt de PvdA dat er meer aandacht nodig is voor “natuurinclusief bouwen”. Dat wil zeggen dat we meer rekening willen houden met ruimte voor planten- en dierenleven in de stedelijke omgeving, bijvoorbeeld de huismus en de bijen. Ook hiervoor willen wij samen met andere partijen een motie indienen.