In het NRC van 26 maart 2021 verscheen een artikel (zie link onder de foto) over een door een vertrouwenspersoon van het Gomaruscollege afgedwongen coming out van (ten minste een) leerling(en). De beschreven situatie heeft ten minste tot 2018 bestaan blijkens in het artikel aangehaalde gesprekken met meerdere oud-leerlingen. In het artikel wordt door psycholoog Laura Braams (RU Groningen), die al jaren onderzoek doet naar de ontwikkeling van lhbti-jongeren, geconstateerd: “De ervaringen van de acht oud-leerlingen van het Gomarus staan niet op zichzelf. Niet alleen pesten en uitschelden komt op scholen geregeld voor, we zien ook dat schoolpersoneel meedoet aan buitensluiting en dat het lesmateriaal dit legitimeert.” Zij constateert dat depressie, angst en suïcidale gedachten bij lhbti-jongeren veel vaker voorkomen dan bij heteroseksuele jongeren en dat gedwongen uit de kast komen voor elk kind schadelijk is.

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/26/school-duwt-kinderen-ongevraagd-uit-de-kast-a4037387?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=facebook&utm_term=20210326&fbclid=IwAR3x9rIMhYVJMd60V7Wlc4zXzwZOh4EnVlpmn6R4tzFA5ONQOvZ4ShgcsbU

In zijn reactie wekt de directeur / voorzitter van het College van Bestuur zowel in het NRC als op de eigen website van het Gomaruscollege de indruk dat het om (een) incidentele fout(en) gaat van de betreffende vertrouwenspersoon/-personen. Bovendien geeft hij aan: “het overgrote deel van de leerlingen (met welke achtergrond of geaardheid dan ook) voelt zich veilig op onze school.”

De gemeenteraadsfractie van de PvdA is geschokt door het artikel in het NRC en de relativerende reactie daarop van de directeur en constateert dat ELKE school de taak heeft om een sociaal veilige omgeving te creëren voor ALLE leerlingen. Bovendien lopen jongeren met een LHBTIQ+-geaardheid in bepaalde (met name streng kerkelijke) kringen groter risico om zelfs thuis fysiek, emotioneel of seksueel mishandeld te worden.

Daarom stelt de fractie van de PvdA Gorcum schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders of het college bekend is met de huidige situatie en of die nu wel een sociaal veilige omgeving voor ALLE leerlingen waarborgt. Bovendien vraagt de fractie of soortgelijke situaties op andere scholen voorkomen en of het college daarover met die scholen in gesprek is. Daarnaast vraagt de PvdA-fractie of het college in overleg met de scholen wil komen tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor alle Gorcumse scholen. Om tot goede oplossingen te komen zou een en ander aangepakt kunnen worden samen met belangenorganisaties zoals het COC Rotterdam dat een afdeling/werkgroep heeft in Gorinchem.
Tenslotte vraagt de PvdA om in het onderzoek (dat we hebben gevraagd in onze regenboogmotie in oktober 2020) het bestaan van dit soort misstanden mee te nemen.

In de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen waren de prognoses voor onze Partij van de Arbeid redelijk positief: stijgende verwachtingen brachten ons op dertien en een enkele keer zelfs op veertien zetels. Sommige positivo’s binnen onze Gorcumse afdeling zagen zelfs vijftien zetels tot de mogelijkheden behoren maar hielden dat wijselijk voor zich. Ook wij zagen dat Sigrid Kaag het steeds beter deed in de media en dat Lilianne Ploumen toch nog wat moeite had om een “scherpe aanval” in te zetten, hoewel zij toch de kritiek op het kabinetsbeleid goed neerzette. En vooral waar we met ons land naartoe zouden moeten: meer zekerheid voor iedereen, of het nu gaat om wonen, werk en inkomen, zorg of welzijn.

De uitslag van de verkiezingen viel dan ook flink tegen, zelfs al liepen de peilingen ook de laatste week al terug naar negen of tien zetels. De uitkomst leidt vooral tot de vraag “Waar gaat het met ons land naartoe ?” Terwijl de VVD in zijn programma een beweging naar links maakte (het blijft nog altijd rechts van het midden) maken de kiezers in groten getale een forse beweging naar rechts. Er werd vooral – zo wordt gezegd – strategisch gestemd op D66, maar of dat nu een linkse tegenhanger van de VVD is ?

De verkenners hebben de schone taak om alle lijsttrekkers te horen hoe zij de formatie van een nieuw kabinet zien en of ze daarin willen deelnemen. Uiteraard onder welke voorwaarden, hard of zacht, met of zonder breekpunten of “deze keer liever niet”. Dat laatste zou voor verliezers als GroenLinks en SP een begrijpelijke reactie zijn en dat maakt het lastiger voor de PvdA om vast te houden aan “Als we links meedoen dan samen”.

Maar ook voor het CDA zal deelname geen vaststaande keuze zijn, al nodigt Rutte hen ook al bij voorbaat uit als “bij voorkeur” doorgaan mét het CDA. Kortom: mogen we hopen op een kabinet VVD, CDA, D66, PvdA (en GroenLinks ?) of is dat al bij voorbaat ijdele hoop. En de belangrijkste vraag is volgens uw schrijver wat we daarmee dan denken te kunnen bereiken. Gaat de ietsjes opgeschoven VVD ook tegemoetkomen aan échte linkse wensen ? Blijkt D66 misschien tóch een rechtse tegenhanger van links ? Of doen we er het beste aan door gewoon in de oppositie te blijven, met een links blok van PvdA, GroenLinks, SP, Volt naast een rechtse oppositie van FvD, PVV, Ja21, SGP en andere partijen. Wat valt daar nog te bereiken ?

Er was geen sprake van feestvreugde bij de lokale PvdA, maar desondanks tóch een flinke kater bij het opstaan (en zelfs nog een paar dagen daarna).
Desondanks danken wij “onze” trouwe kiezers voor hun juiste keuze: een stem op de Partij van de Arbeid: voor meer zekerheid !

Omdat ALLE Nederlanders een betere toekomst verdienen !