De raadsvergadering van 18 februari was het sleutelmoment voor de omwonenden van het voormalig belastingkantoor in de Gildenwijk: zou de gemeenteraad nu wel of niet instemmen met de vestiging van een AZC ??
Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft voorgesteld om niet in te stemmen met vestiging van een AZC in het belastingkantoor, of zelfs nog breder: niet in de Gildenwijk en om een nader verzoek van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) af te wachten alvorens met elkaar (lees: college, gemeenteraad en inwoners) in gesprek te gaan over een mogelijke opvang van asielzoekers en statushouders in Gorinchem.

De discussie zou, zeker na de uitgebreide bespreking daarvan in de eerdere sessies, niet meer moeten gaan over het proces, maar juist over de inhoud.
Over het proces is genoeg gesproken: het COA had de gemeente eerder moeten betrekken bij de voorgenomen aankoop van het pand (daar is iedereen het wel over eens), het college had – volgens de oppositie – de gemeenteraad eerder moeten melden dat het COA voor een nadere kennismaking op bezoek is geweest en tenslotte dat het college na de aankoop door COA eerder met omwonenden in gesprek had moeten gaan.
Dat laatste, zo werd ook al eerder door wethouder Van Doesburg gezegd, had inderdaad op een andere manier gemoeten. Het coronaprobleem dat er geen bijeenkomst kon worden gehouden had bijvoorbeeld via eerdere informatie per brief kunnen worden opgevangen. Dat had beter gekund.
Het leidde desondanks tot een motie van afkeuring, ingediend door GroenLinks, CU/SGP, van Maaren, Gorcum Aktief, SP en VVD, die uiteindelijk met 15 stemmen tegen (de genoemde partijen stemden voor) werd weggestemd.

De discussie over de inhoud werd vervolgens ingezet door D66 met een amendement om wél in te stemmen met huisvesting van asielzoekers en statushouders in het voormalig belastingkantoor. Geleerd hebbend van de eerdere ervaringen zou het gebouw daarop moeten worden aangepast om alle klachten te voorkomen, maar in de omgeving zijn alle voorzieningen aanwezig voor een nuttige dagbesteding, zoals scholen, winkels en (sport)verenigingen. Kortom een passende omgeving om in te burgeren.
Daarna mocht Ashraf Hachhouch ons standpunt inbrengen: de PvdA is voor een rechtvaardig asielbeleid, waarbij vluchtelingen juist ook in ons land en in onze gemeente een “veilig thuis” kunnen vinden. Daarbij zijn de goede eerdere ervaringen en de aanwezigheid van vele vrijwilligers een extra argument om met elkaar in gesprek te gaan naar een goede manier van opvang in onze gemeente. die opvang moet dan ook wel passen bij de capaciteit van inburgering en huisvesting, dus een kleinschalige opvang. Daarvoor hebben wij dan ook samen met Democraten Gorinchem een amendement ingediend: “Gorinchem: Veilige thuisvesting”.

Gorcum Actief en andere oppositiepartijen volgden met weinig inhoudelijke inbreng en vooral procesmatige kritiek die al eerder was besproken. Daarbij werd een amendement ingediend door Gorcum Aktief, VVD, SP, CU/SGP en van Maaren om alleen maar kennis te nemen van de inspraak en dus ook geen besluit te nemen over al of niet huisvesten van een AZC.
GroenLinks legde ten minste nog de nadruk op de inhoud: GL is voor de opvang van vluchtelingen, zeker ook in onze sociale en tolerante stad. Bovendien vindt GL het voormalig belastingkantoor zeker wél een goede locatie voor een “nieuwe vorm” van AZC, gecombineerd met huisvesting voor andere doelgroepen, zoals jongeren en alleenstaanden. Maar dan moet er wel een en ander worden aangepast in het gebouw en de omgeving.

Het CDA sprak een positieve grondhouding uit en noemde de opvang van vluchtelingen een maatschappelijke plicht. Het CDA diende vervolgens een motie in om de Gildenwijk voorrang te geven bij de uitvoering van een actieplan dat wordt opgesteld naar aanleiding van het resultaat van de wijkvisie en de argumenten die het college heeft aangevoerd om in de Gildenwijk geen AZC te vestigen.

Democraten Gorinchem wees nogmaals op het onzorgvuldige, voorbarige handelen van het COA bij de aanschaf van het voormalig belastingkantoor. Daarmee werd immers elke vorm van “open gesprek” met inwoners vooraf onmogelijk en ongeloofwaardig gemaakt. Pierre Schefferlie gaf daarbij wel direct aan dat ook DG van harte bereid is tot opvang van asielzoekers en statushouders, mits in een bij Gorinchem passende vorm.

Stadsbelang was eerder al tegen de vestiging van het AZC in het voormalig belastingkantoor en bleef om dezelfde redenen, aangevuld met nieuwe argumenten, tegen. Maar SB steunde net als het CDA ook ons amendement.

Een bijzondere uitspraak kwam uit de mond van de fractie Van Maaren. Zij was kort in haar betoog en sprak zich uit tegen elke vorm van opvang van asielzoekers in Gorinchem, ze noemde dit zelfs gelukzoekers (een schande om alle vluchtelingen op deze manier over één kam te scheren !).

Uiteindelijk werd gestemd over de amendementen en moties waarbij de uitslag van de stemmingen niet in alle gevallen kon worden voorspeld.
Het amendement van Gorcum Aktief, VVD, SP, CU/SGP en van Maaren om geen besluit te nemen over huisvesting van een AZC werd met 9 stemmen voor en 16 tegen weggestemd.
Het amendement van D66 om wél een AZC te huisvesten in het voormalig belastingkantoor werd met 4 stemmen voor en 21 tegen weggestemd.
Het amendement van PvdA en Democraten Gorinchem werd aangenomen, zij het met minimaal verschil van 13 stemmen voor (coalitie) en 12 tegen.
De motie van het CDA werd met die zelfde stemverhouding aangenomen en dat gebeurde uiteindelijk ook met het collegevoorstel.

Een merkwaardig moment deed zich voor bij de stemming over een motie die werd ingediend door D66 om “na een verzoek van het COA in principe bereid te zijn tot de vestiging van een AZC in Gorinchem op een daartoe geschikte locatie in de stad, waarbij de locatiekeuze wordt bepaald in overleg met de inwoners”. Deze op zich sympathiek klinkende motie werd met 13 stemmen tegen en 12 voor weggestemd, mede omdat onze fractievoorzitter Jack Oostrum tegen stemde. Hij gaf daarbij als stemverklaring dat de motie aangeeft om pas “na een verzoek van het COA” de bereidheid uit te spreken tot vestiging van een AZC en met elkaar in gesprek te gaan over een geschikte locatie.


Lilianne Ploumen neemt ons mee langs 75 jaar PvdA-beleid en naar de toekomst

Het jaar 2020 was in vele opzichten een jaar om niet snel te vergeten, al zou je als eerste indruk juist het tegenovergestelde willen beweren. Waarom ? Omdat we in 2020 nu eenmaal allemaal heel erg veel gevolgen hebben ondervonden van het COVID-19-virus: zieke huisgenoten, familie of vrienden, overlijden van een naaste, uitstel van behandeling in een ziekenhuis. Als het niet op het gebied van gezondheid was dan waren er toch zeker gevolgen voor het inkomen, voor de dagindeling, het thuis werken in plaats van op kantoor, de kinderen thuis lesgeven, geen sport- of gezelligheidsactiviteiten. En voor de mensen in verzorgingshuizen het wegblijven van dagelijks bezoek, gebrek aan contacten, eenzaamheid….

Waarom dan toch juist een jaar om NIET snel te vergeten ? Omdat het ons ook heeft geleerd hoe kwetsbaar we zijn ? Hoe alles in ons goede leven niet vanzelfsprekend is ? Dat we elkaar nodig hebben om er samen doorheen te komen ? Dat mensen zich niet alleen om zichzelf, maar ook om anderen moeten bekommeren ? Het gevoel van solidariteit in onze samenleving ! Laten we dat laatste gevoel ten minste vasthouden en meenemen in 2021.

Met de kerstboom in de woonkamer werden we via de televisie nog maar eens met onze neuzen op de harde feiten gedrukt: meer dan tachtigmiljoen vluchtelingen op de wereld zijn op zoek naar een veilig heenkomen. Dat is óók onze wereld: de mensonwaardige situatie in vluchtelingenkampen op Lesbos en in Moria, overvolle opvang in de regio (Turkije en Griekenland), maar ook de opname van slechts vijftig (jawel: 50 van de 80.000.000) extra vluchtelingen uit het vluchtelingenkamp Moria raken ons keihard. Maar als het op de opvang van asielzoekers in Gorinchem aankomt dan wegen het belang van omwonenden en een onzorgvuldige aankoop door COA toch zwaarder dan een warm menselijk onthaal van slachtoffers !

Natuurlijk vindt ook de PvdA dat er een zorgvuldig proces had moeten worden doorlopen, dat verwijten ook wij het COA. En natuurlijk moet er zorgvuldig worden omgegaan met de belangen van omwonenden. Maar het is een feit dat Gorinchem al tot tweemaal toe (positieve) ervaringen heeft opgedaan met de opvang van asielzoekers en dat sterkt ons in de gedachte dat het nog steeds goed mogelijk is om dat in Gorinchem opnieuw te doen.

Dat solidariteitsgevoel en het feit dat opvang van asielzoekers in Gorinchem goed mogelijk is gebleken nemen wij mee in ons antwoord op de vraag van het COA om in Gorinchem opnieuw een AZC te vestigen. Daarom zullen wij als PvdA bij de behandeling van het raadsvoorstel – zoals aangekondigd in de parallelsessies – een amendement indienen om met elkaar (gemeenteraad, college en inwoners) het gesprek aan te gaan over opvang van kansrijke asielzoekers en statushouders. Deze moet wat ons betreft passen bij de opvangcapaciteit van onze gemeente: goede inburgeringscursussen en toeleiding naar werk (bijvoorbeeld via de succesvolle Taalsnelweg naar Werk) en de verplichting die we als gemeente hebben om definitieve huisvesting te bieden aan statushouders. Dat heeft als voordeel dat de opgevangen asielzoekers en statushouders vanaf hun aankomst in Gorinchem kunnen inburgeren in onze samenleving.