Afgelopen donderdagavond was het een drukte van belang in het stadhuis. Daarover werd in de lokale pers voldoende geschreven, dus dat hoef ik hier niet te herhalen. De belangstelling was vooral gericht op het meedoen in de discussie over de ambities voor cultuur in Gorinchem en op het belang van het behoud van een grote zaal in Gorinchem: De Nieuwe Doelen of zoals het gebouw afgelopen jaren was omgedoopt: De VijfZinnen.

De avond begon met een inspirerend filmpje waarin wethouder Dick van Zanten ons meenam langs een aantal culturele hoogtepunten. Gevolgd door een korte presentatie, waarna vragen vanuit de zaal werden beantwoord.


Er is afgelopen jaren (hoe lang loopt dit proces inmiddels: sinds 2012) veel gepraat, ook veel ingesproken op verschillende fronten. Niet alleen over cultuurbeleid op zich of over het voortbestaan van de Nieuwe Doelen, maar ook in breder verband: Go2032, het Gorcums Akkoord (coalitieprogramma), het Cultureel Overleg Gorinchem. Dit heeft geleid tot de (nieuwe) ambities op cultuurgebied die vanavond met elkaar konden worden besproken.

De culturele ambities werden besproken aan een viertal tafels: cultuuraanbod (culturele activiteiten en evenementen), cultuureducatie en participatie, cultureel erfgoed en de Nieuwe Doelen.
Er was volop ruimte voor alle aanwezigen om aan de vier tafels hun eigen mening en suggesties in te brengen. Dat gebeurde dan ook, waarbij met name de carnavalsverenigingen om aandacht vroegen voor hun belangen: een carnavalsviering in de Nieuwe Doelen, zoals eerder succesvol gelukt is. Helaas werd niet duidelijk waarom dat in 2020 niet mogelijk is, maar de wethouder zoekt in overleg met de verenigingen naar een goede oplossing.
Wat ons betreft zou het de moeite waard zijn om toch nog eens te kijken of er vooruitlopend op de openstelling van april tot juli geen mogelijkheid is om in de Nieuwe Doelen een mooie carnavalsviering te (laten) organiseren.

Overigens werd aan de tafel met het cultuuraanbod vooral gesproken over het zoeken van verbinding tussen diverse activiteiten en evenementen en over een betere afstemming daarvan. Dit wordt een belangrijke taak voor de gemeentelijke evenementencoördinator en voor “Gorcum Inspireert”.

Beste lezer, Europa definitief op het pad richting een duurzame toekomst zetten, voor een schoner milieu, de gezondheid van ons allemaal, en de bescherming van onze planeet, ook voor degenen die na ons komen. En we moeten iedereen daarbij meenemen. Dat is in de kern de opdracht van de Green Deal, waarvoor ik in de nieuwe Europese commissie verantwoordelijk mag zijn. Zelden voelde een opdracht zo urgent.

De effecten van klimaatverandering zijn inmiddels overal om ons heen zichtbaar. Niet alleen maar steeds extremer weer en massale sterfte van dieren en organismen, maar ook giftige lucht, water, en plastic overal, zelfs in ongeboren kinderen. De nieuwste wetenschappelijke inzichten maken duidelijk dat dit nog maar het begin is en dat we werkelijk onze manier van leven op het spel zetten, wanneer we de uitstoot van broeikasgassen nu niet snel en drastisch terugbrengen. Het is niet voor niets de jonge generatie die nu in beweging komt. Zij hebben nog de langste toekomst voor zich, een toekomst die wij op het spel zetten. De marsen van scholieren door de straten van honderden steden overal ter wereld die eisen dat we nu actie ondernemen zijn inspirerend. En confronterend, omdat we die actie veel te lang achterwege hebben gelaten. 

Het is een nu of nooit moment voor Europa. De besluiten die we in de komende tijd nemen zullen bepalend zijn. Dat geldt ook als we achterover leunen en niets doen. We hebben de komende vijf jaar om de weg in te slaan naar een hernieuwbare energievoorziening, een circulaire economie, duurzame landbouw en een schone leefomgeving. Dat regelen we niet ieder land voor zich, noch kunnen we wachten op de rest van de wereld. Het is dus bij uitstek de Europese schaal waarop deze opdrachten moeten worden vervuld. Ik voelde in de verkiezingscampagne overal in Europa dat Europeanen dat ook van ons verwachten; de tijd is rijp.

Al die Europeanen gaven me daarbij nóg een boodschap mee. De noodzakelijke veranderingen in economie en samenleving moeten zo worden uitgevoerd dat ze voor iedereen te dragen zijn. Dat is allerminst vanzelfsprekend. Technologische verandering heeft de neiging de verschillen tussen (kans)rijk en (kans)arm te vergroten. Modernisering zonder weloverwogen beleid, is dan al snel een feestje voor de welgestelden, de hoogopgeleiden. Als kleinzoon van mijnwerkers weet ik hoe hard ‘de vooruitgang’ erin kan hakken. Toen de mijnen in Limburg nog open waren, was de regio rond Heerlen een van de welvarendste van Nederland. Nu is het één van de armste. Vijftig jaar na de sluiting voelt men daar nog altijd de klap.

De verplichting om bij alle noodzakelijke veranderingen geen regio, geen mens achter te laten, is misschien nog wel groter dan het klimaatbeleid zelf. Voor mij vormen ze echter een onlosmakelijk geheel. Het is immers het kernbeginsel van de sociaal-democratie: rechtvaardige vooruitgang realiseren. De geschiedenis leert ons dat er politieke strijd nodig is om vooruitgang en rechtvaardigheid samen te brengen. Ook deze keer zullen we strijd moeten leveren. Om nieuwe banen te realiseren, waar oude verdwijnen. Om de nieuwe energie beschikbaar en betaalbaar te houden voor mensen met een kleine portemonnee, overal in Europa. Het is een positieve agenda. En dat we dat kunnen, liet de sociaaldemocratie al eerder zien. Het is wederom aan ons om te laten zien wat we waard zijn. Ik ga ervoor, samen met jou.

Met vriendelijke groet,
Frans Timmermans

De raadsvergadering van 26 september stond helemaal in het teken van de nieuwe Woon- en Transformatievisie: hoe gaan we zorgen dat iedereen goed kan wonen in Gorinchem.

Het was te verwachten dat dit onderwerp nog wel wat gespreksstof zou opleveren, maar dat daarover – na een uitvoerige B&A-sessie – nóg een hele avond zou moeten worden gediscussieerd toch eigenlijk niet. Maar andere agendapunten ten spijt, die worden nu doorgeschoven naar de vergadering van eind oktober, het liep zoals het liep. Eindeloze discussies (en misverstanden ?) leidden tot een avondlang gesprek tussen fracties en de wethouder. Frustraties alom en (te) weinig debat tussen de raadsleden over de inhoud van moties. En als het daar dan wél over ging was er over en weer weinig begrip.

Laten we proberen de positieve zaken er nog even uit te halen: er ligt nu weer een woon- en transformatievisie die er mag zijn. met aandacht voor jong en oud, voor starters en senioren en ook voor creatieve woonvormen. Extra aandacht voor jonge starters en creatieve woonvormen werd via een motie van Democraten Gorinchem, PvdA, Stadsbelang en CDA toegevoegd. Wij dienden samen met Democraten Gorinchem en Gorcum Actief onze motie in om meer aandacht te besteden aan “natuurinclusief bouwen”, waarbij behoud en versterken van de biodiversiteit (bijvoorbeeld meer huismussen en bijen) centraal staat. Deze motie werd unaniem aangenomen. Een motie van D’66, waaraan wij ook een bijdrage leverden, verzocht het college om het richtgetal van 6.300 sociale huurwoningen los te laten en de vraag naar sociale huurwoningen jaarlijks te monitoren. De bedoeling van deze motie is om geen sociale huurwoningen te verkopen zolang daaraan behoefte is. Ook deze motie werd unaniem aangenomen.

Na een lange avond vol discussie stemde de gemeenteraad bijna unaniem in met deze nieuwe Woon- en Transformatievisie, waarmee we vooruit kunnen kijken naar een Gorcum waar voor iedereen een passende woning beschikbaar is in een fijne woon- en leefomgeving.

Op 5 oktober is het de dag van de leraar. Daarom heeft de PvdA Gorcum op 4 oktober bij verschillende scholen die zich aangemeld hadden een lekkere traktatie gebracht voor al het personeel op school. Op dit moment staat het onderwijs onder grote druk en wilden wij als partij nog eens benadrukken dat wij dat weten. Ook wilden we via deze actie laten weten dat wij zeer waarderen wat ze voor de kinderen, de ouders en de maatschappij betekenen. We hebben in een brief de scholen opgeroepen ons te benaderen bij problemen en/ of vragen. De taarten werden goed ontvangen en ook de gezonde traktatie voor de twee scholen die daarom vroegen werden hartelijk ontvangen. Basisschool de Poorter zette onze mensen gelijk aan het werk, terwijl 1 van de leerkrachten in het zonnetje werd gezet omdat zij 25 jaar in dienst was.