Met als grootste handicap dat de begrotingsvergadering digitaal werd gehouden, zoals gedurende de coronasituatie inmiddels gebruikelijk is geworden, vond de vergadering plaats op donderdag 12 november. Alle fracties hadden hun eerste termijn van de Algemene Beschouwingen op tijd – inderdaad ook digitaal – ingeleverd, zodat het college direct kon reageren.
De ongebruikelijke procedure, dat het tweede deel van de Perspectiefnota tegelijk met de Begroting aan de orde was, werd achteraf toch door een aantal partijen – die dat overigens ook zelf hadden besloten – betreurd. Vanwege dezelfde coronasituatie was de Perspectiefnota in het voorjaar gesplitst omdat er toen nog geen enkele duidelijkheid was over de extra kosten en een eventuele compensatie door het rijk. Uiteindelijk kreeg de gemeenteraad een beleidsarme begroting voorgeschoteld, waarin alleen de hoogstnoodzakelijke investeringen voor 2021 zijn opgenomen. Overigens naast de beleidsmatige investeringen die al eerder zijn vastgesteld op het gebied van Mobiliteit, Duurzaamheid, Energietransitie en de Regionale Beroepen en InnovatieCampus inclusief Innovatie en AfstudeerCentrum. Uiteindelijk liggen er dus ook voor 2021 nog genoeg uitdagingen voor het college en de ambtelijke organisatie om deze verder uit te werken.

Een amendement en vijftien moties vroegen nog wel om enige toelichting en discussie alvorens tot stemming kon worden overgegaan, waaronder een drietal moties ingediend door onze fractie. Het amendement van het CDA, dat door ons mede werd ingediend, om ook in 2021 geen leges te heffen voor de horecaterrassen werd door een ruime meerderheid aangenomen.
De motie over het Behoud van de Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost bij het Beatrixziekenhuis werd mede ingediend door de gehele raad en dus ook raadsbreed aangenomen. Overigens is die zelfde motie inmiddels ook aangenomen door de gemeenteraden van Hardinxveld-Giessendam en Altena, wordt deze gesteund door de gemeenteraad van Molenlanden (zij sturen zelf een brief) en door alle fractievoorzitters in Vijfheerenlanden (de gemeenteraad vergadert pas weer medio december), en de motie wordt komende week (?) nog ingediend in Sliedrecht en Westbetuwe.

Onze motie om op de Haarhof een Vlindertuin in te richten als gedenkplaats voor vroeg in de zwangerschap overleden kindjes werd raadsbreed aangenomen en heeft inmiddels al veel aandacht gekregen in de lokale media. Ook onze motie om extra aandacht te besteden aan nazorg na overlijden van een partner van AOW-gerechtigden werd aangenomen.
De nazorg begint met een condoleancebrief, waarin wordt aangegeven waar men terecht kan met vragen en wordt verder opgepakt via een nabestaandenloket, wanneer uit onderzoek blijkt dat daaraan behoefte is.
Wij hebben daarnaast de motie van Democraten Gorinchem mee ingediend om met spoed na te gaan of de mogelijkheden van digitale beeldzorg kunnen worden uitgebreid, gericht op het bestrijden van eenzaamheid.

Ook een motie van CU/SGP om de voedselbank te ondersteunen via een waarderingssubsidie hebben wij mee ingediend. Deze leidde tot discussie of die waardering nu wel of niet moest worden gekoppeld aan te nemen duurzaamheidsmaatregelen, maar werd uiteindelijk toch aangenomen.
Er was nog wel een moment dat er vreemd werd opgekeken toen bij de stemming over een motie van CU/SGP de PvdA als enige tegen stemde. Alle partijen stemden in met de motie waarin door CU/SGP gevraagd werd om de mogelijkheid te onderzoeken van een pauzeknop waarbij schulden worden worden bevroren zodra hulp bij schulden wordt gevraagd. Terwijl juist ’s morgens een uitgebreide raadsinformatiebrief was verschenen waarin de aanpak van de schuldenproblematiek veel breder wordt ingezet. Dat was voor ons reden genoeg om deze “detailuitwerking” aan het college over te laten, al of niet als onderdeel van de brede aanpak. Merkwaardig genoeg stemde de fractie van CU/SGP tegen de Begroting 2021 nadat daarin hun eigen twee moties waren aangenomen: een beetje zuur ?

Naar aanleiding van de commotie rond de Houtskoolschets Acute Zorg is de petitie inmiddels ruim 15.000 keer ondersteund: een geweldig resultaat !
De PvdA Gorcum heeft de PvdA in de omliggende gemeenten benaderd en ook andere progressieve fracties in de gemeenteraden, zoals Progressief Molenlanden, Progressief Altena en Democraten Gorinchem. Gezamenlijk werd een email verstuurd naar onze leden in de vaste kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, John Kerstens en Lilianne Ploumen.

AD Rivierenland licht het initiatief prima toe met dit artikel

Lilianne Ploumen heeft naar aanleiding van onze mail het initiatief razendsnel opgepakt en stelde direct de volgende schriftelijke vragen aan de minister:
1. Bent u bekend met het bericht ‘Petitie moet sluiting Spoedeisende hulp in Beatrixziekenhuis tegen gaan’?* (*=link naar de petitie)
2. Wat vindt u van de mogelijke sluiting van de SEH in Gorinchem waardoor mensen die spoedzorg nodig hebben veel verder moeten rijden?
3. Bent u bereid de sluiting van de SEH van het Beatrixziekenhuis tegen te houden? Zo nee, waarom niet?
4. Kunt u garanderen dat inwoners van Gorinchem, en omgeving, altijd en op tijd toegang houden tot spoedeisende hulp? Zo ja, op welke wijze gaat u dat doen?
5. Deelt u de mening dat elke Nederlander binnen 15 minuten toegang moet hebben tot spoedzorg? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe is dat te garanderen bij een mogelijke sluiting van de SEH in Gorinchem?
6. Bent u bereid contact op te nemen met de indieners van de petitie om hun bezwaren te horen?

Intussen hebben we ook een motie voorbereid voor de gemeenteraad van Gorinchem, die we met partijgenoten in de gemeenten in de regio hebben gedeeld, zodat ook die gemeenteraden zich kunnen uitspreken.

Afgelopen week werden inwoners van Gorinchem en de brede regio opgeschrikt door een bericht over het opheffen van de Spoedeisende Hulp (SEH) en Huisartsenpost (HAP) bij 27 regionale ziekenhuizen waaronder “ons” Beatrixziekenhuis. Die brede regio bestaat niet alleen uit de gemeenten Vijfheerenlanden, Molenlanden, Hardinxveld-Giessendam, en Sliedrecht, maar ook de gemeenten Altena (Brabant) en West-Betuwe (Gelderland) zijn voor het grootste deel aangewezen op deze SEH en HAP.

Om de landelijke partijen in de Tweede Kamer te overtuigen van de onzin van deze zogenaamde houtskoolschets (zo noemen politici meestal een plan in grove lijnen), die zomaar ineens op tafel ligt en zonder overleg met de gemeenten naar de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer is gestuurd, is een petitie gestart. Op het moment dat ik dit schrijf is deze al bijna 4000 keer ondertekend door verontruste inwoners. De petitie is eenvoudig te vinden op: https://www.petities.com/behoud_spoedeisende_hulp_beatrix_ziekenhuis_gorinchem?

Vanzelfsprekend heeft de PvdA-fractie contact opgenomen met de PvdA-afdelingen en -fracties in de omliggende regio om gezamenlijk onze partijgenoten John Kerstens (commissielid VWS) en Lilianne Ploumen (plaatsvervangend lid) en andere leden van de commissie te benaderen.
De PvdA-afdelingen en -fracties van Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Molenlanden en Vijfheerenlanden hebben zich al achter onze oproep geschaard. Ook Democraten Gorinchem ondersteunt onze oproep terwijl diverse andere Gorcumse partijen reeds hun Tweede Kamerleden hebben benaderd.
Daarnaast hebben wij ook andere progressieve fracties in de regio uitgenodigd om ons geluid te ondersteunen, zoals Doe Mee Molenlanden, Progressief Molenlanden en Progressief Altena.

Hoe kom je overigens op het idee om juist nu, terwijl iedereen in de zorg de benen uit het lijf loopt om COVID-19-patiënten te helpen genezen of om het lijden zoveel mogelijk te verzachten, een discussie als deze te durven starten. Daar moet toch ergens in de organisatie iets flink zijn misgegaan ?
Of had men gedacht dat dit juist nu “even tussendoor” zou kunnen worden geregeld omdat iedereen toch druk bezig is met andere zorgen ? SCHANDE !

Via onderstaande link kun je de presentatie van het landelijke PvdA-verkiezingsprogramma volgen:

https://maud.pvda.max.nl/r/9e8006d771d06fc4737208982?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJjZSI7YToyOntpOjA7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO2k6MTM0O31zOjU6ImVtYWlsIjtpOjEzNDtzOjQ6InN0YXQiO3M6MjI6IjVmOWFmMDIzNjE1YWI2MzU4MzMyMDgiO3M6NDoibGVhZCI7aTo1NzAxO3M6NzoiY2hhbm5lbCI7YToxOntzOjU6ImVtYWlsIjtpOjEzNDt9fQ%3D%3D&