Maandagavond bespraken we op het stadhuis het “referentiemodel” voor de Regionale EnergieStrategie met een groot aantal belangstellenden. De inbreng varieerde van “er is goed geluisterd en dat zie ik terug” tot “de vogeltrek heeft nog steeds last van al die windmolens”. Er vloeit dus nog heel wat water door de Merwede voordat er een definitief plan ligt. Ondertussen wordt heel hard gewerkt aan het proefproject om de Gildenwijk aan te sluiten op een warmtenet.

Dinsdagavond was er in Giessenburg een bijeenkomst met de dienst Gezondheid en Jeugd over dilemma’s in de jeugdzorg. Er werd in groepjes gediscussieerd over “meer onderzoek” of “overnemen van goede voorbeelden elders”. Maar ook of we niet beter nog meer in eigen regie moeten oppakken, bijvoorbeeld ambulante hulpverlening. En de keuze om het gemeentelijk budget voor jeugdzorg en andere maatschappelijke ondersteuning samen te voegen was niet voor iedereen vanzelfsprekend. Binnenkort komen er nieuwe voorstellen van de dienst naar de gemeenten en dan zullen we dit met de collegaraadsleden bespreken.

Woensdagavond wederom in Giessenburg een goede avond met regionale raadsleden uit de brede omgeving. Samen werken aan goede oplossingen kent geen gemeentegrenzen en provinciegrenzen. Vanuit de ínhoud kwamen dijkverzwaring, verkeersveiligheid en bereikbaarheid, maar zeker ook de zorg aan bod. Grenzenloos samenwerken werd afgesloten met een kennismakingsborrel (of frisdrankje). Zo leer je elkaar beter kennen en dat is alleen maar goed voor een duurzame toekomst en voor gezamenlijke oplossingen voor gedeelde knelpunten.

Donderdagavond de maandelijkse raadsvergadering. Met een kleine maar zeer belangrijke agenda: het sociaal domein. Voorafgegaan door een aantal ingediende moties. Samen met Democraten Gorinchem, Stadsbelang, CDA, D66, SP en GroenLinks dienden wij de motie “Gorinchem Onderwijsstad” in ter ondersteuning van de plaatselijke actie door bestuur, leerkrachten, ouders en leerlingen van de Stichting OVO en de KBS Mariëngaarde.

Stonden afgelopen berichten in het teken van de verkiezingen, nu de uitslagen bekend zijn gaat het gewone politieke leven weer verder. Dus krijgt u vanaf dit moment weer berichten over de lokale politieke agenda.

Er is door het college en de ambtenaren hard gewerkt aan een nieuw integraal beleid voor het Sociale Domein. Een mond vol en het gaat dan ook wel over een onderwerp waar wij ons als PvdA altijd hard voor maken. Wij zijn er dan ook trots op dat onze wethouder Eelke Kraaijeveld de politiek verantwoordelijke is voor dit zware onderwerp dat gaat over het welzijn en de positieve gezondheid van en de zorg voor onze inwoners.

Het plan is tot stand gekomen door de inbreng van meer dan negentig professionals en 750 inwoners hebben hun mening gegeven. Ook is er uitgebreid gebruik gemaakt van inbreng uit eerdere participatietrajecten met vele partnerorganisaties. Komende maanden wordt het beleidsplan uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma waarin de vier strategische doelstellingen en drie procesdoelstellingen samen met de maatschappelijke partners en inwoners in detail en prioritering verder worden uitgewerkt.

De PvdA hecht groot belang aan de gezamenlijke aanpak om ook gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap voor de beoogde maatschappelijke effecten te krijgen. De gemeenteraad speelt een rol in deze gezamenlijke aanpak door een actieve rol bij het opzetten van de monitor. Daarmee heeft de raad de mogelijkheid om mee te bepalen op basis van welke concrete cijfers en persoonlijke verhalen de resultaten worden gemeten.

Het is al met al een ambitieus plan waarvoor op verzoek van de raad langer de tijd wordt genomen om dit proces vooral zorgvuldig te doorlopen. En er wordt voortgebouwd op water al in gang is gezet. Zo wordt er hard gewerkt om te komen tot een aanpak tegen eenzaamheid, aan de doorontwikkeling van het sociale team, aan wijkgericht werken, aan de wijk GGD-ers voor personen met verward gedrag, enzovoort.

Gisteravond kwamen Fractie, bestuur en enkele actieve leden bij elkaar om de toekomst te bespreken. Een tijdelijke nieuwe interim voorzitter, in de persoon van Frans de Munnik, werd unaniem gekozen tot aan de ALV. Tijdens de ALV zullen de leden zich hierover uitspreken.  Verder werd er nagedacht over hoe de partij, en dan vooral in Gorinchem, meer aansluiting zou kunnen zoeken bij initiatieven van inwoners en vooral bij jongeren. Door mensen op te zoeken en aan te sluiten bij hun initiatieven kunnen we laten zien dat de PvdA zijn rol als volksvertegenwoordiger serieus neemt. Bovendien raken die mensen daardoor waarschijnlijk ook meer betrokken bij de plaatselijke politiek. Deze en nog een aantal andere vragen zullen in de komende weken besproken worden en hier zal actie op ondernomen worden

Evenementen zijn belangrijk voor Gorinchem. Ze dragen bij aan een levendige stad en versterken onze economie. De PvdA wil evenementen dan ook van harte blijven ondersteunen en de ruimte blijven bieden. We moeten echter van onze stad geen pretpark maken. 

De druk die er is op de schaarse publieke ruimte vereist heldere keuzes in het evenementenbeleid. Het nieuwe beleid bevat uitgangspunten waar we volledig mee kunnen instemmen. Het nieuwe evenementenbeleid maakt duidelijke keuzes. Erkend wordt dat ruimte schaars is en dat er beter met belangen omgegaan moet worden. Evenementen moeten een duurzame verbinding leggen met de stad en de inwoners en organisatoren moeten voldoende draagvlak en kwaliteit creëren.

De nieuwe uitgangspunten in vogelvlucht:

  • Per locatie komen er zogenaamde profielen waar wordt bepaald wat wel en niet kan op de betreffende locatie.
  • Een evenement moet aansluiten bij de omgeving.
  • Evenementen moeten een geluidsplan opstellen en de op- en afbouwtijden worden beperkt.

Een volledig overzicht van de profielen vind je hier

Er staat wat op het spel bij de verkiezingen op 20 maart. Ten eerste natuurlijk de vraag wie het de komende vier jaar voor het zeggen krijgt in onze provincies en onze waterschappen. En ten tweede de vraag wat we het belangrijkste vinden in het leven. Veel mensen hebben nog niet geprofiteerd van de economische groei. Voor de een kwam de energierekening of de hogere rekening bij de kassa van de supermarkt als een grote schrik, voor de ander is geen betaalbaar huis te vinden. Daar kunnen we wat aan doen. Door een andere politieke keuze te maken. Vandaag dienen Lodewijk Asscher en Henk Nijboer namens de PvdA in de Tweede Kamer een voorstel in waarin we een alternatief schetsen met meer ruimte voor vooruitgang voor iedereen.
Met compensatie voor de energierekening en zonder de hogere btw voor de dagelijkse boodschappen. Met meer waardering voor de mensen die voor ons allemaal in het veld staan: de agenten, leraren, verpleegkundigen. Met een steuntje in de rug voor ouderen door een hogere AOW. En met een hogere huur- en zorgtoeslag.
Dat moet natuurlijk ook betaald worden, dat beseffen we en dat kan ook. Als we een bijdrage durven te vragen aan de rijksten. Als we bedrijven die gelukkig weer veel winst maken geen belastingverlaging geven. Als we de uitstoot van CO2 belasten.

Het is tijd voor een eerlijker alternatief. Een alternatief waarbij je zeker kan zijn dat je er echt op vooruit gaat. Het kabinet Rutte III heeft gekozen voor duurdere boodschappen en lagere winstbelasting voor grote bedrijven. Als we allemaal gaan stemmen kunnen we hen de meerderheid ontnemen. Dan kun je ook Zeker zijn van een Eerlijk Alternatief.

De PvdA is afgelopen zaterdag begonnen met de campagne voor de verkiezingen van Provinciale Staten Zuid-Holland. Het thema voor deze verkiezingen sluit aan bij het landelijke thema “Zeker zijn van…”. De PvdA Gorcum roept kiezers op om de PvdA te steunen en uw stem uit te brengen op de PvdA. Dat brengt een sterker links geluid in de Eerste Kamer. Ook voor het bestuur van het Waterschap Rivierenland kunt u PvdA stemmen.

Terwijl iedereen in Gorinchem geniet van het mooie voorjaarsweer en de voorjaarsvakantie worden bij de PvdA voorbereidingen getroffen voor de komende verkiezingen. Op 20 maart kiezen we de leden van Provinciale Staten, die bepalen hoeveel en welke personen voor de PvdA in de Eerste Kamer komen. Daarna volgen op 23 mei de Europese verkiezingen. Onze posters verschijnen deze week nog op de aanplakborden en op facebook. Op 16 maart gaan we graag met u in gesprek in de Gorcumse binnenstad.

Intussen heeft Avres een nieuw bestuur met wethouders Eelke Kraaijeveld (PvdA) en Dick van Zanten (Stadsbelang) als Gorinchems afgevaardigden. We verwachten van dit bestuur dat zij zich gaan inspannen om zoveel mogelijk Gorcumers met een afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden naar werk. Bij voorkeur allemaal een betaalde baan , maar ook vrijwilligerswerk is een maatschappelijk en ook persoonlijk belangrijke invulling van de dag.

Afgelopen donderdag plaatste ook PvdA-wethouder Eelke Kraaijeveld (rode cirkel) samen met wethouder Ro van Doesburg (gele pijl) zijn handtekening onder het Taalpact: een prachtig initiatief van de gemeente om met Avres, het Da Vincicollege, bibliotheek Aan Zet en de Stichting Lezen en Schrijven op zoek te gaan naar Gorcumers die moeite hebben met lezen en schrijven. Dat leidt vaak tot schaamte en problemen om informatie te begrijpen die nodig is om zichzelf te kunnen ontplooien. Bijvoorbeeld bij het vinden van werk, of op het gebied van gezondheid is het goed kunnen lezen en begrijpen van informatie van groot belang.