Begroting voor 2021 is goedgekeurd

Met als grootste handicap dat de begrotingsvergadering digitaal werd gehouden, zoals gedurende de coronasituatie inmiddels gebruikelijk is geworden, vond de vergadering plaats op donderdag 12 november. Alle fracties hadden hun eerste termijn van de Algemene Beschouwingen op tijd – inderdaad ook digitaal – ingeleverd, zodat het college direct kon reageren.
De ongebruikelijke procedure, dat het tweede deel van de Perspectiefnota tegelijk met de Begroting aan de orde was, werd achteraf toch door een aantal partijen – die dat overigens ook zelf hadden besloten – betreurd. Vanwege dezelfde coronasituatie was de Perspectiefnota in het voorjaar gesplitst omdat er toen nog geen enkele duidelijkheid was over de extra kosten en een eventuele compensatie door het rijk. Uiteindelijk kreeg de gemeenteraad een beleidsarme begroting voorgeschoteld, waarin alleen de hoogstnoodzakelijke investeringen voor 2021 zijn opgenomen. Overigens naast de beleidsmatige investeringen die al eerder zijn vastgesteld op het gebied van Mobiliteit, Duurzaamheid, Energietransitie en de Regionale Beroepen en InnovatieCampus inclusief Innovatie en AfstudeerCentrum. Uiteindelijk liggen er dus ook voor 2021 nog genoeg uitdagingen voor het college en de ambtelijke organisatie om deze verder uit te werken.

Een amendement en vijftien moties vroegen nog wel om enige toelichting en discussie alvorens tot stemming kon worden overgegaan, waaronder een drietal moties ingediend door onze fractie. Het amendement van het CDA, dat door ons mede werd ingediend, om ook in 2021 geen leges te heffen voor de horecaterrassen werd door een ruime meerderheid aangenomen.
De motie over het Behoud van de Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost bij het Beatrixziekenhuis werd mede ingediend door de gehele raad en dus ook raadsbreed aangenomen. Overigens is die zelfde motie inmiddels ook aangenomen door de gemeenteraden van Hardinxveld-Giessendam en Altena, wordt deze gesteund door de gemeenteraad van Molenlanden (zij sturen zelf een brief) en door alle fractievoorzitters in Vijfheerenlanden (de gemeenteraad vergadert pas weer medio december), en de motie wordt komende week (?) nog ingediend in Sliedrecht en Westbetuwe.

Onze motie om op de Haarhof een Vlindertuin in te richten als gedenkplaats voor vroeg in de zwangerschap overleden kindjes werd raadsbreed aangenomen en heeft inmiddels al veel aandacht gekregen in de lokale media. Ook onze motie om extra aandacht te besteden aan nazorg na overlijden van een partner van AOW-gerechtigden werd aangenomen.
De nazorg begint met een condoleancebrief, waarin wordt aangegeven waar men terecht kan met vragen en wordt verder opgepakt via een nabestaandenloket, wanneer uit onderzoek blijkt dat daaraan behoefte is.
Wij hebben daarnaast de motie van Democraten Gorinchem mee ingediend om met spoed na te gaan of de mogelijkheden van digitale beeldzorg kunnen worden uitgebreid, gericht op het bestrijden van eenzaamheid.

Ook een motie van CU/SGP om de voedselbank te ondersteunen via een waarderingssubsidie hebben wij mee ingediend. Deze leidde tot discussie of die waardering nu wel of niet moest worden gekoppeld aan te nemen duurzaamheidsmaatregelen, maar werd uiteindelijk toch aangenomen.
Er was nog wel een moment dat er vreemd werd opgekeken toen bij de stemming over een motie van CU/SGP de PvdA als enige tegen stemde. Alle partijen stemden in met de motie waarin door CU/SGP gevraagd werd om de mogelijkheid te onderzoeken van een pauzeknop waarbij schulden worden worden bevroren zodra hulp bij schulden wordt gevraagd. Terwijl juist ’s morgens een uitgebreide raadsinformatiebrief was verschenen waarin de aanpak van de schuldenproblematiek veel breder wordt ingezet. Dat was voor ons reden genoeg om deze “detailuitwerking” aan het college over te laten, al of niet als onderdeel van de brede aanpak. Merkwaardig genoeg stemde de fractie van CU/SGP tegen de Begroting 2021 nadat daarin hun eigen twee moties waren aangenomen: een beetje zuur ?

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *