Beeld van windmolens langs de Merwede bij Gorinchem (foto Pim Pellikaan / Stichting Mooi en Duurzaam Gorinchem)

De afgelopen twee jaar zijn er diverse (fysieke en digitale) bijeenkomsten geweest over de Regionale EnergieStrategie (RES). Die zijn goed bezocht (meestal een honderdtal of meer aanwezigen !) door belangstellenden en die hebben ook een goede inbreng gehad. Maar de meeste inwoners en ondernemers gaan zich pas écht betrokken voelen als plannen meer zichtbaar worden, zoals is gebleken na de publicatie van een digitaal bewerkte luchtfoto, waarop de windmolens zijn geplaatst. Wij hebben ingestemd met de onderzoekslocaties zoals vastgelegd in de Regionale EnergieStrategie om daarmee een basis te leggen voor de gesprekken met inwoners en ondernemers.

In dit bericht van de fractie kunt u lezen waar de PvdA Gorcum op dit moment staat. Wij gaan graag in gesprek met voor- en tegenstanders van windmolens om ons standpunt nog iets scherper te bepalen. Zo hebben we inmiddels een goed en open gesprek gehad met de Stichting Mooi en Duurzaam Gorinchem over de Regionale EnergieStrategie, de huidige zoeklocaties voor windmolens en over mogelijke alternatieven.

Alternatieve locatie windmolens langs de A27 (foto Pim Pellikaan / Stichting Mooi en Duurzaam Gorinchem)

Dit alternatief (langs de A27) was voor ons op het eerste gezicht ook een goede optie, maar het past niet binnen de geldende provinciale regels (bescherming van het groene hart). Het blijft een alternatief dat we zeker opnieuw meenemen in het vervolgproces (naar de RES 2.0).

Het uitgangspunt voor de PvdA Gorcum is steeds geweest dat het plaatsen van windmolens in elk geval zorgvuldig moet worden onderzocht. Juist vanwege de al langere tijd gehoorde maatschappelijke bezwaren. Daarbij geldt dat niet alleen de technische problemen als geluid en licht/schaduw-werking moeten worden onderzocht, maar ook dat er een degelijk onderzoek naar milieu- en gezondheidseffecten (zoals ook door RIVM eerder aangekaart) moet plaatsvinden. Dat betreft onderzoeken die op landelijk niveau moeten leiden tot (nieuwe) uitgangspunten en zelfs regelgeving waarmee rekening dient te worden gehouden bij plaatsing van windmolens.

Het standpunt van de PvdA Gorcum

In de raadsvergadering is een motie aangenomen om geen windmolens te plaatsen binnen 500 meter van woningen. Daarmee is naar onze mening teveel de nadruk gelegd op de afstand, terwijl er veel meer te onderzoeken omstandigheden zijn zoals hierboven aangegeven. Wij hebben “tegen” deze motie gestemd omdat indieners onze bredere argumenten niet steunden.

Ons standpunt is duidelijk: er moet een zorgvuldig landelijk onderzoek komen naar de (technische en milieu- en gezondheids-) effecten van de plaatsing van windmolen, dat leidt tot heldere richtlijnen. Daarmee worden onder andere de (minimale) afstand en normen ten aanzien van geluid- en licht-/schaduwhinder bepaald. Die wil de PvdA ook in Gorinchem hanteren.

Daarnaast willen wij dat er nu ook met inwoners en ondernemers wordt gesproken over de mogelijkheid dat er windmolens worden geplaatst, op welke plaatsen en onder welke voorwaarden dat dan kan gebeuren.

Dat proces is nu in voorbereiding en wordt te zijner tijd ook op de gemeentepagina en op onze website gepubliceerd.

Ondertussen houden wij onze ogen open voor alternatieven en gaan wij als PvdA Gorcum graag met u in gesprek. Reageer via ons contactformulier of stuur een mail naar info@pvdagorcum.nl

Traditionele dagen voor de Partij van de Arbeid om jaarlijks even stil te staan bij onze uitgangspunten en bij de slachtoffers van oorlogsgeweld.
Ook dit jaar hebben we weer onze 70-plussers bezocht met een rode roos. Al was het net als vorig jaar meestal een kort bezoek “aan de voordeur”, toch waren er ook nog enkele partijgenoten bij wie we even iets meer aandacht konden besteden aan de dagelijkse gang van zaken of aan politieke “hot-items”. Er werd een kop koffie aangeboden als teken dat we even binnen moesten komen. Of een vraag gesteld of het met iedereen in de partij nog wel goed ging. Signalen om tóch even naar binnen gegaan voor een (meestal kort) gesprek en waar mogelijk nuttige tips te geven. Kortom een mooie gelegenheid om toch weer een paar partijgenoten te spreken.

De dodenherdenking op 4 mei was vorig jaar een nadrukkelijk probleem: niet omdat wij geen herdenking wilden bijwonen maar omdat er vanwege coronamaatregelen duidelijke afspraken waren gemaakt: geen bezoek !
Dit jaar hadden we als bestuur en fractie al besloten om ongeacht de geldende maatregelen tóch een moment te zoeken voor een passende herdenking bij het monument Buiten de Waterpoort. Afdelingsvoorzitter Frans de Munnik en fractievoorzitter Jack Oostrum hebben op 4 mei ’s middags om 15.00 uur een passende herdenking gehouden met het leggen van een (uiteraard rood) bloemstuk bij het monument.