Vanaf maandag 4 maart neemt de gemeente een proef met een doseerlicht op de Stationsweg voor de rotonde op het Stadhuisplein. Daarmee kan het verkeer op de Banneweg beter doorstromen en dat scheelt daar (vele) minuten vertraging. Een idee dat eerder al eens door de PvdAgorcum is voorgesteld.

Woensdag 20 februari was de PvdA fraktie aanwezig bij de stakeholders van de stichting OVO: het openbaar onderwijs in Gorinchem (e.o.). Daar waren zowel mensen uit het onderwijs als vertegenwoordigers vanuit de politiek en andere maatschappelijke organisaties aanwezig. Er werd in gemengde groepen gesproken over het gewenste toekomstbeeld (visie) voor het onderwijs en daarbij waren kernbegrippen als samenwerken, luisteren, respect, creativiteit en vernieuwing belangrijke onderwerpen van gesprek.

Eerder bespraken we met elkaar een aantal meldingen over (lange) wachtlijsten en wachttijden in de jeugdzorg. Dat riep de vraag op naar de uitwerking van onze motie, die in 2017 unaniem werd aangenomen door de gemeenteraad, waarin wij vroegen om de knelpunten te bespreken met de jeugdzorginstellingen. Bovendien willen wij weten of er een einde komt aan de wachtlijsten en wachttijden nu het budget voor jeugdzorg is verhoogd. Daarom heeft de PvdA-fraktie schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Donderdag werd tijdens de raadsvergadering afscheid genomen van SP-collega-raadslid Eva Dansen: zij gaat nu aan het werk als ambtenaar bij onze gemeente en kan daarom geen raadslid meer blijven. We wensen haar veel succes in haar nieuwe baan als netwerkadviseur veiligheid en zorg.

Bovendien was het schoolgebouw De Regenboog aan het Retranchement in Wijdschild aan de orde. GroenLinks diende een amendement in om het gebouw ten minste (bijna) energieneutraal te bouwen en dus ook gasloos. Maar over de duurzaamheid van dat gebouw was al eerder in 2017 een raadsbesluit genomen, zodat een motie beter op zijn plaats was geweest. Het amendement werd met ons door een meerderheid niet ondersteund.

Samen met D66 hebben wij een motie ingediend om – uiteraard na overleg met schoolbestuur en buurtbewoners – het schoolplein open te stellen voor spelende kinderen en ook als ontmoetingsplaats voor buurtbewoners.
Deze motie werd vervolgens door de gemeenteraad aangenomen.

Maandagavond was Jack Oostrum aanwezig in De Til (Giessenburg) bij een drietal workshops in het kader van de Regionale Energie Strategie. Een vijftigtal aanwezigen ging creatief aan de slag om de regio te voorzien van nieuwe energie-inwinning. Zonnepanelen, windmolens, wilgenteelt, maar ook energie uit biomassa, asfalt of oppervlaktewater kregen een plaats. De deskundigen gaan nu aan de slag om een plan uit te werken dat in een volgende sessie (25 maart in het stadhuis Gorinchem) zal worden voorgelegd.

Donderdagavond presenteerde wethouder Eelke Kraaijeveld met zijn ambtenaren het Integraal Beleid voor het Sociaal Domein. Ali Kocak en Jasmin Maslic zagen dat positieve gezondheid daarin een belangrijke plaats krijgt. Gezonde leefstijl, een goede woon- en leefomgeving, minder alcohol gebruiken, maar ook zelf aktief meedoen in de eigen buurt of in het verenigingsleven zijn belangrijke elementen voor een positieve gezondheid. En als er zorg nodig is geldt het motto “één gezin, één plan, één (coördinerend) begeleider” om te voorkomen dat hulpverleners elkaar overlopen.

Vrijdagavond opende Eelke Kraaijeveld de thema avond voor burgerhulpverleners in theatercafé de VijfZinnen. Er zijn ruim 400 Gorcumse vrijwiligers opgeleid om in geval van hartproblemen snel op te treden met een van de 36 AED’s. Eelke complimenteerde en bedankte de vrijwilligers en de organisatie van Hart Veilig Wonen Gorinchem voor hun inzet. De PvdA Gorcum kreeg een bedankje voor de zes AED buitenkasten die zijn geschonken en aangebracht om de AED’s ook 24/7 beschikbaar te houden.

Wethouder Eelke Kraaijeveld en Diederik Samsom hebben op 21 januari 2019 de aftrap gedaan voor de Regionale Energie Strategie Gorinchem en Molenlanden. Met een bevlogen presentatie door Diederik Samsom werd de zaal opgewarmd, waarna een uitgebreide vragenronde volgde. Wethouder Eelke Kraaijeveld en Diederik Samsom konden de meeste vragen beantwoorden, maar er blijft nog veel uitzoekwerk te doen voordat er sprake kan zijn van een concrete aanpak met uitvoerbare plannen.

Aansluitend werd door de aanwezigen in een interactieve workshop gewerkt aan plannen om met elkaar vorm te geven aan de regionale energietransitie: met slimme ideeën om samen te werken aan een geleidelijke overgang van gas naar andere vormen van energieopwekking in de regio Alblasserwaard. Er werd zoveel meegedacht dat er aan het eind van de avond sprake was van een goed gevoel bij de organisatie en bij de deelnemers: we gaan deze transitie met veel gezamenlijke energie oppakken !

Bovendien werd op dezelfde avond een overeenkomst getekend tussen de gemeente Gorinchem en Poort6, provincie Zuid-Holland en HVC om als eerste de Gildenwijk van nieuwe vormen van energie te voorzien, zoals een warmtenet. “De bewoners zullen daardoor geen hogere woonlasten gaan krijgen” beloven Poort6 en de gemeente.