Na zomerreces en vakantie !

Na vaststellen van de “beleidsarme” Perspectiefnota 2021-2024 heeft de gemeenteraad nog een sessie besteed aan de Maatregelen in het kader van de Mobiliteitsvisie 2040 en daarna was het zomerreces tot eind augustus.

De Perspectiefnota bevatte ondanks de onzekerheden rond de gevolgen van de coronacrisis nog altijd de ambities die deze coalitie aan het begin van de raadsperiode in 2018 heeft uitgesproken en vastgelegd in het programma. Beleidsarm betekent dan ook feitelijk niets meer dan dat er geen nieuwe ambtelijke en bestuurlijke wensen zijn opgenomen. Of toch nog wel ?

Inderdaad: er zijn in het kader van de Regiodeal immers ook afspraken gemaakt met de regio Drechtsteden, met de provincie Zuid-Holland en niet te vergeten met partners uit het onderwijs en het regionale bedrijfsleven. Afspraken op het gebied van een Regionale Beroepen- en InnovatieCampus (RBIC) waarvoor de eerste fase: nieuwbouw van Het Gilde en daarbij een Innovatie en AfstudeerCentrum (IAC) dit jaar nog moet worden gestart. Daarvoor moet een extra bedrag worden uitgetrokken van €4,75 miljoen en dat is nu opgenomen in deze Perspectiefnota.
Ook komen in deze Regiodeal extra middelen beschikbaar voor (stedelijke) ontwikkeling van de Lingeoevers, bijvoorbeeld langs de Arkelsedijk, maar ook langs de Schelluinsestraat. Daarom moet de gemeente zelf ook extra geld beschikbaar stellen voor stedelijke ontwikkeling: zo’n €1,75 miljoen aan onderzoeks- en voorbereidingskosten moet de gemeente zelf investeren. In dat opzicht is deze perspectiefnota dus zeker ook niet “zonder beleid” vastgesteld.

Naast deze extra investeringen was er gelukkig ook nog een flinke pot geld uit de verkoop van de Eneco-aandelen toe te delen aan andere ambities: Mobiliteit, Duurzaamheid en verminderen van de gemeentelijke schulden.
De gemeentelijke reserve Duurzaamheid werd met €5 miljoen opgehoogd, de reserve Mobiliteit met €6,5 miljoen en er wordt €13 miljoen aan schulden versneld afgelost. Dat levert de gemeente uiteindelijk extra investeringsruimte op door wegvallende rentelasten en minder risico bij stijgende rentelasten (de rente zal toch ooit weer gaan stijgen).

Door het ophogen van de reserve Mobiliteit kan er de komende jaren flink worden geïnvesteerd in maatregelen die de mobiliteit ten goede komen. Uiteraard moeten daarvoor eerst nog wat zaken goed worden uitgezocht, maar de gemeenteraad heeft het programma voor komende jaren in een eerste sessie vrij breed omarmd. Een en ander is besproken in de raadsvergadering van eind september. Daar werd best nog wat discussie verwacht over de noodzaak van een veilige verbinding voor fietsers en voetgangers van het station naar de binnenstad (of de wenselijkheid van een brug in die verbinding) en waarschijnlijk ook nog wel over andere fietsvoorzieningen en de roep om een noordelijke verbindingsweg.

Inmiddels is ook die vergadering geweest en helaas werd deze vanwege de sterk stijgende COVID-19-besmettingen weer langs digitale weg gehouden. Omdat iedereen vooral moest wennen aan de terugkeer na de vakantie en opnieuw aan de toch wel onverwachte omschakeling van vergaderen in de geheel op COVID aangepaste raadzaal naar het “op afstand” met elkaar bespreken van de voorliggende voorstellen werd het een late avond.
Het eerste maatregelenpakket van de Mobiliteitsvisie 2040 werd vastgesteld door de gemeenteraad, nadat eerst over een vijftal moties werd gestemd. Moties over de fietsverbinding van het station naar de binnenstad (Gorcum Aktief en D66) en over het hoofdfietsnetwerk (GroenLinks), of over het versneld uitvoeren van het “vorige” plan: Gorinchem Fietsstad (D66) werden door de gemeenteraad afgestemd. Alleen een motie van CU/SGP om het onderzoek naar een brug over het Kanaal van Steenenhoek en dat naar een HUB (station) bij Gorinchem West te combineren werd breed gesteund.

Overigens werd door het terugtreden van Ariën van Houwelingen ook de terugkeer van Eva Dansen als fractievoorzitter bij de SP weer mogelijk.
Tenslotte werd het bespreken van onze motie “een leuke sinterklaas voor iedereen” opnieuw uitgesteld naar de volgende vergadering omdat het tijdstip inmiddels ruimschoots na half een was geworden.

Inmiddels is besloten dat er dit jaar geen raadsvergaderingen meer op het stadhuis zullen plaatsvinden. Dat is weliswaar volgens de RIVM en kabinet-richtlijnen, maar het blijft erg lastig discussiëren en interrumperen. En het blijkt ook veel meer tijd (en discipline) te vergen om elkaar te begrijpen.

Voor de fractie is het contact met inwoners en ondernemers belangrijk, juist in deze tijd van onzekerheid. Wij blijven voor vragen en opmerkingen van iedereen bereikbaar via het contactformulier en zullen dan ook graag contact opnemen voor een bezoekje, uiteraard binnen de richtlijnen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *